Метки: , , , , , , , , , , ,

Повідомлення з тегами ‘Тимошенко’

Влада готова до гіперінфляції!

Пятница, Март 9th, 2012
З метою підготовки до гіперінфляції..
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», що додається.

 

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра А. Мярковський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

І. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок коригування фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в умовах гіперінфляції і загальні вимоги до розкриття інформації про коригування у примітках до фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — суб’єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики;

коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності;

кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний;

профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті — різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за цим Національним положенням (стандартом) залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності суб’єктів державного сектору за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов’язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

ІІ. Коригування показників балансу

1. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з договором підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій договором. Показники інших монетарних статей не коригуються.

2. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються.

Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

3. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

4. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів, якщо вона перевищує таку суму.

5. На початок першого звітного року, в якому застосовується це Національне положення (стандарт), суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого профіциту (непокритого дефіциту) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

6. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 1-5цього розділу.

ІІІ. Коригування показників звіту про фінансові результати

1. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, суб’єкт державного сектору може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

2. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг). При цьому скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

3. Профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті відображається в окремому рядку скоригованого звіту про фінансові результати.

4. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

IV. Коригування показників звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал

1. Скориговані показники розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» звіту про рух грошових коштів визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629) (далі — Національне положення (стандарт) 101), з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати.

2. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.

3. Суми надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

4. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

5. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) 101 з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 2-5 розділу ІІ цього Національного положення (стандарту).

V. Консолідація скоригованих фінансових звітів

1. Для включення до консолідованої фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору показники фінансової звітності контрольованого суб’єкта державного сектору, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 розділу І цього Національного положення (стандарту), коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

2. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

VI. Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням цього Національного положення (стандарту).

2. У примітках до фінансової звітності також підлягає розкриттю інформація про індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук

Випуск №135 від 15.02. 2012

Четверг, Февраль 16th, 2012

 

Юрист Тимошенко у США: є докази відмивання грошей українськими чиновниками

 

Нью-йоркський юрист Юлії Тимошенко та Юрія Луценка Кеннет МакКеліон заявляє про докази відмивання грошей українськими чиновниками у США.

Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», відповідаючи на питання про позов Тимошенко до Дмитра Фірташа та про, чи не існує проблема з юрисдикцією, оскільки особи, до яких позиваються, мусять бути на території США, або мати майно чи рахунки у США.

«Ми переконані, що ми підпадаємо під юрисдикцію у США, оскільки велика кількість грошей Дмитра Фірташа та інших була направлена до США. Ми маємо детальну інформацію про те, що відбувалось відмивання грошей», — заявив він.

Більше про це читайте: http:// www. pravda. com. ua / news /2012/02/15/6958767/

 

Скандал в Киеве: «афганцы» повернулись к Януковичу задом. ФОТО

 

Утром в среду скандалом обернулась церемония возложения венков президентом Виктором Януковичем к памятнику воинам-интернационалистам, которая проходила в Киеве по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Ветераны той войны, представляющие организацию «Никто кроме нас», демонстративно развернулись при появлении президента к нему спиной, передает корреспондент «Нового Региона» с места события, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НР.

Більше про це читайте: http://censor.net.ua/photo_news/197338/skandal_v_kieve_afgantsy_povernulis_k_yanukovichu_zadom_german_prishlos_izvinitsya_fotovideo

 

«Батьківщина» контролюватиме виконання обіцянок афганцям

 

Вчинок афганців, які повернулися спиною до президента під час урочистого покладання квітів, є адекватною відповіддю чинній владі на ігнорування проблем ветеранів.

Про це йдеться у зверненні партії «Батьківщина» з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

«У цей день ми схиляємо голови перед тими нашими співвітчизниками, які поклали своє життя і здоров’я, беручи участь у військових операціях та миротворчих місіях за межами нашої країни», — йдеться у зверненні.

У партії Юлії Тимошенко запевнили, що відстоювання прав афганців є одним з пріоритетних завдань.

«Ми активно підтримували позицію афганців під час акцій протесту, які були зумовлені безпідставним та зухвалим рішенням уряду зменшити соціальні гарантії», — нагадали в партії.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9940.html

 

У Кернеса злили 12 мільйонів за комп’ютерну програму використання паперових квитків в метро

 

КП «Харківський метрополітен» 6 лютого уклало угоду з ТОВ «Пентафлоп» на оплату виключного права на використання комп’ютерної програми, задіяної в новій системі оплати в метро. Вартість угоди, розрахованої на 2012 рік, склала 12,00 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Комп’ютерна програма «Автоматизована система оплати проїзду та обліку пасажирів в міському наземному і підземному громадському транспорті» була інтегрована в діюче програмне забезпечення апаратно-програмного комплексу оплати проїзду в метрополітені і дасть можливість послідовно перевести метрополітен на застосування паперових квитків.

Більше про це читайте: http://nashigroshi.org/2012/02/15/u-kernesa-zlyly-12-miljoniv-za-kompyuternu-prohramu-vykorystannya-paperovyh-kvytkiv-v-metro/

 

Донецький аеропорт подорожчав ще на 300 мільйонів

 

Кабінет міністрів збільшив фінансування забезпечення розвитку Донецького аеропорту на 300 млн грн — до 6,279 млрд грн.

Відповідні поправки уряд вніс в Державну цільову програму підготовки до Євро-2012 постановою №90 від 30 січня 2012 року.

Кошти на виконання робіт із забезпечення розвитку аеропорту будуть державними.

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/business/_doneckij-aeroport-podorozhchav-sche-na-300-miljoniv/422812

 

Влада намагалася отримати конфіденційні висновки медкомісії, яка оглядала Юлію Тимошенко, — захисник

 

Результати незалежного медичного обстеження Юлії Тимошенко будуть оприлюднені найближчим часом.

Про це повідомив її захисник Сергій Власенко.

«Нарешті відбулося незалежне медичне обстеження стану здоров’я Юлії Тимошенко», — сказав він.

Власенко розповів, що німецькі лікарі вчора завершили обстеження і він сподівається, що результати знаходяться вже у Тимошенко.

При цьому він уточнив, що конверт з результати обстеження спочатку був переданий до рук медичного працівника Качанівської колонії, за умови, що сьогодні зранку він буде переданий екс-прем’єру.

При цьому Сергій Власенко зазначив, влада продовжує розповсюджувати неправдиву інформацію про обстеження з метою приховування реального стану здоров’я Юлії Тимошенко.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9941.html

 

Луценко нарахував у «макулатурі» обвинувального висновку 61 випадок брехні

 

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко нарахував 61 випадок брехні в обвинувальному висновку прокуратури по своїй справі.

Про це він заявив під час оголошення заключного слова в залі суду.

«Я змушений був читати всю цю макулатуру, — сказав Луценко, демонструючи талмуд з обвинувальними формулюваннями. — Зараз я взяв тільки заключну частину обвинувального висновку прокуратури і виявив там 61 брехню ГПУ».

На думку Луценка, цей факт свідчить про «професійні втрати нашої деградованої прокуратури».

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/politics/_lucenko-narahuvav-u-makulaturi-obvinuvalnogo-visnovku-61-vipadok-brehni/422863

Журналиста преследует милиция!

Воскресенье, Февраль 12th, 2012

Оппозиционного журналиста преследует милиция. Позволим?

  • 11.02.12, 20:54
После арестов оппозиционных политиков пришла очередь оппозиционных журналистов. Несколько дней тому на телефон к журналисту «Взгляда из Одессы» Игорю Столярову позвонила работница пресс-службы областной милиции Ирина Долматова.Причина? Популярная в регионе интернет-газета «Взгляд из Одессы» одной из первых опубликовала фотографии измазанных краской бигбордов Президента Украины Виктора Януковича. Она стала расспрашивать о том, кто именно сообщил изданию об измазанных краской бигбордах, кто из фотографов ездил их фотографировать.«Я отношусь к милиции с недоверием, и не имею особого желания с ней общаться, так как лично становился свидетелем того, как милиция безнаказанно избивала невинных людей, и добавить, мне собственно, нечего. Но в минувшую пятницу, по адресу моей прописки, где живут мои пожилые родители явился сотрудник милиции и вручил повестку на понедельник, 13 февраля на 11:00, на допрос к », — рассказал журналист.«В повестке сказано, что если я не явлюсь к следователю — меня доставят туда принудительно. В качестве кого они меня приглашают — свидетеля или обвиняемого — неизвестно», — подчеркнул он. «Это особый знак для Одесских СМИ, потому что еще никогда ранее публикация тех или иных материалов в СМИ не вызывала такой реакции у правоохранителей относительно применения санкций к журналистам», — сказал Столяров.

