Метки: , , , , , , , , , , ,

Повідомлення з тегами ‘Скиба’

Влада готова до гіперінфляції!

Пятница, Март 9th, 2012
З метою підготовки до гіперінфляції..
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», що додається.

 

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра А. Мярковський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

І. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок коригування фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в умовах гіперінфляції і загальні вимоги до розкриття інформації про коригування у примітках до фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — суб’єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики;

коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності;

кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний;

профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті — різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за цим Національним положенням (стандартом) залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності суб’єктів державного сектору за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов’язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

ІІ. Коригування показників балансу

1. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з договором підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій договором. Показники інших монетарних статей не коригуються.

2. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються.

Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

3. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

4. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів, якщо вона перевищує таку суму.

5. На початок першого звітного року, в якому застосовується це Національне положення (стандарт), суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого профіциту (непокритого дефіциту) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

6. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 1-5цього розділу.

ІІІ. Коригування показників звіту про фінансові результати

1. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, суб’єкт державного сектору може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

2. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг). При цьому скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

3. Профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті відображається в окремому рядку скоригованого звіту про фінансові результати.

4. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

IV. Коригування показників звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал

1. Скориговані показники розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» звіту про рух грошових коштів визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629) (далі — Національне положення (стандарт) 101), з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати.

2. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.

3. Суми надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

4. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

5. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) 101 з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 2-5 розділу ІІ цього Національного положення (стандарту).

V. Консолідація скоригованих фінансових звітів

1. Для включення до консолідованої фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору показники фінансової звітності контрольованого суб’єкта державного сектору, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 розділу І цього Національного положення (стандарту), коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

2. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

VI. Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням цього Національного положення (стандарту).

2. У примітках до фінансової звітності також підлягає розкриттю інформація про індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук

Комітет Верховної Ради України

Пятница, Февраль 3rd, 2012
 Копія : Комітет   Верховної  Ради  України /для редакції/
 з  питань  екологічної      політики,
    природокористування    та   
 ліквідації  наслідків заліснення 
спепів отриманих нами в спадок.

Проект
Долинського територіального підрозділу.
Долинський регіон територія Якісної екології,
 для збереження плодючості 
наших степових земель...

Чому ми проти заліснення степу?

12/05/2009 - 1520 перегл.

Ряд общественных, природоохранных организаций Украины развертывают компанию «Сохраним украинскую степь», которая прямо затрагивает лесоводов, в частности ставит под сомнение обоснованность планов залесения, узаконенных государственной программой «Леса Украины». Сегодня мы разместим на сайте информацию о компании и ее первых практических шагах. На данном этапе,  мы уклонимся от каких-либо оценок и комментарий, так как уже изложили свою позицию в статьях «Лесоразведение в Украине: факты и иллюзии», «Степное лесовыращивание в Украине: история проблемы, перспективы», «До проблеми оптимізації лісистості в Україні», которые размещены на нашем сайте, а также в материалах, переданных руководству Госкомлесхоза. М.Попков

1. Переважну частину території України займають Степова зона і Лісостеп. В цей же час, переважна більшість існуючих в Україні національних природних парків і заповідників доволі щільно зосереджується в Карпатах, Криму та Поліссі. Очевидно, що подальше розширення мережі природно-заповідного фонду (ПЗФ) України можливе лише за двох умов: а) створення великої кількості дрібних заповідних територій місцевого значення і б) активному заповіданні у Степу та Лісостепу. А розширювати мережу ПЗФ, сенс є, оскільки зараз частка заповідності України становить трохи менше 5% від загальної площі країни. При цьому, саме ПЗФ місцевого значення (заказники, пам’ятки природи тощо) складають основну його долю. Без них, Україні ніколи не досягти європейських показників заповідності (12-15%).

Ковила в Молочанських балках (Запорізька обл.)

4 листопада 2008 року з’явився Указ Президента України №995/2008 «Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості території України», І ця, здавалось би природоохоронна ініціатива, вступає в грубий конфлікт з намірами розвитку мережі ПЗФ центрального, південного і східного регіонів України, і цей конфлікт в першу чергу загрожує саме залишкам степових біотопів.

Згідно з ч.1 Указу, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розробку і затвердження нових показників лісистості України (20%) і план заходів по створенню нових лісів на землях запасу, деградованих та малопродуктивних землях. Ч.2. Указу доручає обласним адміністраціям виявити ці самі «деградовані, малопродуктивні і інші» землі, які на їхню власну думку доцільно заліснити і забезпечити їх надання під подальше заліснення. Крім того, місцева влада отримує завдання розробити масові заходи щодо заліснення. Оперуючи суто лісівничими поняттями, Указ не передбачає розділення територій, непридатних для сільськогосподарського використання на степи і дійсно деградовані агроугіддя, що потребують виключення з сільськогосподарського виробництва. Таке ділення не передбачається і законодавством у сфері агрополітики. І це зрозуміло – ні лісникам, ні аграріям степові схили і балки ні до чого. А заступитись за них, поки вони не заповідані, нікому.

Розорана цілина

Виконуючи згаданий вище Указ Президента, Держкомлісгосп України своїм наказом №371 від 29.12.2008 затвердив показники оптимальної лісиситості, в яких вказана площа для кожної з областей України, яка має бути насильно заліснена. І коли для північних (поліських) областей і Карпатського регіону ці показники практично не змінюються, то в південних областях його планують збільшити практично вдвічі. Варто відзначити також, що й ті ліси, які зараз існують на території українського півдня, це штучні насадження, що не мають жодного відношення до поняття «ліс». Деякі області вже зараз почали завзято виконувати такі необдумані установки «зверху». Тільки в Луганській області планується заліснити до 100 000 гектарів земель, переважно зайнятих степами.
Степовий регіон, будучи найбільш розораною частиною України (деякі області – до 90-95%), має дуже невелику частку земель, які досі зберегли природні екосистеми. Саме ці фрагменти на даний момент є останніми резерватами збереження всього степового біорізноманіття країни. Наразі, такими перлинами лишаються степові балки, яри і схили по берегах степових річок, які ще подекуди зберігаються поміж орних сільгоспугідь. Саме ці об’єкти (і, зрозуміло – інших просто не існує), повинні стати мережею перспективних природно-заповідних територій місцевого значення і каркасом екологічної мережі всього степового регіону.