По-моему, это вопиющий случай нарушения свободы слова и попытка запугивающего демонстративного давления на журналиста! Прецедент должен получить самую широкую огласку в социальных сетях и СМИ. Мы не должны оставаться в стороне, когда простому журналисту угрожает расправа за то, что в своем издании, он отразил чем дышит общество, как оно относиться к так называемой власти. Призываю каждого нормального незапуганного партией регионов человека распространить информацию и защитить нашего коллегу, а в дальнейшем быть готовым «выдрать его из лап» псевдоправоохранительных органов.

http://lb.ua/blog/sergiy_kaplin/136397_oppozitsionnogo_zhurnalista.html

P.S. Прохання розповсюдити.

Випуск №111 від 4 січня 2012 року

Четверг, Январь 5th, 2012

 

Квитки на поїзди подорожчають на 20% 

Мiнiстерство iнфраструктури пiдвищило коефiцiєнти iндексацiї до базової вартостi мiжнародних пасажирських залiзничних перевезень на 20%.
Про це ідеться в наказі мiнiстерства №634 «Про внесення змiн до тарифiв на перевезення пасажирiв, багажу та вантажобагажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi» вiд 22 грудня 2011 року, оприлюдненму на урядовому веб-сайтi.
Зокрема, згідно із документом, коефiцiєнти для плацкарти в загальних i плацкартних вагонах пiдвищені з 1,4 до 1,68, для купейних i спальних вагонiв — iз 1,42 до 1,7.

Більше про це читайте: http://www.epravda.com.ua/news/2012/01/4/311825/

 

 

СБУ дозволило захиснику бачити Тимошенко частіше, ніж її дочці 

Слідчий Служби безпеки Микола Грабик дав дозвіл захиснику екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергію Власенку на постійне її відвідування.
Про це Грабик розповів у середу, передає «Інтерфакс«.
«Мною ухвалене рішення про надання Власенку, захиснику Тимошенко, дозволу на її постійне відвідування, а її дочці Євгенії наданий дозвіл на побачення з Тимошенко двічі на тиждень», — розповів Грабик.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/4/6887675/

 

 

Экс-главе района от Партии регионов за жестокое избиение рыбаков дали всего 5 лет условно 

Экс-глава Заставновской районной госамдинистрации Черновицкой области Михаил Бойчук признан виновным в деле об избиении четырех рыбаков в апреле 2010 года и приговорен к пяти годам лишения свободы, но условно. Об этом пишет черновицкая газета Час.
Такие же сроки, по пять лет условно, по данным издания, получили его сообщники — брат и зять.
Не так повезло охранникам ставка (они же-то не семья Бойчука). Их приговорили одного к 5 годам тюрьмы, а другой — к 6,5. Чтобы знали, как служить негодяям и выполнять их прихоти. Простой человек будет гнить в тюрьме, а Бойчук со своей семьей жить на свободе.

Більше про це читайте: http://www.chas.cv.ua/index.php?newsid=3029

 

 

Власенко вкаже Пшонці на злочин тюремників 

Захист Юлії Тимошенко подасть у Генпрокуратуру заяву про скоєння злочину співробітниками пенітенціарної служби, які прийняли рішення про її етапування.
Про це повідомив журналістам захисник екс-прем’єра Сергій Власенко, передаєЛІГАБізнесІнформ.
Власенко зазначив, що скарга, яку захист готує до Шевченківського райсуду, буде подана або в середу ввечері, або в четвер вранці.
«І обов’язково будуть подані заяви про скоєння злочину щодо тих співробітників Державної пенітенціарної служби, які приймали безпосередню рішення про переведення Юлії Володимирівни до Харкова», — сказав він.

Більше про це читайте: http://news.liga.net/news/politics/587095-vlasenko_pozhaluetsya_pshonke_na_initsiatorov_etapirovaniya_timoshenko.htm

 

 

Украинской власти нечем гордиться: весь 2011 год прошел под знаком минус для страны 

В 2011 году никто не мог подумать, что власть позволит себе такое брутальное поведение. Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил директор Социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко, комментируя итоги 2011 года.
«Главное событие 2011 года — арест Тимошенко. Никто этого не ожидал. Никто не мог подумать, что власть позволит себе такое брутальное поведение», — подчеркнул политолог.
Вторым по значимости событием эксперт называет срыв реформ. «Оказалось, что «профессионалы» не умеют заниматься реформами ни в одной сфере — ни в социальной, ни в налоговой, ни в таможенной, ни в экономической», — сказал эксперт.

Більше про це читайте: http://news.liga.net/news/politics/584793-vlast_obrubila_svyaz_s_es_i_voshla_v_klinch_s_moskvoy_politolog.htm

 

 

Захаров вважає, що Тимошенко заважала владі у Києві 

Юлію Тимошенко перевели в Качанівську виправну колонію в Харкові, оскільки вона заважала в Києві.
Про це заявив правозахисник Євген Захаров у своєму інтерв’ю ЛІГАБізнесІнформ.
«У справі Тимошенко дуже мало залежить від закону, від права, і дуже багато — від рішень вищих інстанцій. Логічно було б до закінчення слідчих дій залишити її у слідчому ізоляторі», — повідомив Захаров.
На його думку присутність Тимошенко в Києві стимулює політичну активність, тому її і відправити в колонію.

Більше про це читайте: http://news.liga.net/interview/politics/585473-zakharov_evrosud_eshche_ne_zanimalsya_delami_podobnymi_timoshenko.htm

Випуск №110 від 3 січня 2012 року

Среда, Январь 4th, 2012

 

Євгенії Тимошенко не дозволили зустрітися з мамою

 

Донька екс-прем’єра Юлії Тимошенко Євгенія не змогла зустрітися з матір’ю в Качанівській виправній колонії в Харкові.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Я приїхала о 9:00 в колонію, щоб відвідати мою маму. Мене не допустили, хоча в мене було рішення суду. Оскільки я є захисником, я проходила кожен день в Лук’янівське СІЗО. Сьогодні чомусь мене не допустили, відправили в Київ, назад, щоб я отримувала допуск у слідчого» ​​, — заявила вона.
Тимошенко-молодша повідомила, що має намір їхати до столиці і намагатися зустрітися зі слідчим, який, за її словами, не відповідає на телефонні дзвінки.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/3/6885574/

 

 

Над Тимошенко продолжают издеваться и в колонии

 

В камере Качановской колонии, где содержится экс-премьер Юлия Тимошенко ведется постоянное видеонаблюдение, заявил ее защитник Сергей Власенко.
«Над ней продолжают издеваться, у нее над кроватью установлена камера видеонаблюдения и 24 часа в сутки она находится под постоянным наблюдением. Это сделано для того, чтобы в очередной раз выполнить заказ Януковича и поиздеваться над лидером украинской оппозиции. Могу также отметить, у нее 24 часа в сутки горит свет, направленный прямо на кровать. Поэтому Юлия Владимировна на протяжении трех суток практически не спала», — сказал он журналистам во вторник возле здания колонии.
С.Власенко отметил, что состояние здоровья Ю.Тимошенко не улучшилось.

Більше про це читайте: http://www.interfax.com.ua/rus/main/90656/

 

 

Регіонали хотіли фальсифікувати засідання аграрного комітету заради антинародного закону про ринок земель

 

Влада намагалася сьогодні провести фіктивне засідання парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
Про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Василь Кравчук.
«Влада хоче у будь-який спосіб та в найкоротші терміни, швидше за все наступного тижня, прийняти злочинний закон про ринок землі», — заявив він.
Кравчук розповів, що він, як автор поправок до закону, разом із народним депутатом, членом регламентного комітету Сергієм Сасом приїхали на анонсоване засідання аграрного комітету, на якому, як виявилося, не було кворуму.
«Як члени регламентного комітету ми заявили про грубе порушення закону про регламент головою комітету, членом Партії регіонів Григорієм Калетніком, який хотів за наявності лише 4-х членів комітету (для кворуму потрібно 12) провести засідання і протягнути поправки до другого читання», — сказав Василь Кравчук.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9457.html

 

 

«Регіонал» пропонує арештовувати за «Спасибо жителям Донбасса»

 

Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко зареєстрував у Верховній Раді законопроект №9662 про забезпечення громадського порядку до, під час та після проведення футбольних матчів. Текст законопроекту розміщений на офіційному сайті парламенту.
Так, статтю 173 кодексу про адміністративні правопорушення пропонується доповнити частиною 4, якою передбачається покарання за «скандування ксенофобського, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру або демонстрацію плакатів, банерів, прапорів, штандартів, у тому числі політичного характеру та інших носіїв, що зачіпають честь і гідність офіційних осіб».
За це законопроектом пропонується ввести покарання у вигляді стягнення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів або арешту на строк до 15 діб.
Як відомо, на початку серпня футбольні вболівальники під час матчу «Динамо»-»Карпати» облаяли президента Віктора Януковича, скандуючи «кричалку» «Спасибо жителям Донбасса…».