Степ, розораний під заліснення у Токмацькому районі

В той самий час, саме ці території, будучи в прямому сенсі «незручними» для орного землеробства, повинні стати полігоном для заліснення. І знову ж таки – інших земель для цих цілей просто немає. Причина цьому – не якась примарна особлива придатність степових схилів для ведення лісового господарства, а відсутність на їх території активних землекористувачів. Кожній з областей простіше розширити лісові площі за рахунок степових «клаптиків», уникаючи погодження землевідведень з користувачами.

Але, як вже було сказано, саме ці території – останнє місце, де збереглись всі види занесених до Червоної книги України рослин і тварин, які характерні для степових біотопів. Ніде, крім цих останніх залишків степу, вони існувати не можуть. Такий стан справ грубо порушує Закон України «Про Червону книгу України» і низку міжнародних природоохоронних конвенцій, зокрема Конвенцію «Про охорону диких видів флори та фауни та середовища існування у Європі» (Бернська конвенція), яка прямо забороняє нищення місць існування видів, охоронюваних нею. Степові балки зберігають десятки таких видів.

Теоретично, при виборі ділянок для заліснення, можна було б проводити їх оцінку по типу «степ – не степ»; а оскільки діагноз «степ» практично гарантував би присутність на ділянці «червонокнижних» і «бернських» видів, то ці території можна було б одразу включати до переліків перспективних для заповідання. Це було б дійсно дуже зручно і корисно для всіх — перевірили ділянки: «степ» — в ПЗФ, «не степ» — під заліснення. Але, на жаль, так не виходить. І хоча державні плани заліснення грубо протирічать державним планам заповідання, конфлікт поки ніхто вирішувати не збирається.

Степовий ″ліс″

Так, вже зараз відомо, що Кіровоградською ОДА підписано розпорядження про створення лісових насаджень на території області, і значна їх частина планується створити на території трьох південних районів області — Компаніївський, Долинський, Новоукраїнський, де землі запасу представлені переважно степовими балками. В Луганській області до заліснення намічається до 100 000 га степових урочищ! Багато цінних природних ділянок заліснено вже цього року.

Вважаємо, що необхідно:
- внести зміни до Указу Президента України від 29.12.08 № 371 „Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості території України» в частині попередження заліснення степових територій, що знаходяться в природному стані;
- інціювати доручення Президента України Раді Міністрів АР Крим, місцевим адміністраціям заборонити надавати під заліснення землі запасу, зайняті степовою рослинністю, натомість розглядати такі ділянки як перспективну мережу об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення;

2. Окрім сказано вище, відомі спроби заліснення вже існуючих природно-заповідних територій. Особливо резонансною стала справа щодо заліснення території степового заказника «Заплава річки Чингул» та інших цілинних степових ділянок у Токмацькому районі Запорізької області, що вже четвертий рік поспіль безрезультатно розглядається контролюючими органами. Такі дії є прямим порушенням норм Кримінального кодексу України. Але за такі порушення досі не відомі прецеденти порушення карних справ.

Більшість степових рослин не здатні вижити після оранки

На жаль, більшість природно-заповідних об*єктів України наразі не винесені в натуру. Про це наголошувалось громадськими і науковими організаціями та навіть у рішенні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та №14/2 «Про рекомендації комітетських слухань «Природно-заповіlний фонд України: стан та перспективи розвитку» від 21.05.2008 р. Проте більшість заповідних територій Україні досі не винесені в натуру. А це значить, що існує велика імовірність випадкового надання під заліснення їхніх територій, оскільки землі невинесених в натуру ПЗФ не включені до Державного земельного кадастру.

Вважаємо, що необхідно:
- зупиненити роботи по визначенню ділянок, що будуть надані під заліснення до моменту засвершення робіт по винеченню в натуру меж земель природно-заповдіного фонду місцевого та загальнодержавного значення.

3.Додатковою проблемою є те, що заліснення степових балок згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (пп.26, 29) може класифікуватись як природоохоронний захід. Таким чином, заліснення залишків степу не лише є законним заходом а і може бути назване заходом природоохоронним (тобто фінансуватись з державного фонду охорони навколишнього природного середовища!).

Вважаємо, що необхідно:
- виключити пункти 26 і 29 з переліку приордоохоронних заходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»;

4. При передачі ділянок під заліснення розглядається лише придатність чи непридатність їх як сільськогосподарських земель, проте зовсім не розглядається з точки зору їх природної цінності та потреб збереження рідкісних видів. До розгляду доцільності та припустимості заліснення не залучаються фахівці зоологи та ботаніки, що можуть засвідчити наявність або відсутність на ділянці видів тварин та рослин, що знаходяться під охороною. Ніхто також не звертається до бази даних Державних кадастрів тваринного та рослинного світу. Такі відведення ділянок погоджуються у тому числі і територіальними органами Мінприроди України у областях. Проте погодження відведення ділянок екомережі, місць зростання зникаючих рослин, які у відповідності до законодавства є перспективними для оголошення їх природно-заповідними об’єктами, є протиправною дією для територіального органу Мінприроди. Адже погодження відведення таких ділянок грубо суперечить вимогам «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок», що діє в рамках структури Мінприроди. Проте відсутність прямої заборони погоджувати заліснення степів дозволяє Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у областях погоджувати такі землевідведення.

Вважаємо, що необхідно
- внести зміни до «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок» в частині запровадження обов*язкового дослідження наявності степових природних комплексів і охоронюваних видів на ділянках, що розглядаються як перспективні для заліснення та унеможливлення погодження органами Мінприроди тих ділянок, що мають природну цінність;

5. Варто додати і те, що заліснення нових територій і особливо – деградованих, забруднених та інших, малопродуктивних земель степового регіону, є складною, напрочуд працемісткою та фінансово неефективною справою. Саме на цих територіях заліснення вимагатиме найбільших фінансових та людських ресурсів, при цьому даючи найменший вихід ділової деревної сировини.

У випадку із степовими балками, лісники вбивають відразу «двох зайців» — забирають собі не потрібні «низькопродуктивні» і дешеві землі і збільшують площу «лісу». Є і третій «заєць», скоріше навіть не «заєць» а ціла «золота качка». Як правило, «степові» ліси у нас саджають шляхом розорювання степу і «втикання» у ріллю жалюгідних саджанців, або й взагалі – шляхом посипання тієї ріллі жолудями. Жоден ліс в таких умовах рости не стане. Тож гроші на його перепосадку можна буде просити з держбюджету щорічно! Швидше за все, це і є основна задача, яку переслідують лісники при виборі пріоритетними для заліснення саме степових областей.

В час економічної та фінансової кризи в Україні, така діяльність є неприпустимим та економічно необгрунтованим кроком.

Автор:
Источник: Степи України, 19.04. 2009


				

Улучшение жизни людей в 2012 году — Президент України

Среда, Январь 25th, 2012

Качественное улучшение жизни людей останется приоритетным направлением работы власти в 2012 году. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью для совместного проекта The New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» — альманаха «Украина и мир 2012. Глобальная повестка».

«Главный приоритет — это улучшение жизни людей. Вот почему мы не пошли по пути экономии государственных средств за счет людей», — сказал В.Янукович.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость повышения пенсий, поскольку сегодня в Украине больше половины пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума. «Это неправильно», — сказал он.

«Пенсионная реформа, которую мы приняли в 2011 году, прежде всего, направлена на улучшение пенсионного обеспечения, снижение дефицита Пенсионного фонда, на сокращение колоссальной разницы, которая была между самой низкой и большой пенсией: даже не в десятки, а в сотни раз», — отметил он.

Президент также отметил: несмотря на сложную экономическую ситуацию, власть выполнила поставленные в 2010 году задачи — были увеличены социальные выплаты, повышены пенсии и зарплаты, сокращен дефицит бюджета.

Виктор Янукович выразил уверенность в том, что нынешний год будет продолжением успешной работы в этом направлении. «Уверен, что 2012 год принесет позитивные изменения в жизнь людей и в строительство нашего государства. Мы очень внимательно подходим ко всем решениям, чтобы они не привели к дестабилизации ситуации в стране, прежде всего — социальной», — резюмировал Глава государства.

Наказ № 22 (П)

Вторник, Январь 24th, 2012

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»
Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 401-71-15
e-mail: zovtneva@meta.ua, www: kmop.org.ua.

24.01.12. Вих. № 22 (П) 

Наказ

 

Згідно плану роботи ГО КМОПУ на 2012 р., з метою підготовки організації до виборів всіх рівнів, наказую призначити офіс-координатора 5л.1ф, керівника Недайводського територіального підрозділу Дьякову С.В. відповідальною за координацію співпраці ГО КМОПУ та КМО ВО «Батьківщина»

Канцелярії ГО КМОПУ підготувати всі необхідні документи.

 

 

Виконавчий директор ГО КМОПУ                                                             Плюта В.А.

Випуск №110 від 3 січня 2012 року

Среда, Январь 4th, 2012

 

Євгенії Тимошенко не дозволили зустрітися з мамою

 

Донька екс-прем’єра Юлії Тимошенко Євгенія не змогла зустрітися з матір’ю в Качанівській виправній колонії в Харкові.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Я приїхала о 9:00 в колонію, щоб відвідати мою маму. Мене не допустили, хоча в мене було рішення суду. Оскільки я є захисником, я проходила кожен день в Лук’янівське СІЗО. Сьогодні чомусь мене не допустили, відправили в Київ, назад, щоб я отримувала допуск у слідчого» ​​, — заявила вона.
Тимошенко-молодша повідомила, що має намір їхати до столиці і намагатися зустрітися зі слідчим, який, за її словами, не відповідає на телефонні дзвінки.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/3/6885574/

 

 

Над Тимошенко продолжают издеваться и в колонии

 

В камере Качановской колонии, где содержится экс-премьер Юлия Тимошенко ведется постоянное видеонаблюдение, заявил ее защитник Сергей Власенко.
«Над ней продолжают издеваться, у нее над кроватью установлена камера видеонаблюдения и 24 часа в сутки она находится под постоянным наблюдением. Это сделано для того, чтобы в очередной раз выполнить заказ Януковича и поиздеваться над лидером украинской оппозиции. Могу также отметить, у нее 24 часа в сутки горит свет, направленный прямо на кровать. Поэтому Юлия Владимировна на протяжении трех суток практически не спала», — сказал он журналистам во вторник возле здания колонии.
С.Власенко отметил, что состояние здоровья Ю.Тимошенко не улучшилось.

Більше про це читайте: http://www.interfax.com.ua/rus/main/90656/

 

 

Регіонали хотіли фальсифікувати засідання аграрного комітету заради антинародного закону про ринок земель

 

Влада намагалася сьогодні провести фіктивне засідання парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.
Про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Василь Кравчук.
«Влада хоче у будь-який спосіб та в найкоротші терміни, швидше за все наступного тижня, прийняти злочинний закон про ринок землі», — заявив він.
Кравчук розповів, що він, як автор поправок до закону, разом із народним депутатом, членом регламентного комітету Сергієм Сасом приїхали на анонсоване засідання аграрного комітету, на якому, як виявилося, не було кворуму.
«Як члени регламентного комітету ми заявили про грубе порушення закону про регламент головою комітету, членом Партії регіонів Григорієм Калетніком, який хотів за наявності лише 4-х членів комітету (для кворуму потрібно 12) провести засідання і протягнути поправки до другого читання», — сказав Василь Кравчук.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9457.html

 

 

«Регіонал» пропонує арештовувати за «Спасибо жителям Донбасса»

 

Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко зареєстрував у Верховній Раді законопроект №9662 про забезпечення громадського порядку до, під час та після проведення футбольних матчів. Текст законопроекту розміщений на офіційному сайті парламенту.
Так, статтю 173 кодексу про адміністративні правопорушення пропонується доповнити частиною 4, якою передбачається покарання за «скандування ксенофобського, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру або демонстрацію плакатів, банерів, прапорів, штандартів, у тому числі політичного характеру та інших носіїв, що зачіпають честь і гідність офіційних осіб».
За це законопроектом пропонується ввести покарання у вигляді стягнення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів або арешту на строк до 15 діб.
Як відомо, на початку серпня футбольні вболівальники під час матчу «Динамо»-»Карпати» облаяли президента Віктора Януковича, скандуючи «кричалку» «Спасибо жителям Донбасса…».