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/3/6885064/

 

 

Країна Януковича стає все більш небезпечною для життя

 

Партія «Батьківщина» висловлює обурення у зв’язку зі скоєними в Україні всього лише за два дні нового року кількома дорожньо-транспортними пригодами, які трапилися з вини державних чиновників, близьких до президента Януковича.
Не менше обурення викликає також те, що правоохоронні органи намагаються приховати винуватців гучних аварій за участі кортежу, що мчав до резиденції Януковича в Гуті, а також іншої аварії, в якій загинула людина, – за участі автомобіля керівника Тернопільської ОДА.
Останні жахливі ДТП з вини високопоставлених чиновників свідчать: країна Януковича стає все більш небезпечною для життя. Приналежність до синьо-білої касти звільняє від будь-якої відповідальності, а це означає, що можна все.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9456.html

 

 

Захист оскаржить етапування Тимошенко до колонії

 

Захист засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оскаржить її етапування до Качанівської виправної колонії №54 у Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив журналістам після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.
«Оскарження переводу готується, і воно буде подано сьогодні або завтра протягом дня. Це буде або адміністративний позов, або заява про невиконання постанови Шевченківського районного суду, яка чітко визначає, що Юлія ТИМОШЕНКО повинна утримуватися в Київському СІЗО, тобто Лук’янівці», — сказав С.ВЛАСЕНКО.
На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО перевели до колонії, щоб «відрізати її від людей, від підтримки, від журналістів».

Більше про це читайте: http://www.unian.net/ukr/news/news-477866.html

 

Донецк благодарит «регионалов» за капусту по 38 грн за кг

«Драконовскими» ценами встретили своих покупателей некоторые супермаркеты Донецка в новогодние праздники. Если белокочанную капусту можно было купить за 1,80-2,10 за килограмм, то в праздничные дни цена буквально «подпрыгнула» в несколько десятков раз.

Как сообщают Донецкие новости, теперь за килограмм белокочанной капусты покупатель должен выложить от 36 до 38 грн. По словам заведующего овощного отдела одного из супермаркетов Натальи Н. такой рост цен связан с тем, что летние запасы капусты подходят к концу, а цены на новую продукцию значительно отличаются от старых закупочных.

Значительное повышение цен на овощи произойдет уже в ближайшее время сообщают Новости Донбасса.

 

Випуск №107 від 28 грудня 2011 року

Четверг, Декабрь 29th, 2011

 

Експерт: Головне досягнення влади — провалили не все, що можна провалити

 

Науковий директор Інституту євроатлантичної співпраці Олександр СУШКО називає головним досягненням української влади цього року те, що вона «провалила не все, що можна було провалити».
Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Підсумки 2011 року», результати якої передані агентству УНІАН.
«Головне досягнення — у тому, що провалили не все, що можна провалити. На початку року перед Україною були відкриті всі двері в усі сторони, а зараз значна частина дверей у цивілізований світ поступово зачиняється», — відзначив О.СУШКО.

Більше про це читайте: http://www.unian.net/ukr/news/news-476981.html

 

 

 

США розчаровані Україною і вимагають звільнити Тимошенко

 

Сполучені Штати Америки розчаровані рішенням Апеляційного суду Києва у справі Юлії Тимошенко і закликають українську владу звільнити її та інших колишніх урядовців.
Про це заявив речник Державного департаменту США Марк Тонер на брифінгу у вівторок, повідомляє сайт Держдепу.
«Сполучені Штати Америки розчаровані Апеляційним судом Києва… Розчаровані тим, що Апеляційний суд Києва підтвердив вирок колишньому прем’єр-міністру Юлії Тимошенко 23 грудня», — сказав він.
Держдеп вважає, що Апеляційний суд так і не вирішив проблеми демократії та верховенства права, які виникли під час розгляду справи Тимошенко у суді першої інстанції та винесенні вироку.
«Ми закликаємо уряд України звільнити пані Тимошенко та інших колишніх урядовців, які зараз знаходиться під вартою», — заявив речник Держдепу США.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/28/6872465/view_print/

 

 

 

У Львові судитимуть дівчину за плакат «Янукович продає державу»

 

У середу о 15.00 у Львові відбудеться суд над студенткою Анною-Христиною Лапчук, яка тримала плакат «Янукович продає державу».
Про це повідомляє Коментарі: Львівський портал з посиланням на Автономний опір.
Дівчина три тижні тому взяла участь в одиночному протесті, простоявши годину біля пам’ятника Шевченку з плакатом «Янукович продає державу».
Під час акції до дівчини підійшов патруль та попросив її пройти з нею, нібито, просто для розмови. Після двох з половиною годин проведених у опорному пункті міліції на проспекті Свободи, на студентку склали протокол за участь в несанкціонованому мітингу.

Більше про це читайте: http://portal.lviv.ua/news/2011/12/27/153100.html

 

 

 

Українська інтелігенція обурена несправедливою апеляцією щодо справи Тимошенко

 

Представники української інтелігенції написали заяву щодо невизнання рішення Апеляційного суду у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.
«Ми, представники української інтелігенції, заявляємо, що не визнаємо несправедливе рішення підконтрольного чинному президентові Апеляційного суду Києва у справі Юлії Тимошенко та сподіваємося, що воно найближчим часом буде скасоване в Європейському суді з прав людини», — йдеться у зверненні,
Під заявою підписалися Дмитро Павличко, Іван Дзюба, Мирослав Попович, В’ячеслав Брюховецький, Юрій Мушкетик, Юрій Щербак, Богдан Горинь, Валерій Шевчук, Сергій Жадан, Микола Жулинський, Василь Шкляр, Михайло Слабошпицький, Ірен Роздобудько, Роман Іваничук, Олег Чорногуз, Володимир Василенко, Володимир Сергійчук, Павло Гриценко.

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/politics/_ukrajinska-inteligenciya-oburena-nespravedlivoyu-apelyacieyu-schodo-spravi-timos/416340

 

 

Янукович пропустить податки українців через свій банк

 

УкрБізнесБанк Олександра Януковича має намір обладнати податкові інспекції в країні своїми терміналами прийому податкових платежів.
«У планах банку обладнати податкові інспекції по всій країні терміналами для прийому податкових платежів. У чотирьох податкових інспекціях Донецька такі апарати вже встановлені», — пише «Forbes України», передають «Комментарии».

Більше про це читайте: http://www.epravda.com.ua/news/2011/12/28/311366/

 

 

 

У бюджеті сховали видатки на подорожі Януковича, Азарова й депутатів

 

У законі про бюджет на 2012 рік засекретили видатки на закордонні візити президента, урядових делегацій і народних депутатів. Про це пише газета Дело.
Так із закону зникли три графи, які в минулі роки незмінно були присутні в документі: «візити народних депутатів за кордон», «візити президента за кордон», «візити урядових делегацій і відрядження працівників органів державної влади за кордон».
В 2011 році на це було передбачено понад 60 млн. грн. З них 29,2 млн. грн. було виділено на візити за кордон Віктора Януковича, 21,4 млн. гривень — урядових делегацій, 9,5 млн. грн. — депутатів.
На думку газети, у законі цього року, імовірно цифри «були заховані в графі матеріально-технічне забезпечення діяльності ВР, президента, Кабміну».

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/28/6873853/view_print/

 

 

«Батьківщина» і «Народна самооборона» об’єднуються для перемоги над кримінальним режимом

 

Партії «Батьківщина» та «Народна самооборона» об’єднуються, щоб разом іти на парламентські вибори-2012.
Про це заявив Перший заступник Голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов під час прес-конференції щодо об’єднання політичних сил.
«Відбулись консультації між керівництвом наших партій — партії «Батьківщина» і «Народної самооборони», і під час цих переговорів прийняте рішення розпочати процес реального об’єднання наших політичних сил на базі партії «Батьківщина», — повідомив Турчинов.
«Я вважаю, що це є прикладом об’єднання, інтеграції опозиційних сил для того, щоб забезпечити в наступному році перемогу над небезпечним кримінальним режимом», — зазначив він.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9404.html

Випуск №106 від 27 грудня 2011 року

Среда, Декабрь 28th, 2011

 

«Блакитні» держчиновники катаються за кордон удвічі частіше за «помаранчевих»

За останні два роки кількість візитів вищого керівництва України за кордон зросла вдвічі у порівнянні з 2006-2007 роками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН на брифінгу.

За його словами, за останні два роки відбулося 179 візитів за кордон на рівні Президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ України. Також відбулося 116 візитів найвищого рівня в нашу державу.