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/3/6885064/

 

 

Країна Януковича стає все більш небезпечною для життя

 

Партія «Батьківщина» висловлює обурення у зв’язку зі скоєними в Україні всього лише за два дні нового року кількома дорожньо-транспортними пригодами, які трапилися з вини державних чиновників, близьких до президента Януковича.
Не менше обурення викликає також те, що правоохоронні органи намагаються приховати винуватців гучних аварій за участі кортежу, що мчав до резиденції Януковича в Гуті, а також іншої аварії, в якій загинула людина, – за участі автомобіля керівника Тернопільської ОДА.
Останні жахливі ДТП з вини високопоставлених чиновників свідчать: країна Януковича стає все більш небезпечною для життя. Приналежність до синьо-білої касти звільняє від будь-якої відповідальності, а це означає, що можна все.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9456.html

 

 

Захист оскаржить етапування Тимошенко до колонії

 

Захист засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оскаржить її етапування до Качанівської виправної колонії №54 у Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив журналістам після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.
«Оскарження переводу готується, і воно буде подано сьогодні або завтра протягом дня. Це буде або адміністративний позов, або заява про невиконання постанови Шевченківського районного суду, яка чітко визначає, що Юлія ТИМОШЕНКО повинна утримуватися в Київському СІЗО, тобто Лук’янівці», — сказав С.ВЛАСЕНКО.
На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО перевели до колонії, щоб «відрізати її від людей, від підтримки, від журналістів».

Більше про це читайте: http://www.unian.net/ukr/news/news-477866.html

 

Донецк благодарит «регионалов» за капусту по 38 грн за кг

«Драконовскими» ценами встретили своих покупателей некоторые супермаркеты Донецка в новогодние праздники. Если белокочанную капусту можно было купить за 1,80-2,10 за килограмм, то в праздничные дни цена буквально «подпрыгнула» в несколько десятков раз.

Как сообщают Донецкие новости, теперь за килограмм белокочанной капусты покупатель должен выложить от 36 до 38 грн. По словам заведующего овощного отдела одного из супермаркетов Натальи Н. такой рост цен связан с тем, что летние запасы капусты подходят к концу, а цены на новую продукцию значительно отличаются от старых закупочных.

Значительное повышение цен на овощи произойдет уже в ближайшее время сообщают Новости Донбасса.

 

Письмо диктатору

Понедельник, Декабрь 26th, 2011

Понеділок, 26 грудня 2011, 13:10

Письмо диктатору

Здравствуйте, Виктор Федорович!

 

Накануне Нового года решила написать вам письмо.

Нет … О себе и о судебных процессах — я не буду, не волнуйтесь. Я слышала, как вы на своей пресс-конференции клялись, что вы тут ни при чем. Верю :)

Пройдет еще немного времени, и вы будете рассказывать демократическому миру, что когда вы родились, я уже сидела в тюрьме.

 

Но я сейчас о другом. Я — о стране. Я в нынешней ситуации способна подняться над событиями и говорить с государственных позиций. Не в своих личных интересах, и не в ваших. А в интересах страны.

 

Дело в том, что из-за рокового недосмотра украинской Клио (это древнегреческая муза истории) два года назад вы стали главой нашего государства. Что она делала, эта Клио в такой ответственный момент, трудно сказать. Но, в любом случае, «имеем, то что имеем», — как любит говорить Леонид Макарович (Кравчук, экс-президент — ред.).

В данном случае — имеем вас в должности Президента.

 

Вы стали главой государства, в котором жить миллионам украинцев. В том числе и после вас. Поэтому я хочу дать вам несколько советов, которые, я надеюсь, позволят избежать роковых ошибок и позволят сохранить страну для будущих поколений, а вам лицо.

 

Во-первых, не пытайтесь получить уважение и любовь народа насилием и изнасилованием. Насильно мил не будешь. Вы эту страну не в карты выиграли, за вас проголосовали люди, которые спутали вас с вашими билбордами. Сегодня вы над этими людьми откровенно издеваетесь, и самое страшное (для вас), что люди это уже понимают.

 

Вы окружили всю страну заборами. Создается впечатление, что сегодня успешным бизнесом может стать выпуск колючей проволоки. Но, рано или поздно, вы поймете, что это вы за колючей проволокой, а не страна.

 

Сегодня у вас, как утверждают социологи, стабильные семь процентов поддержки. С такими темпами потерь вас не хватит даже на следующий год президентства. Это вам только кажется, что вы сильный и влиятельный, а впереди безоблачное правление на долгие годы. Не доверяйте себе в этих прогнозах.

 

И никто не придет на помощь. У вас уже была возможность убедиться, что за деньги можно построить разве что вертолетные площадки, а не противодействовать Майдану.

 

Поэтому первый совет — начните жить для людей. Я знаю, что вам это трудно. Поэтому, если не получится, сделайте хоть вид, что люди все же есть в стране, где вы временно работаете президентом. Если не сможете, все для вас закончится значительно быстрее.

 

Во-вторых, не знаю насколько вы разбираетесь в международных и геополитических вопросах, но у меня для вас плохая новость: Евро-2012 — это не договор о евроинтеграции, вас обманули. Это — футбол.

 

Ваш самый глубокий промах — свертывание процесса объединения с Европой.

Каждый ваш шаг, каждое ваше действие в обратном от Европы направлении ослабляет и вас, как президента, и Украину, как государство. Совсем не секрет, что для некоторых слабый и беспомощный президент Украины — лучший партнер. И пока что, увы, вы этому статусу отвечаете безупречно. Хотя, я и не понимаю зачем это вам.

Запомните, что будущее Украины, безопасность Украины, ее интересы, да и ваши тоже, лежат в европейской плоскости. И если хотите вернуть себе хоть какое политическое лицо, верните Украину к европейской стратегии развития.

 

В-третьих, не додумайтесь отдать газотранспортную систему. Это наш последний стратегический ресурс. Вас и принимают сегодня в Горках только потому, что эта система до сих пор принадлежит Украине. После ее потери у вас не останется ни одного аргумента ни в свою пользу, ни в пользу страны.

Вы отдали Севастополь за дешевый газ, и где он? Сейчас хотите сдать ГТС… А что в следующем году сдавать будете, Виктор Федорович? — «Хонку» свою?

Посмотрите на пример Беларуси или Молдовы. Как только они сдали свои магистрали, сразу потеряли всякую привлекательность. Дружба закончилась моментально, вместе с дешевым газом.