Більше про це читайте: http://www.unian.net/ukr/news/news-476831.html

 

 

Через лист до Табачника в Донецьку проводять допити

У вівторок донецька міліція допитала голову профспілкового комітету Донецького університету Володимира Подмаркова.

Про це ZN.UA повідомив сам Подмарков.

Голову профкому підозрюють у фальсифікації протоколу, в якому профспілка вимагає від Дмитра Табачника відставки в.о. ректора ВНЗ Петра Єгорова.

За його словами, останнім часом працівники УБЕЗ за заявою ректора проводять аналогічні зустрічі з усіма членами профкому ДонНУ.

«Приходив представник МВС в особі Фурмана Сергія В’ячеславовича, який, (на секундочку!) як виявляється, є братом начальника юридичного відділу університету Фурман Альбіни В’ячеславівни. Він постійно тут знаходиться і проводить заходи. Люди потрапили в якусь м’ясорубку», — зазначив Подмарков.

Раніше профспілковий комітет Донецького університету, розглянувши трудову суперечку в.о. ректора Петра Єгорова зі звільненими ним викладачами міжнародного факультету, визнав дії адміністрації ВНЗ незаконними.

Більше про це читайте: http://news.dt.ua/SOCIETY/militsiya_shukae_u_donnu_falsifikatoriv_vimog_pro_vidstavku_vo_rektora-94657.html

 

 

Конституційний суд перетворився на юридичний відділ уряду та президента, — Андрій Павловський

Судова система України повністю зруйнована та підконтрольна владі.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр соціальної політики Опозиційного уряду Андрій Павловський за підсумками участі у засіданні Конституційного суду України, який розглянув подання народних депутатів від опозиції щодо неконституційності частини 4 прикінцевих положень Державного бюджету на 2011 рік. Павловський нагадав, що подання було спрямоване до КСУ ще на початку цього року у зв’язку з тим, що прикінцевими положеннями держбюджету уряд фактично зупинив дію соціальних законів та закріпив за собою право визначати розміри соціальної допомоги у залежності від наявності коштів у бюджеті та Пенсійному фонді.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9391.html

 

 

Підтримка Тимошенко перевищила рейтинг Януковича

Рейтинг Юлії Тимошенко та партії «Батьківщина» перевищив рейтинг Віктора Януковича та Партії регіонів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 9 по 16 грудня.

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку на них отримали би Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 15,8% усіх опитаних (у жовтні — 13,8%).

За Партію регіонів готові віддати голос 13,9% виборців проти 16,6% у жовтні.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/27/6870018/view_print/

 

 

Суд над Тимошенко хоронить режим разом з Україною — Луценко

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що кримінальні справи щодо екс-прем’єра Юлії Тимошенко є спецоперацією влади для зриву євроінтеграції країни.

«Я вважав і вважаю, що справи проти Тимошенко — чітко опрацьовані спецоперації, які використовують спрагу помсти Януковича над лідером опозиції для зриву євроінтеграції України. Це розуміє вже увесь світ, тому чергове судилище — це акт самозахоронення режиму, на жаль, разом з Україною», — повідомив Луценко агентству «Інтерфакс-Україна» за допомогою своїх адвокатів.

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/politics/_sud-nad-timoshenko-horonit-rezhim-razom-z-ukrajinoyu-lucenko/416183

 

 

МЗС Франції: Рішення суду по справі Тимошенко прийнято поспішно і без дотримання прав на захист

Вирок у справі екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко був підтверджений Апеляційним судом Києва в поспіху і без дотримання елементарних прав на захист. Про це йдеться в заяві французького МЗС, передає «5 канал».

На думку Міністерства, справа Тимошенко, як і інші процеси над українськими опозиціонерами, викликають крайнє занепокоєння. Зовнішньополітичне відомство закликає Україну негайно припинити «судові процеси, далекі від європейських норм».

Більше про це читайте: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/mid-frantsii-reshenie-suda-po-delu-timoshenko-prinyato-pospeshno-26122011210200

 

 

Найбільшим розчаруванням року українці назвали Януковича

16,1% опитаних Центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова вважають політиком 2011 року колишнього прем’єр-міністра, Юлію Тимошенко. Про це свідчать результати опитування.

При цьому 9,2% опитаних вважають політиком року президента Віктора Януковича, а 8,8% — депутата Верховної Ради, члена фракції Блоку «Наша Україна — Народна Самооборона», лідера партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка.

Також респондентам поставили запитання, якого політичного діяча вони вважають розчаруванням року.

32,3% опитаних вважають розчаруванням року Януковича, 11,7% — віце-прем’єр-міністра, міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, а 8,3% — прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Більше про це читайте: http://www.tyzhden.ua/News/38627

Випуск №99 від 16 грудня 2011 року

Суббота, Декабрь 17th, 2011
Кабмин обнесли колючей проволокойНа металлический забор, которым ограждено здание правительства, намотали колючую проволоку. Напомним, ранее вокруг зданий Верховной Рады и Кабмина установили металлические заборы высотой до 2,5 метра. Забор вокруг парламента несколько раз ломали в ходе митингов.Більше про це читайте:http://lb.ua/news/2011/12/16/128448_kabmin_obnesli_kolyuchey_provolokoy.html

 

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Тимошенко

 

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о нарушении норм Европейской конвенции по правам человека во время привлечения ее к уголовной ответственности, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник в Украине.

«Европейский суд решил считать жалобу Тимошенко приемлемой, и дал ей статус приоритетной, а также удовлетворил ходатайство Тимошенко об ускоренном рассмотрении и обязал правительство Украины дать свои комментарии до 22 марта 2012 года», — сказал собеседник агентства «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Більше про це читайте: http://www.interfax.com.ua/rus/main/89105/

 

У Європарламенті просять гарантувати допуск Тимошенко до виборів

 

Лідери політичних груп Європарламенту просять українську владу гарантувати екс-прем’єру Юлії Тимошенко гуманні умови утримання під вартою.

Про це йдеться в зверненні, текст якого переданий агентству «Інтерфакс-Україна» у п’ятницю в Брюсселі.

Депутати також закликають декриміналізувати статті, за якими була засуджена екс-прем’єр.

Зокрема, вони посилаються на зростаючі проблеми Тимошенко зі здоров’ям, що стало «предметом для їх занепокоєння».

«Ми, що нижче підписалися, просимо українську владу гарантувати гуманні умови утримання під вартою, включаючи, зокрема, доступ до медичної допомоги, відповідний до стану її здоров’я», — йдеться у зверненні.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/16/6843378/view_print/

 

Янукович и другие жители «Межигорья» смогут рассчитываться платежными картами банка его сына

 

На территории бывшей госрезиденции «Межигорье», где проживает президент Виктор Янукович, появился первый POS-терминал. Владельцем оборудования является Украинский Бизнес Банк, который СМИ связывают с сыном главы государства

В центре здоровья и отдыха «Green Side», который строит фирма «Танталит» на территории бывшей госрезиденции «Межигорье» под Киевом, появился первый POS-терминал (программно-аппаратный комплекс для кассира).

Как стало известно «Делу» из открытых источников, устройство принадлежит Украинскому Бизнес Банку, которым до прихода в Нацбанк руководил нынешний глава НБУ Сергей Арбузов. В СМИ УкрБизнесБанк также называют подконтрольным сыну Виктора Януковича Александру Януковичу.

Більше про це читайте: http://delo.ua/ukraine/janukovich-i-drugie-zhiteli-mezhigorja-smogut-rasschityvatsja-plate-170043/

 

Керівництво Збройних сил України займається пошуком «пиріжкових» корупціонерів у лавах армії

 

Про це пише газета «Дзеркало тижня. Україна».

За інформацією видання, командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Онищенко в жовтні цього року вислав підлеглим військам телеграму, в якій зажадав від усіх військовослужбовців неухильно дотримуватися вимог антикорупційного законодавства.

Після цього начальник Військової служби правопорядку Збройних сил генерал-лейтенант Федір Макавчук дав телеграму, в якій викладені розкриті факти корупції в армії.

Видання наводить три витримки, датовані 2 листопада:

«Вінниця. Старшим помічником військового прокурора гарнізону складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення старшого сержанта-контрактника К., який на території парку військової частини займався реалізацією пиріжків домашньої випічки. Матеріали направлені до суду».

Водночас видання нагадує про кричущі факти корупції в особливо великих розмірах з боку керівництва ЗСУ, зокрема при ремонті зенітно-ракетного комплексу С-300 за 24,5 мільйони гривень, ремонту фрегата «Гетьман Сагайдачний» за 11,8 мільйони гривень і корупційній афері у сфері закупівель медичного обладнання для Міноборони.