 

В-четвертых, прекратите родственность и кумовство в политике. Это плохо заканчивается. Спросите об этом хотя бы у своего товарища — вашего предшественника.

 

Люди бы еще может поняли, если би вы сыну подарили лучшую в мире бор-машину, в соответствии с профессией. Но ведь не Нацбанк с МВД и Налоговой.

Когда силовыми структурами и финансами государства берутся руководить стоматологи, то зубы болят у всей страны.

Не пытайтесь создавать династии. Украина этого не воспримет. Украинский Ким Чен Ир будет несчастным и незащищенным человеком. Не нужно. Не унижайте и не дискридитуйте своих сыновей.

 

В-пятых, не присваивайте так грубо, нагло и открыто государственное имущество. Напрасный труд. Рано или поздно все придется вернуть, вспомните хотя бы Криворожсталь. Государство — это не ваша персональная кладовка.

Власть проходит и уходит. Такова ее природа. И можно быть президентом в изгнании, но нельзя быть владельцем Укртелекома в изгнании.

 

В-шестых, политики всегда не до конца искренние. Но не говорите откровенной лжи. Все смеются, когда вы утверждаете, что не влияете на работу судов, милиции, прокуратуры, что боретесь с коррупцией, читаете Чехова. Это настолько откровенная неправда, что она вызывает презрение. Люди хорошо чувствуют фальшь, они этого не прощают.

Когда вы говорите о подобных вещах, у тех, кто вас слушает, это автоматически вызывает нервный смех. А президент не может позволить себе быть смешным.

 

И наконец, в-седьмых. Я, Виктор Федорович, очень хорошо изучила анатомию диктатуры. Главный ее признак в том, что она всегда заканчивается. И всегда бесславно. Диктатор, при всех своих силовых и ресурсных блестящих атрибутах — слабый, запуганный и ограниченный человек. Страх — единственное чувство, с которым он не расстается никогда. Я, думаю, вы понимаете о чем я …

В 2009 году я встретилась с одним необычным политиком. Это был абсолютно уверенный в себе человек. Он имел рейтинг доверия около ста процентов в своей стране. Целый народ ежедневно поклонялся ему, считал его данным стране высшими силами. Он собирался править вечность и ничего не омрачало его абсолютную самодержавную власть. Он разделил всю страну между своими сыновьями и чувствовал полным хозяином на своей земле …

Но уже через два года его мертвое, уничтоженное тело волочили вчерашние верноподданные по придорожной пыли его родного города.

А один из его сыновей предлагал два миллиарда долларов за возможность побега из страны.

 

Несмотря на «особенность» наших взаимоотношений, Виктор Федорович, я, все же, никогда не пожелаю вам такой участи. Я честно хочу, чтобы вы в Енакиево заходили не так как упомянутый мной политик в Сирт. Все в ваших руках. По крайней мере пока что.

 

Словом, Виктор Федорович, когда будете поднимать свой традиционный бокал «Harrogate» под новогодней «елкой», задумайтесь хоть на миг над сутью своего правления, подумайте о трагических ошибках. Об уже сделанных и о тех, которые еще хотите сделать.

 

Анализируйте промахи и неудачи в ходе их осуществления, а не потом. Потому что потом — поздно.

Делайте так, иначе — «я вам не завидую». Другое — додумайте сами …

Юлия Тимошенко,
Камера № 260, куда вы меня поместили,
Лукьяновское СИЗО. Киев
26 декабря 2011 года.
Корреспондент.net

 

Заява Юлії Тимошенко

Четверг, Декабрь 22nd, 2011

 

10:47

Заява Юлії Тимошенко

Спостерігаючи з-за грат Лук’янівського СІЗО за виставою жаху, безглуздя та абсурду, на яку перетворився судовий процес, пов’язаний з моїм ім’ям, я ухвалила рішення: відмовитися від будь-якої участі в цьому ганебному процесі та від подання касації на рішення судів першої та другої інстанцій.

Сьогодні в Україні повністю відсутня судова система і правосуддя як таке. Шукати в українських судах правди та справедливості — абсолютно марна справа.

 

Чинна влада, режим Янукович знищили судову владу вщент. Замість людей, основне професійне покликання яких — шукати істину та вершити праведний і чесний суд, в суддівські мантії одягнулися перевертні та кати, що виконають будь-яку команду влади. Немає в судах ні честі, ні справедливості, ні істини, а лише – підлість, залицяння з режимом та знущання над людьми.

Вважаю, що так буде доти, доки в країні при владі перебуває Янукович. І рівно ж до того часу немає жодного сенсу чекати від українських суддів правосуддя.

 

Та й про який чесний суд може йтися, коли на очах у всього світу ці судді, не криючись і не соромлячись, постійно кажуть неправду, перекручують факти, фальсифікують справу? Коли вже з закінченої справи раптом зникають докази про невинуватість? Коли суд не хоче чути свідків з боку захисту, а покази на твою користь записує у звинувачення?

Про який пошук правди може йти мова, коли тебе, прикуту до ліжка, раптом хапає спецназ і волоком тягне до медчастини, щоб довести, що ти можеш ходити? Коли до тебе в камеру вриваються якісь люди з фото- й кінотехнікою, безсоромно проводять зйомку, скориставшись твоєю безпорадністю, а потім монтують туди «плазми» та «душові кабіни»? Коли тобі колють знеболювальне через кожні дві години, при цьому стверджуючи, що ти найздоровіша на планеті? Коли суд засідає в камері біля «параші» по 12 годин, хоча текст рішення вони принесли готовим ще зранку? Коли, нарешті, тебе в твоїй камері, за гратами й прикуту до ліжка ще раз повторно арештовують, обґрунтовуючи це рішення тим, що я перебуваю на волі…

 

Як можна вірити тому суду, в який ти, під час розгляду твоєї ж справи, навіть не можеш потрапити, не зважаючи на всі твої вимоги, протести та заяви? Про яку справедливість мова, коли аргументи звинувачення прокуратури зводяться до «каблуків» на домашньому взутті, сфотографованими спецслужбівськими папараці?