Більше про це читайте:http://zn.ua/POLITICS/a_ya_veryu_prezidentu_yanukovichu__o_borbe_s_korruptsiey_v_armii-93494.html

Ю.В. Тимошенко. 1 частина

Пятница, Август 5th, 2011

Криворізьке міське об’єднання патріотів України

Друзі рекомендуйте цю повість друзям і кожен хай робить свій вибір. Життя одне!

Узник камеры № 13 Лукьяновского СИЗО Ю. Тимошенко

Она переступает порог, дверь со стуком захлопывается. Гаснет свет. В нос шибает кислятиной, горьким застарелым потом, хлоркой и пылью. А справа… или ещё откуда-то… как из выгребной ямы. Наваливается тюремная тишина.Внезапная темнота в камере – старый трюк, еще из арсенала КГБ. Темнота ломает новичков, заключенный начинает псих-овать, кричать, стучаться в дверь и готов сдать кого угодно.Хрупкая невысокая женщина ставит на пол сумку и осторожно усаживается на нее. Норковая шуба пачкается о грязный пол. Кажется, в сумке нет ничего, что можно было бы раздавить. Мыло, полотенце, теплые вещи, смена белья, пакетики с супом, зубная паста, крем. Муж, которого арестовали полгода назад, подробно рассказал, что надо с собой брать.Лукьяновской тюрьме больше ста лет. Несмотря на бесконечные ремонты и перестройки, здесь жуткая теснота. Зимой холодно, летом – жарко, и постоянно сыро. В советские времена сюда сажали и политических – диссидентов, евреев-отказников, – но основную массу всегда составляли уголовники. Официальное название – «следственный изолятор № 13. Киев, улица Дехтяревская, 13. Камера ее тоже под номером 13, это она успела заметить. Стоп, а какое сегодня число? 13 февраля. Поневоле станешь суеверной.Интересно, она здесь первая политическая новых времен?Главное, чтобы не сдали нервы. Не сорваться, не сделать такого подарка Кучме. Пытая одиночеством и темнотой, ей стараются внушить: так и сгинешь в грязи и во мраке, одна-одинешенька. Но она ведь знала, на что шла? Ей прямо сказали: уйди из политики или готовься к тюрьме. Каждый человек время от времени принимает решения, а политик должен это делать беспрерывно, как компьютер: да – нет, да – нет, да – нет. Тюрьма – это ее самостоятельно принятое решение.Она была готова к аресту. Во всяком случае, говорила, что готова, и все время таскала с собой эту аккуратно упакованную тюремную сумку. Вспоминала, как пять лет назад уже сидела в тюрьме – полуголая и по щиколотку в воде в камере предварительного заключения в городе Запорожье. Вот и сиди теперь на своей сумке и повторяй: я – была – готова. Шепотом. Про себя.Она могла бы сказать «да». Лично Кучме, а не его шавкам. Стоило сходить к президенту, выпить с ним чаю, как два года назад, – и высосанное из пальца уголовное дело на следующий день было бы закрыто. Распустили бы специально для нее собранную следственную бригаду, а полковника Жербицкого, которому обещаны генеральские погоны и широкие лампасы на форменных брюках, отправили бы назад в районную прокуратуру. Договорись она с Кучмой, ей бы вернули бизнес, который она строила много лет, а людям президента удалось разрушить всего за несколько месяцев.Самое главное – она была бы сейчас на свободе.Говорят, в ее ненависти к украинскому президенту есть что-то патологическое. Кучму с его унылым висячим носом, близко посаженными хитрыми глазками и редкими грязно-рыжими прядями волос она действительно ненавидит. Это ненормально? Да нет, вполне естественная ненависть к врагу. Она ненавидит его запои, изворотливость, интриги профессионального преферансиста, жадность взяточника, мелочность, ревность к чужому успеху.Впрочем, не в Кучме дело, а в системе, созданной им. Одни бани чего стоят, которые вершители судеб Украины между собой называют «конюшнями». Здесь принимаются практически все ключевые государственные решения. За каждым – черные деньги, которые и отмываются в банях. Она ненавидит эти заведения, где старые, обрюзгшие, голые мужчины решают судьбы страны. Кстати, вопрос о ее аресте тоже был окончательно решен в одной из этих президентских «конюшен».Договариваться с Кучмой – нельзя. И ненависть к его хитрым глазкам здесь не при чем. Власть и деньги вступили в кровосмесительный брак. Бизнес и политика стали в Украине уродливыми сиамскими близнецами. Власть стала капиталом, а капитал – властью. Власть помогает капиталу получать все новые прибыли, а капитал порождает власть. Система Кучмы – патологична. Вылечить страну можно только хирургическим вмешательством, любая терапия бессильна. Окончательно ясно это стало пару месяцев назад, когда в Киеве разразился свой Уотергейт.Кучма считает, что она мстила ему, подключившись к «делу Гонгадзе». Да, конечно, мстила. За посаженного мужа, за разрушенный бизнес, за изгнание из правительства. Только зря он думает, что она развязала этот скандал. Скандалом были исчезновение известного журналиста и его гибель. Скандалом были аудиозаписи, на которых президент, матерясь как извозчик, требовал расправы над журналистом. Но к этим пленкам она не имеет ни малейшего отношения, их происхождение – дело рук киевских или московских спецслужб. Просто политик ее уровня не может не откликаться, если убит журналист, а глава государства перед этим обзывал его последними словами и требовал от подчиненных, чтобы те «разобрались» с ним. Пленки подлинные, голос Леонида Даниловича неподдельный, обезглавленный труп Георгия Гонгадзе, найденный в лесу, настоящий – на кого обижаться президенту Кучме?Вся политическая элита делает сейчас свои ставки. Одни поставили на Кучму, надеясь, что он вывернется из беды. Ей инстинкт подсказывает, что Кучма обречен. Интуиция редко ее подводит.От тюрьмы можно было сбежать за границу, как сбежал бывший ее покровитель Павел Лазаренко. Ровно два года назад, в феврале 1999-го, Лазаренко улетел из страны на самолете компании «Авиа», которая тогда принадлежала ей. Больше ничего она для него не могла сделать. Да и не хотела. А для себя давно решила, что эмиграция неприемлема. Пусть Кучма уезжает.Так что тюрьма – единственно правильное решение…Женщину в темной камере зовут Юлия Тимошенко. И еще по-разному – поскольку нет и не было в Украине политика или бизнесмена, которому журналисты дали бы столько прозвищ. «Газовая принцесса» – в начале 90-х, во времена ее фантастического взлета в бизнесе. Потом «Жанна дАрк» – когда она выводила на улицы тысячные демонстрации против Кучмы. А еще «Леди Ю» – по аналогии с принцессой Дианой. К слову, погибшая в 1997 году «леди Ди» была ей почти ровесницей. На год моложе. Одно поколение.За три месяца до ареста, 27 ноября 2000-го, Юлии Тимошенко исполнилось 40 лет. Трудный рубеж в жизни каждой женщины, даже выглядящей гораздо моложе своих лет. Через месяц она отпраздновала еще один юбилей. Ровно за год до этого она пришла в правительство Виктора Ющенко вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу. Там, на службе, она заработала еще одно прозвище – кто-то из журналистов назвал ее «единственным настоящим мужиком в правительстве». Это за войну с нефтяными и угольными олигархами. В сущности, она вела борьбу против узкого круга вершителей судеб украинской экономики, к которым еще совсем недавно принадлежала сама.С этой войны все и началось.Она очень бледна. Если кто-нибудь посматривает в глазок, то, может быть, даже различает в темноте ее белое лицо.О ее богатстве ходят легенды, заботливо собранные теперь в уголовное дело. Она сидит, почти не двигаясь, и сосредоточенно думает. Пытка темнотой продлится целую вечность. Она так и не сдвинется с места, ни разу не подаст голоса.Мужество? Воля? Самолюбие? В этой женщине столько всего понакручено, что мотивы ее поступков с трудом поддаются объяснению. Ее можно устрашить, и она испугается. Ее можно растрогать, и она расплачется. Ее можно разозлить, и она рассвирепеет. Обыкновенная женщина с правильными чертами лица, негромким голосом, дамским лукавством.Наконец она осталась наедине с собой, и нет необходимости смотреть на себя со стороны. Она отдыхает от изнурительной политической суеты, встреч, выступлений, переговоров, от сверкания софитов и вспышек фотокамер. Компьютер отключили от сети.В ноябре, в день сорокалетия, ощущение рубежа было чрезвычайно острым. Утром, еще до того, как на нее обрушился шквал поздравлений от друзей и врагов, она долго рассматривала себя в зеркале. Сейчас зеркала нет, это запрещено внутренним распорядком, да и зачем оно в темноте?Девочка из тесной днепропетровской «хрущевки», она сделала фантастическую карьеру. Буквально по русской пословице: из грязи – в князи. Юлю мучила детская обида – у других есть отцы, а у нее нет: родители разошлись. Значит, она должна учиться лучше всех, уж по крайней мере – без троек, чтобы никому и никогда не приходило в голову ее жалеть. При этом быть первой в школе не обязательно: круглых отличниц не любят, это вредные девицы с высоко задранными носами. А Юля хочет, чтобы ее любили.В юности все происходит с неимоверной быстротой, как в бизнесе или в политике. И поступки диктуют та же самая страсть и тот же самый расчет. Важно было, что мальчик Саша, ее первая большая любовь, родился в элитной по советским меркам семье? Что его отец – днепропетровский партийный начальник Геннадий Тимошенко с весьма недурными перспективами роста? Врать нечего: для красивой девушки из нищей советской семьи такой брак был выгодным. Однако она бы не вышла замуж, если бы Саша был ей чужим. И год спустя после знакомства не родилась бы Женя.Вот о чем важно не думать – так это о дочери. Жене сейчас 20 лет, и учится она в Лондоне. Там люди Кучмы вряд ли ее достанут. А если следователь в неформальной беседе намекнет, что с Женей может что-нибудь случиться? Женя – брешь в обороне железной леди Ю. Поэтому не нужно думать про дочь. Не нужно думать про маму. Вообще про родных. Лучше про чужих – про мужчин, например.Юлия Тимошенко и ее мужчины – тема завлекательная не только для желтой прессы. Тимошенко самой интересно, как так вышло, что эта не лучшая часть человечества сыграла столь важную роль в ее жизни.Только не надо про постель или, например, про любовь – это как раз для таблоидов. Женская уступчивость стоит недорого и к настоящему делу никакого отношения не имеет. Алчную красотку новый украинский бизнесмен охотно возьмет с собой на Канары, в Ниццу или в Куршевель, но к своему бизнесу близко не подпустит – и правильно сделает. В серьезном деле принадлежность к слабому полу не подмога. Скорее, ей помогал азарт: доказать всем этим козлам в штанах и при галстуках, что считать и комбинировать она умеет гораздо лучше. Кроме того, миф о женской слабости можно обратить себе на подмогу. Мужчины не верят, что женщина может стать для них равным по силе партнером, а уж тем более – сильным противником. И это хорошо. Женщина обязана воспользоваться форой судьбы.Первым и самым добрым помощником, если не считать мужа, был свекор. Он выбил им с Сашей квартиру, когда Юлия закончила институт и пошла работать на завод. Потом, едва началась перестройка, помог сделать первые шаги в бизнесе.Чуть позже возник Сергей Тигипко. Парень с комсомольского плаката, работавший тогда секретарем Днепропетровского обкома ВЛКСМ. Полезный человек на хлебной должности. Фотогеничный секретарь понадобился, когда она зарегистрировала молодежный центр «Терминал» – важная ступенька в предпринимательской карьере. Пройдет много лет, они с Тигипко переедут в Киев, будут работать в правительстве, и один впечатлительный журналист даже назовет их «самой красивой политической парой Украины». Упаси Бог от таких напарников. Кажется, он до сих пор считает ее предательницей. Так ничего и не понял.А потом в ее жизни начнется «эпоха бензина». «Терминал» превратится в КУБ, серьезный бизнес с филиалом на Кипре, с крупными оборотами и сложными схемами перераспределения денег. Большим мастером этих схем был Виктор Пинчук – новый мужчина в ее деловой жизни.С элегантным эстетом Пинчуком тоже поначалу было приятно и легко. Объединив капиталы и связи, они вплотную занялись поставками туркменского и российского газа в обмен на украинские трубы, и счет пошел уже на такие цифры, что закружилась голова. Может быть, этим жутким головокружением от успехов и следует объяснять ее ошибку – разрыв с Пинчуком? Но кто же мог тогда знать, что газовый партнер, женившись на дочке президента Кучмы, станет олигархом, а для Юлии – опасным и могущественным врагом?Впрочем, нет худа без добра. Место Пинчука занял Павел Лазаренко – тогда, в первой половине 90-х, всесильный губернатор Днепропетровской области, а позже – премьер-министр. Он стал для нее крестным отцом в национальном бизнесе. В 1995 году на основе КУБа Юлия создала «Единые энергетические системы Украины».Помощь Лазаренко была важна, но её значение не стоит ее преувеличивать. Юлии осточертели намеки газет и следователей на их отношения и ту роль, что сыграл в ее бизнесе Павел Иванович. Она-то знает, что действовала самостоятельно. Что только благодаря ее уму, терпению, обаянию, коварству ЕЭСУ превратились в ключевого игрока на украинском рынке. Под ее личным контролем оказалось четверть объема национальной экономики.Потом, прекрасно понимая, что чистым бизнесом в Украине заниматься невозможно, она пошла в политику. Тогда и пришло время тяжкого выбора – между «крестным отцом» и Кучмой. Павел Иванович Лазаренко зря на нее обижается – выбора у Юлии Тимошенко на самом деле не было.Формально они не поделили с ним партию, которую возглавлял Павел Иванович. А на самом деле она ушла от него потому, что Лазаренко оказался ей абсолютно чужд. Для него политика – это только деньги. Так, во всяком случае, ей представляется сегодня самой. Она сделала другой выбор. Впрочем, с ее деньгами тогда тоже было худо: спасти бизнес мог только Кучма. Да, она сдала Лазаренко, когда пошла на свое историческое чаепитие с президентом Украины, но жалеть об этом не следует. Во-первых, стратегический союз с Кучмой был тогда жизненно необходим. Во-вторых, в те дни она переиграла их всех – и Лазаренко, и Пинчука, и Кучму.Еще был такой смешной мужчина – Рем Иванович Вяхирев. Всесильный глава московского «Газпрома», с лицом, похожим на свежевыпеченную булочку. Эту «булочку» все-таки потом сожрали в Кремле, при Путине. На первые переговоры с Вяхиревым Юлия Владимировна Тимошенко явилась в короткой юбке и ботфортах, с сияющим лицом… Сейчас бы едва ли на такое решилась. А тогда была моложе, море по колено – тем более газпромовское болото. Вяхирев сперва таращился на нее во все глаза, а ближе к концу разговора во взгляде мелькнула симпатия, смешанная с родительской иронией. Рема Ивановича удалось завоевать самым примитивным способом – при помощи обыкновенного женского кокетства. Игра стоила свеч. Цена первого контракта с «Газпромом» перевалила за 2 миллиарда долларов…Резкий удар по глазам – включили свет. Можно осмотреться. Картина кошмарная. Тесно. Лист железа с внешней стороны закрывает окно. И – повсеместная тошнотворная грязь.Вскоре появляется адвокат. Среди первых просьб к нему – принести тряпку и резиновые перчатки.А потом в камере слышится хлюпанье воды и писк резины. Лидер парламентской фракции «Батькивщина», экс-вице-премьер правительства Украины по топливно-экономическому комплексу, олигарх Юлия Владимировна Тимошенко собственноручно моет полы и сены камеры № 13 Лукьяновского СИЗОт. Долго, старательно, самозабвенно отдраивает тюремное очко.Обжившись в камере, Юлия Тимошенко уже через несколько часов начнет бороться. Устав от подглядываний в глазок, тапком заколотит полотенце в щель и пригрозит бессрочной голодовкой, если надзиратели его снимут. Как ни странно, администрация не станет настаивать на своем законном праве присматривать за арестованной. А в остальном ее жизнь в тюрьме практически ничем не будет отличаться от жизни других заключенных.Когда с железным лязгом открывается дверь, она должна встать, прижав руки к затылку, и стоять, пока не разрешат сесть или лечь. На допросы и обратно в камеру ее водят как особо опасного преступника: два охранника впереди, два – сзади. Перед допросом и после, перед встречей с адвокатом и после – полноценные обыски. Прогулки – сперва на общих основаниях, а потом гораздо хуже, в одиночестве, на какой-то огороженной со всех сторон площадке, пять на пять метров. Вокруг голые стены, над ними решетка, небо разлиновано на крохотные серые прямоугольники. Та же камера, только без потолка.Позже о тюрьме она будет рассказывать тихо, ровно, сдержанно. Порой в глазах блеснет ужас, особенно когда начнет вспоминать про тюремную баланду. Однако интонация останется повествовательной.В тюрьме, предвидя самые жуткие повороты в своей судьбе, она будет сочинять запальчивые тезисы к выступлению, словно ей завтра идти к бушующим толпам. Через адвоката передаст ответы на вопросы журналистов, в которых про власть, посадившую ее в эту камеру, станет говорить с презрением и гадливостью. За эту публикацию ее лишат общих прогулок, свиданий и передач. А поскольку она не принимает тюремную пищу, боясь отравления, то наказание как раз и обернется голодовкой. Однако через 42 дня, когда Юлия Тимошенко выйдет из Лукьяновской тюрьмы, в ее действиях обнаружится сухой, точный расчет. Только так, не сдаваясь и не моля о пощаде, она могла победить. Не выйти на волю любой ценой, сломленной и униженной – освободиться. Стать свободной. И остаться в политике.Сидя во тьме тюремной камеры, Юлия Тимошенко могла лишь догадываться, что ее верные однопартийцы не смирятся с арестом своего лидера. Они на нее похожи. Народ активный и бесстрашный, среди них – два политзека с советским еще стажем тюрьмы. Когда в первый раз заперли в СИЗО руководителя ее аппарата Николая Сивульского, леди Ю велела шоферу гнать к тюрьме, притормозила у следственного изолятора, набрала побольше кирпичей и, подобно булгаковской Маргарите, стала бить стекла в этом проклятом доме, вселяя ужас в простые души прокурорских работников.Соратники Юлию Тимошенко тоже не бросили. Организовав под стенами тюрьмы постоянный пост, депутаты «Батькивщины» стекла бить не стали, зато расписали тюремные стены и ворота лозунгами типа «Политзеков – на волю!» и с успехом начали собирать подписи граждан с требованием освободить Юлию Тимошенко. Прямо в зале заседаний Верховной Рады они развернули огромные полотнища, призывающие к немедленному ее освобождению из застенка.Обвинения в адрес Тимошенко почти никто в Украине не рассматривал всерьез. Даже те, кто искренне верил, что она – взяточница, воровка и должна непременно ответить за свои прегрешения. Им тоже было ясно, что дело это политическое и очень похоже на расправу.Самые проницательные из журналистов сразу догадались: Кучма собственными руками лепит из Юлии Тимошенко образ мученицы и национальной героини. Самые смелые «футурологи» написали о том, что в камере Лукьяновского СИЗО сидит будущий президент Украины. Общий вывод: власть совершает роковую для себя глупость. Хуже всего для официального Киева был тот факт, что опросы зафиксировали резкое повышение популярности Юлии Тимошенко среди простого народа. Раньше газовую принцессу не любили, как всякого олигарха. Теперь ее рейтинг вырос.Власть отвечала как умела. Сразу после ареста Тимошенко было опубликовано обращение к народу Украины, подписанное Кучмой, председателем Верховной Рады Плющом и главой правительства Ющенко. Текст был составлен, пожалуй, грубовато, с фальшивыми нотками в державном голосе. В нем говорилось, что «кучка отщепенцев» и «политических деградантов» будоражит народ, пытаясь «сбить Украину с пути реформ». Что эти люди – «фашистская клика», «провокаторы», «предатели», что нет у них «ни чести, ни совести»; между строк легко прочитать, что самая бесчестная и бессовестная среди них – Юлия Тимошенко.«Письмо трех» оказалось еще одной глупостью, хотя задумывалось как блестящий ход, демонстрирующий нерушимое единство партии власти перед лицом «смутьянов». Самым удачным Кучме представлялось, что под письмом стоит подпись премьер-министра Виктора Ющенко – реформатора, любимца Запада, который долго противился отставке Юлии Тимошенко. Эту «удачу» оппозиция обратила в свою пользу.«Чего заслуживает мужчина, предавший женщину?.. Несомненно, презрения. Этого заслуживает и Виктор Ющенко. Видать, для него портфель премьера важнее, нежели честь». Эти слова бывшего политзека Левко Лукьяненко довольно точно отражали общественные настроения. Потом, когда Ющенко станет знаменем оппозиции, его простят и про позорную подпись вспоминать не будут. Но в феврале 2001 года репутации премьера-реформатора, казалось, пришел конец. Так представлялось практически всем, включая самого премьера.Кроме Юлии Тимошенко.…Ющенко. Может быть, самый важный мужчина в ее жизни. Леди Ю называли ангелом-хранителем этого человека, но, скорее, было наоборот. Позже она скажет, что не было никакого правительства Виктора Ющенко; лишь два человека – она и он, противостоявшие всему остальному кабинету, который во главе с Кучмой «каждый день практически бесплатно предавал интересы Украины». Безусловно, Ющенко и Тимошенко были самыми яркими и популярными фигурами в том правительстве. И правда заключается в том, что этот непозволительно мягкий, с ее точки зрения, политик был и остался Юлии необычайно близок. Близок по-человечески – хотя бы тем, что сильно отличался, даже внешне, от тех бульдогов, которые входили в новоиспеченную «элиту» ее страны. Он всерьез разделял ее «идеалистические», «популистские» и широко декларируемые мечты – об Украине без коррупции. Он виделся ей настоящим патриотом Украины.