 

Ні, це не 37-й рік. Це 2-й рік перебування їх при владі, що вже відкинув країну за межі нашої ери, ери елементарної людяності та порядності. Це первісний лад і печерна епоха у своїх найгірших проявах…

 

У цих умовах я не бачу ані доцільності, ані необхідності й далі підтримувати фарс в українських судах. Я не буду у них шукати правди, бо там її немає. Якщо хочуть, нехай бавляться в своє кривосуддя, демонструючи всьому світу свою аморальність та підступність.

Вірю, що Європейський суд з прав людини дасть оцінку тому абсурду та злочину, який українська влада називає судом.

Водночас я хочу зазначити, що попри всі тортури, катування та знущання їм не вдалося мене зламати, і ніколи не вдасться. Я продовжую свою боротьбу, бо навіть тут, за гратами, почуваюся більш вільною людиною, ніж всі януковичі разом узяті за можновладними парканами.

 

Я продовжую свою боротьбу за вільну, щасливу і демократичну Україну. Вони можуть вбити мене, але ніколи не вб’ють моєї гордої країни і мого великого народу.

Правда все одно переможе! А вільна Україна вже зовсім скоро постане у світі. Та темна доба, що триває зараз, скоро мине. І зійде сонце над країною. Це буде скоро, я впевнена. І не 31 квітня, як було написано в одному зі сфальсифікованих протоколів моєї справи, а значно раніше!

Тримайтеся, вірте, боріться!

 

Юлія Тимошенко

Інгулецький район до 2017-21рр

Пятница, Август 5th, 2011

«Альтернативні проекти міста»

(Стислий виклад)

3

КРИВОРІЖЖЯ – ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ

Проект генерального плану розвитку м. Кривий Ріг до 2035 року

 

 

 

Додаток №1

/Вих..№ 3(Патріот) 07.12.11/

 

для ознайомлення

 

 

Криворізькому міському голові

Вілкулу Юрію Григоровичу

 

 

Назва та скорочений виклад районних проектів ГО КМОПУ

 

1. Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2035р «Жовтневий район – Територія Якісного Житла» Вих.№ 3 (Патріот) 07.12.11.п1.

*(Комплексне будівництво висотних будинків, переселення, рекультивація звільнених територій) Повна версія прикладається за адресою: http://kmop.org.ua/p1486

 

 

2.Перспективний план розвитку Центрально – Міського району до 2021р «Центрально – Міський район – Територія мистецького – освітнього життя» Вих.№ 3 (Патріот) 07.12.11.п2.

*(Якісно організоване культурно — мистецьке обслуговування населення міста шляхом концентрації та розвитку мистецьких закладів на базі вже існуючих потужностей в Центрально – Міському районі) Повна версія прикладається: http://kmop.org.ua/p1537

 

3Перспективний план розвитку Тернівського району до 2035р «Тернівський район – Територія козацької слави» Вих.№ 3 (Патріот) 07.12.11.п3.

*(Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення Тернівського району та міста Кривий Ріг, подальший розвиток національного аматорського мистетства)

 

4. Перспективний план розвитку Саксаганського району до 2020 року «Саксаганський район – Територія трьохсот озер»  Вих.№3(Патріот) 07.12.11.п4 

*( Замовлення та виготовлення стандартних, стилізованих під озеро дитячих, прибудинкових басейнів, підведення води для басейнів з Дніпровського каналу, відведення в р. Саксагань)

 

5. Перспективний план розвитку Дзержинського району до 2035р «Дзержинський район – зона відселення) Вих. № 3(Птріот) 07.12.11.п5

*(Добровільне переселення всіх мешканців району в нові будинки Жовтневого району)

 

6. Перспективний план розвитку Інгулецького району до 2017р «Інгулецький район – Територія «Зеленого світу»» Вих.№ 3(Патріот) 07.12.11.п6.

*( Впровадження новітніх, економічно обґрунтованих технологій «Зелений світ») Повна версія прикладається: http://kmop.org.ua/p1542

 

7. Перспективний план розвитку Довгинцевського району 2015р «Лос-Вегас Довгинцевського району» Вих. №.3(Патріот) 07.12.11.п7.

*(Створення нового територіального розважального центру, де будуть сконцентровані якісно нові гральні автомати, а отриманий прибуток в значній мірі, направити на фінансування благодійних організацій з місцевого бюджету) Повна версія за адресою : http://kmop.org.ua/p751

 

 

Канцелярія ГО КМОПУ

Отримано Криворізьким

міським виконавчим комітетом

07.12.11. за № 4400404

__________________________________________________________

Відповідь виконкома міської ради (ел копія)

 

Штамп

Виконавчий комітет

Криворізької міської ради

Дніпропетровська область

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ

І АРХІТЕКТУРИ

ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код 02498278

23.12.2011

Вих. № 2/865-09

Пл.. Радянська –1, м. Кривий Ріг, 50101, Тел. 92-13-81

Раді патріотів ГО КМОПУ

 

Громадській організації

«Криворізьке міське

об’єднання патріотів

України»

50053, м. Кривий Ріг

вул. Зореносна, 8а

 

Виконком міської ради

 

Уважно ознайомившись з пропозиціями, наданими Вами в альтернативному проекті генерального плану розвитку м. Кривого Рогу до 2035 року, управління містобудування і архітектури вищезазначені матеріали направлено на розгляд розробнику Генерального плану м. Кривий Ріг – Державному підприємству «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект».

Надаємо Вам відповідь вказаної проектної організації.

Додаток на 2-х аркушах.

 

Начальник управління                                                                   П.Гнатовський

 ________________________________________________________


Міністерство промислової політики України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

 

 

50000, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 40, ЄДРПОУ 04689369

19.12.11 № 020-4273

 

Щодо надання відповіді

До пропозиції по

Генеральному плану міста

Раді патріотів

ГО КМОПУ

 

Громадській організації

«Криворізьке міське

Об’єднання патріотів

України»

 

На лист вих. № 3 від 07.12.2011р щодо пропозицій до Генерального плану міста надаємо відповідь.

Ваші пропозиції враховані в Генеральному плані 2011 року, для більш детального вирішення питань можете звернутись до спеціалістів інституту ДП ДПІ «Кривбаспроект»…

Директор                                                                                В.В.Перегудов

______________________________________________________________________

Інгулецького територіального підрозділу ГО КМОПУ, надалі ІТП ГО КМОПУ.

04.08.2011, 13:46

Офіс- координатор 3л.1ф. ІТП ГО КМОПУ

Керівник Інгулецького територіального підрозділу

Сергєєв А.О.

Нотатки для написання передвиборчої програми кандидата в депутати до міської ради, керівника територіального підрозділу  (ІТП) ГО КМОПУ

 

Перспективний план розвитку Інгулецького району
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН — ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

   За роки суверенітету України жодна політична сила не зуміла запропонувати Інгулецькому району міста Кривий Ріг цілісну концепцію стратегії розвитку, що поєднує інтереси всього району в цілому й кожного мешканця окремо. Предметом громадського обговорення повинні стати не окремі деталі недолугої роботи комплексу КЖП, а сам принцип життя й гармонійного співіснування мешканців району та природного довкілля. В районі відсутній виразний механізм повного виконання завдань по забезпеченню високих стандартів життя мешканцям району. Політики схожі на команду корабля посередині моря, де кожний прагне вихопити кермо в іншого, при цьому не запитуючи в пасажирів, які оплатили квиток, куди, власне кажучи, вони мали намір дістатися.
ГО КМОПУ (або кандидат в депутати*) розглядає розвиток району як цілісний, свідомо керований і збалансований процес, у якому ефективно можуть реалізуватися інтереси кожної окремої людини.

Для виконання цього завдання широкій громадськості пропонується долучитися до обговорення «Перспективний план розвитку Інгулецького району»

 

«ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН — ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ»

Мета: Докорінна зміна стандартів життя мешканцям територіальної громади Інгулецького району.

Шляхи досягнення мети: Впровадження новітніх, економічно обґрунтованих технологій які розроблені російською науково – виробничою корпорацією Международное Агентство «Союз технологий XXI века»

Очікуванні результати:

    Створення такої моделі розвитку району, де передбачено 100% забезпечення мешканців Інгулецького району високотехнологічною, егологічнобезпечної, роботою з високими рівнем заробітної плати яка буде заснована на принципах «Економічного солідаризму»

Високорентабельна економіка Інгулецького району.

Створення умов гармонійного співіснування мешканців району та оточуючого довкілля.

 

Вступ

 

Відсутність єдиної об’єднуючої ідеї серед мешканців району мотивує нас Патріотів Криворіжжя до впровадження нової філософії економічної політики Інгулецького району. Яка будуватиметься на ключовому перетині питань енергетичного самозабезпечення, екологічного збалансування співіснування людини та оточуючої її природи, економічної доцільності для забезпечення мешканцям територіальної громади Інгулецького району високого рівня життя. Для виконання цього завдання пропонується сучасні розробки російської компанії «Международное Агентство «Союз технологий XXI века»»
Мова йдеться про новий підхід до впровадження сучасних, високотехнологічних виробництв високої рентабельності на територій Інгулецького району! Але для виконання цього проекту необхідно провести низку реформаторських і розбудовчих заходів у сфері адміністратрування району. (Адміністративна реформа).
На відміну від розвинутих держав, де сучасна політика територіального самозабезпечення тісно переплетена з енергетичною, екологічною та економічно -конкурентною політикою, наше місто майже не приділяє цьому належної уваги. Досі в районі не створена необхідна законодавчо-нормативна база для ефективного самоврядування та перспективного розвитку. Відсутність єдиної об’єднуючої ідеї серед мешканців району ставить його в ряд потенційно депресивних районів країни. Фактична основа позитивного світогляду мешканців району майже відсутня.

Основна частина

В результаті виборів 2006 року стало очевидним, що перемогу у виборах здобули ті партії, які мали збалансовану систему матеріального, людського та організаційних складових поєднаних в організаційну структуру. Але впродовж декількох років спостерігаючи метаморфози депутатів під впливом центрального керівництва логічно запропонувати територіальне об’єднання громадян. У зв’язку з цим, домінуючою складовою уваги територіальної громади організації набуває теоретичне осмислення специфічних рис та характерних особливостей кожного представника громади. З метою, знайти спільну зацікавленість яка б змусила громадян практично зацікавитися участю в виконання стратегічної програми шляхом заохочення до найоптимальніших системи форм і методів взаємовпливу та взаємодії. Тому головне завдання, яке повинно ставити перед собою керівництво проекту, — це такий розвиток подій, де виконання поточної організаційної та адміністративної роботи одночасно регламентує і аналіз проблемних питань, спільних для більшості виборців і виділенням більш резонансних питань в один комплекс спільних для більшості виборців. Критерій пошуку проблем – це світовий досвід реформ останніх десятиліть, що демонструє найбільший успіх і показники росту ті держави, які не сконцентрувалися на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства.
Стратегічно проблемою «Регіону» без сумніву є комплекс проблем, пов’язаних в першу чергу з екологічним та економічним станом району. Практично весь комплекс проблем пов’язаний з хронічним дефіцитом фінансування місцевих програм .
Комплексний проект «ІНГУЛЕЦЬКИЙ РАЙОН — ТЕРИТОРІЯ ЗЕЛЕНОГО СВІТУ» по суті, великий і складний інвестиційний Проект. При цьому основний об’єкт й орієнтир інвестицій – людина, та її умови існування, пов’язані з цим позитивні зміни в відносинах між співмешканцями територіальної громади. Проект розглядає пріоритетність розвитку інвестицій у соціальний і людський капітал як основу для економічного прориву регіону, досягнення ним світової конкурентоспроможності й побудови справедливої, ефективної системи захисту кожного з представників територіальної громади з урахуванням системних відносин. Запрошенная до взаємовигідної праці над виконанням проекту одночасно буде і лакмусовим детектором тих об’єднаннями громадян нашого «Регіону» цілі яких співпадають з цілями нашої організації сили Нарешті таким чином гармонізована внутрішня політична ситуація в «Регіоні» створить можливість спільної роботи з пропаганди Проекту серед громадських об’єднань та мешканців району, що в свою чергу буде сприяти цілеспрямованого вибору, який раніше залежав від особистої політичної спрямованості або специфічних, мажоритарних, місцевих умов, та що створить відносини які можна назвати «виборчими взаємними обов’язками». Тут виборець може використати свій голос як інструмент тиску на ГО КМОПУ (її представників) в напрямку отримання соціального захисту своїх прав, а при цьому виникає механізм взаємної залежності та контролю суб’єктів цього суспільно — громадського зв’язку. Цей тип зв’язку формує на стороні мешканця територіальної громади отримання обіцяних йому соціальних стандартів, на стороні організації отримання підтримки електорату. З’являється при цьому своєрідний солідарний зв’язок заснований на факті очікування взаємних вигод. Цей акт сполуки оформляється на документальному рівні, і політичні обіцянки набувають програмного характеру. Народжений тоді зв’язок набуває парламентського, урядового характеру Цей глобальний вимір є очевидним в самій концепції виконання цього проекту який сприймаються як виборчий союз з кожною конкретною електоральною групою. Взамін за лояльність до організації та її представників на місцях жителі району очікують, що оганізація реалізує обіцянки викладені нею у своїй программі «Криворіжжя – Території Якісного Життя». І тому реалізація цілого ряду важливих соціальних, національних та економічних перетворень в районі є основною метою по пропаганді цього проекту, направленоого на формування громадської підтримки відносно цього проекту.
Обнародувавши вищевикладене, зрозуміле й чітке бачення шляхів досягнення поставлених як стратегічних так і тактичних цілей створить такі комунікації, що нададуть можливість підійти дот практичних кроків по виконанню вищезгаданого проекту.