Теперь вот сломался. Или сломали. Или еще проще: просчитав все возможные ходы, понял, что вынужден «сдать Юлю» ради того, чтобы сохранить свои политические возможности. Как некогда она сама сдала Павла Лазаренко, приобретая партию и спасая бизнес. Однако по личному опыту Тимошенко знала, что такие расчеты далеко не всегда оправдываются. Да и разные это вещи: отречься от «крестного отца» или от соратника, который ни разу тебя не предал. От соратника, сидящего в тюрьме. От женщины.Как быть? Каждый человек постоянно принимает решения; политик же должен это делать беспрерывно, как компьютер: да – нет, да – нет, да – нет. Так да или нет?Пожалуй, у нее нет особого выбора, да и сердце как-то не лежит к тому, чтобы проклинать Виктора Андреевича. Если надо будет, она ему, конечно, припомнит это предательство. А сейчас не время. Поэтому несколько дней спустя в своем знаменитом интервью из тюремной камеры Юлия Тимошенко постаралась охладить головы самых горячих своих сторонников.Она сказала: «Я думаю, Виктор Андреевич владеет значительно большим объемом информации, чем мы представляем. Не нужно упрощать его действий. Его политическая игра сложна и перспективна. Сегодня категорически нельзя допустить его смещения с должности, ни при каких обстоятельствах». И добавила, дабы уж никаких сомнений ни у кого не возникало: «Я знаю, что он делает все возможное, чтобы предотвратить в стране линчевание оппозиции. Я ему верю и верю в его будущее».Вот так, дорогой Виктор Андреевич. Сидите теперь и думайте, зачем вы подписали письмо. Кого отвергли и с кем остались.Конечно, он тоже обречен – посадить не посадят, но снимут обязательно. Если же отсюда, из тюрьмы, поддержать его, то подозрительный Кучма отправит его в отставку еще скорее. А это полезно – прежде всего для самого Виктора Андреевича. Порядочный человек и талантливый финансист – этого все-таки мало для политика. Пора ему взрослеть. Пора становиться мужчиной. А вместе с ним они перевернут горы.В следственный изолятор Юлия Тимошенко попала с язвой желудка, а вышла с туберкулезом. Врач, осмотревший ее перед последним допросом в прокуратуре, может, и не знал, что ее посадят. Во всяком случае, медицинское разрешение он давал на допрос, а не на арест. Между тем ей действительно было худо. В последние недели она пила «Маалокс», как наркоман. Язва – от разболтавшихся нервов, все болезни от них, но так ведь и загнуться можно. А это по-настоящему страшно: смерть означает поражение.Все же интуиция подсказывает, что ничего фатального с ней не случится. Если у человека истерическая психика, то он не переживет и клеветы в вечерней газете. А если ты закалена еще в нищем детстве, если у тебя за плечами опыт борьбы за выживание в постсоветском бизнесе, если ты вдоль и поперек пересекла коридоры власти, то тебя уже почти невозможно сломать.Ты – была – готова.Личный обыск в тюрьме, когда раздевают догола и исследуют каждый кусочек тела? Мерзость, конечно, и унижение, а с другой стороны – миллионы людей, мужчин и женщин, прошли через эту отвратительную процедуру. А миллионы украинцев, посаженных при Сталине ни за что или за политику, что одно и то же? А сотни тысяч, не вернувшихся из сталинских лагерей? А узники брежневских – друзья из «Батькивщины» с их чудовищным тюремным и лагерным стажем? Степан Хмара – 7 лет, Левко Лукьяненко – 25 лет!Между прочим, это ее народ, ее избиратели – чуть не каждый третий сидел. Отныне она уже ничем не отличается от них – этих бедолаг, рассованных по соседним камерам за мелкие кражи. Или несчастных наркоманов, которых надо лечить, а не держать в клетке как скотину. А еще тут сидят «заказанные» вроде нее, только уровень заказа пониже: не Кучма, не Пинчук, а конкуренты по бизнесу или начальство. Зато настоящие преступники, настоящие наркодельцы – все на свободе, поскольку дружат семьями с высокими чинами из силовых министерств, не забывая при этом вовремя делиться. Парятся с президентом в его «конюшнях».Она сказала и об этом в своем интервью из СИЗО. Она жестко и умело расставила все акценты и спросила в конце, как бы движением руки отделяя себя и Ющенко от прочих министров: «Разве такую страну мы строили? Разве мы должны это сделать нормой нашей жизни? Элита, пробудись и стань Гражданином своей страны, найди в себе мужество защитить свой народ». Это было сильное политическое заявление, с той умело отмеренной долей пафоса, которая так действует на простые избирательские сердца. Но она была искренна, предельно искренна, как всякий человек, которому плохо.Тюрьма – наилучшее место для пробуждения гражданских чувств.Юлия Тимошенко верит в свое предназначение. Верит фанатично, со стиснутыми, как от боли, зубами – в свою избранность, в свою правоту. У нее очень простой, ясный и вполне реальный, в чем она убеждена, план превращения Украины в цветущую цивилизованную державу. Этого никто не понимает, даже самые близкие люди. В нее – верят, ей – сочувствуют, а об ее идях отзываются с вежливым недоумением и обидным безразличием. Или молчат. Кто-то из журналистов произнес слово «утопия». Как и все, с иронией. Хотя что тут иронизировать, живя в самой настоящей кучмовской антиутопии?Тимошенко, в отличие от прагматичных союзников и ироничных журналистов, всерьез верит в утопию XXI века.Постсоветские страны ворвались в мир, в котором либерально-демократический капитализм провозглашался идеальной, конечной моделью общества. Но она не верит в фукуямовский «конец истории». Не очень-то верит она и в либерально-демократический капитализм.Постсоветские страны строят свою жизнь с чистого листа. Одни, не споря, приняли западно-европейский эталон – Прибалтика, бывшие страны СЭВ. Среднеазиатские страны ушли в азиатчину. Белоруссия вернулась к социализму брежневского образца. Остались Россия и Украина. Но Россия при всем своем колоссальном потенциале – огромная территория. Даже по логике теории управления на таких необозримых просторах очень трудно что-то сделать. Компактная же Украина, которая погрязла в хаосе, коррупции, властных интригах, на самом деле еще не выбрала своего пути. И это хорошо. История не раз доказывала, что как раз из хаоса часто рождаются наиболее гармоничные общественные модели. Украина предназначена стать всемирной социальной лабораторией. Утопией наступившего XXI века.Уже на другой день после ареста в Печерском районном суде слушался иск адвоката Тимошенко к Генпрокуратуре о незаконности ареста. Еще один подобный иск был направлен в Верховный суд Украины с учетом общественной значимости рассматриваемого дела. Районный суд поначалу не изменил меры пресечения, оставив ее в тюрьме. Зато восьмого марта, в Международный женский день, во многих городах и селах Украины прошел другой суд – народный трибунал под названием «Не все Кучме масленица». В ходе трагикомического «процесса», схожего одновременно и с народными гуляниями, и с народным бунтом, президенту припомнили все.В этот день демонстранты пришли и к стенам Лукьяновского СИЗО. Толпа скандировала ее имя, а потом в небо взлетали десятки воздушных шариков с посланиями Тимошенко и поздравлениями с женским праздником. Позже Тимошенко расскажет, что это был единственный день заключения, когда она расплакалась.Она вышла из тюрьмы в конце марта. Судья, в течение всего процесса бурно общавшийся с разнообразными представителями власти, включая Ющенко, признал санкцию на ее арест незаконной и отменил. Телекамеры запечатлели сильно похудевшую женщину, выходящую из ворот тюрьмы: у нее изможденное лицо, и выглядит она значительно старше своих лет. Вскоре Юлия Тимошенко оказалась в больничной палате: ей были прописаны постельный режим и стационарное лечение. Там, в больнице, ей и вручили постановление президиума Киевского городского суда, удовлетворившего протест заместителя генпрокурора и вновь арестовавшего Тимошенко. Той же ночью у ее палаты была установлена стража. Наконец, 2 апреля 2001 года было отменено и это решение: надзиратели, пожелав освобожденной выздоровления, удалились строевым шагом.Она победила?Меньше всего она была похожа на победительницу. Но если вслушаться в речи Юлии Тимошенко, то можно лишь поразиться силе ее характера и глубине ненависти к «преступному режиму». В те дни – то ли больничные, то ли тюремные – она делала особенно резкие заявления в адрес официального Киева. В те дни она, в сотый раз пересказывая журналистам и заново переживая свою тюремную эпопею, что-то окончательно для себя решила. В те дни она, сперва в сослагательном наклонении, затем в категоричной форме сообщила urbi et orbi о своем намерении баллотироваться в президенты Украины. Если не считать визитов следователей и прессы, ее в больнице окружали только близкие и друзья. Но аплодисментов не было слышно.Близкие за нее боялись. Политические соратники раздраженно молчали или мычали что-то невразумительное. Зачем в президенты? Юлия Тимошенко хороша в качестве символа, она – наше знамя, наша любимая Жанна д’Арк, наша леди Ю, что же касается президентства… Есть люди постарше, поопытнее, да просто мужчины, наконец. Соратники были неприятно поражены. Но дело не только в этом.Размышляя на данную тему, точнее всех высказалась одна из самых известных в Украине журналисток – обозревателница газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Тезка сочувствовала больной принцессе, но мысль о том, что эта женщина станет первым лицом в государстве, вызывала у нее резкое отторжение. Она не скрывала своих чувств – ни от бывшего вице-премьера, ни от читателей.«Тимошенко не может быть президентом Украины, – писала Мостовая, пообщавшись с узницей в больничной палате. – И не потому что, как говорит президент, она является женщиной… Причина в другом. Таким людям, как Юлия Тимошенко… вообще нельзя предоставлять неограниченную власть, закрепленную за президентским постом. Как известно, мера — это самая сложная философская категория. Люди, не знающие ее, на этом посту могут быть попросту опасны… Иными словами, Тимошенко — это ядерная энергия, которая себя во многих ситуациях не контролирует, и от условий ее деятельности и существования зависит, превращается ли она в атомную бомбу или в атомную электростанцию, которая дает мирную электроэнергию. Предоставить ей право с президентской высоты самостоятельно определять свое поведение — означает обречь страну на существование с лидером, диапазон непредсказуемости которого недопустимо велик».Юлия Тимошенко читала эту статью, и в ней клокотал уже не гнев, а досада. Она – политик, а не политзек. Она – политик, а не женщина. Она – политик, а не какая-то там непредсказуемая истеричка. Она – политик, а не Чернобыльская АЭС. И она им еще покажет, на что способна. Всем – врагам, друзьям и независимым журналистам. Да, в ней клокочет энергия, но эта сила живительна для ее страны. И она сумеет это доказать!Все только начинается.

Г. дир. ЦГЗКа П.Г. Тимошенко

Вторник, Июль 19th, 2011

Громадська організація
«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»
Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 401-71-15
e-mail: zovtneva@i.ua, www: kmop.org.ua.

Вих. № ДСК ЖТП 12.07.11.(ел. версія)

Генеральному директору ВАТ
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»
Тимошенко П.Г.

Звернення

З метою покращення епідеміологічного (туберкульоз) та екологічного стану Жовтневого району Криворізьке міське об’єднання патріотів України звертається до Вас з пропозицією прийняти участь в самоокупних екологічних проектах нашої організації. Одним з цих проектів є проект ГО КМОПУ з робочою назвою «Маленька Швейцарія Жовтневого району»
Суть проекту, це санація непрацюючих кар’єрів підприємств району з подальшим засадженням їх деревним матеріалом породи можевельнікових.
Пояснення: ГО КМОПУ стурбовані високим процентом хворих на туберкульоз серед населення району. Одним з альтернативних варіантів боротьби з туберкульозом є засадження підготовлених вільних територій гірського ландшафту дерево матеріалом що є природним антисептиком. До числа найбільш потужних дерев – антисептиків сміливо можна віднести «можевельнік деревний» який пристосований до зростання в умовах кар’єру.

Пропозиція

Виокремити один з непрацюючих кар’єрів ЦГЗК (Глеєватка), або його частину та надати громадській організації Криворізьке міське об’єднання патріотів України в довгострокове користування для проведення вищеназваного проекту терміном на п’ять років.
Ми впевнені, що об’єднавши зусилля громадськості району та районних підприємств ми зможемо самотужки, без залучення значних інвестиції ззовні, поставити міцний бар’єр і не допустити дальшого поширення такої хвороби як туберкульоз на окремо взятій території, а саме території нашого Жовтневого району..

Виконавчий директор ГО КМОПУ В.А.Плюта

Канцелярія ЦГЗК, вх. № 1929 від 14.07.11
(056) 406-82-03, (056) 406-75-01/