Заключна частина

Обнародувавши вищевикладене, зрозуміле й чітке бачення шляхів досягнення поставлених як стратегічних так і тактичних цілей створить такі комунікації, що здаються самими перспективними з огляду на можливість термінової інформаційної інтеграції в структуру життя територіальної громади, та невисоку собівартість організаційної роботи по підготовці виконання цього проекту.

Додається:

1. Програма «Агротехнополис» (Зелений світ), по створенню зон випереджувального розвитку на засадах розгортання комплексних систем життєзабезпечення.
2. Проект «Микраксель» по створенню мінікомлексних виробництв нового покоління.
3. Проект «Земледелие» по створенню комплексів, що протягом року (4 вегетації в рік) тиражують генетично чистий обеззаражений від бактерий, вірусів, грибків зерновий матеріал, а саме пшениці, вівса, ячменю, гречки та деяких видів зернобобових та інше.

Підготував: Сергєєв А.О.


__________________________________________________________________________________________________________

Зразок проекту

«Экватор» по созданию 5 комплексов воспроизводства ценных пород рыбы, высших растений и биомассы.

 

Проектом «Экватор» по воссозданию биоресурсов предусматривается создание 5 комплексов по выращиванию осетровых рыб (до 200 тонн Проект в год с комплекса), а также до 2000 тонн с комплекса высокопротеиновой биомассы водного гиацинта «Эйхорния» (до 320 кг протеина на тонну), а также круглогодичного выращивания высших зеленых растений широкого ассортимента. Комплекс не имеет аналогов по приведенным характеристикам ресурсо-энергосбережения.

Проект комплекса «Экватор» разработан ведущими специалистами РАН, РАСХН и ВПК в рамках  фундаментальных НИР и прикладных НИОКР по моделированию биосферы в замкнутых объемах.

Проектирование комплекса продиктована назревшей необходимостью создания универсальных технических средств, позволяющих не только смоделировать биосферные процессы кругооборота потоков вещества и энергии, но и обеспечить круглогодичный непрерывный процесс воспроизводства широкого спектра биоресурсов (ценных пород рыбы, икры, мальков, ракообразных, зелени, овощных культур, цветов, генетически чистого посадочного материала, а также высокопротеиновой витаминной биомассы и водорослей)  в замкнутых биолого-технических  системах  при минимально возможных затратах энергии и материалов.

 

Основные показатели 5 комплексов проекта «Экватор» за период планирования (120 месяцев)

1. Выручка от реализации продукции составит                                        -23 950 млн. руб.

2. Себестоимость                                                                                   — 3 795 млн. руб.

3. Налоги и отчисления во внебюджетные фонды-                                  — 4 955 млн. руб.

4. НДС                                                                                                      — 4 000 млн. руб.

5. Чистая прибыль                                                                                   -11 850 млн. руб.

6. Потребность в финансировании постоянных активов            -     620 млн. руб.

7. Чистые доходы для полных инвестиционных затрат -                        -11 850 млн. руб.

8. Привлечение кредитов                                                                          -745 млн. руб.

9. Погашение задолженности                                                                   -745 млн. руб.

10. Выплаты процентов по кредитам                                                      -34.7 млн. руб.

11. Свободные денежные средства                                                          -10 490 млн. руб.

12. Простой срок окупаемости                                                                 -2.9 года.

13. Дисконтированный срок окупаемости                                                -3.2 года.

14. NPV (чистая текущая стоимость проекта                                        4 675 млн. руб.

15. IRR                                                                                                      -70 %

16. Норма доходности полных инвестиционных затрат              -223 %.

 

 

Контактные телефоны дирекции проекта

Представитель программы «Зеленый мир» по созданию зон опережающего развития в Криворожском регионе ГО КМОПУ Сергієнко А.О.

 

Керівник Інгулецького територіального підрозділу

 

 

 

 

 

Проекты по созданию зон опережающего развития, касающиеся разрешения вопросов энергетических,  продовольственных,  экологических  и  социальных  проблем  территорий  размещения.

Программа имеет межотраслевой интегрирующий характер и позволяет выполнить задачи кратного

(в 5 — 6 раз) увеличения рентабельности сельского хозяйства при ресурсосбережении и улучшении социальных условий.

Программа «Зеленый мир» основана на системной концентрации лучших наукоемких технологий и проектов для решения проблем продовольственной, энергетической, экологической и социальной безопасности и способна решать социально — экономические задачи.

Реализация пилотной части программы «Зеленый мир»  позволит  создать более 5000  рабочих мест со средней заработной платой около 35 000 рублей в месяц и отработать процесс тиражирования проектов и программ по созданию  зон опережающего социального и производственного развития, что стимулирует развитие промкооперации.

Программой предусмотрено создание энергонезависимых экопоселений со встроенными системами жизнеобеспечения нового поколения, созданных на основе новых строительных материалов.

В ходе реализации программы будут отработаны новые методы и подходы к организации систем управления. Основной задачей этих методов является задача обеспечения при общественном характере производства максимально возможной мотивации созидательного труда всех субъектов производственно-экономических отношений.

Для реализации этих методов будет развернута универсальная социально-кибернетическая система управления предприятиям в режиме реального времени…

_____________________________________________________________

 

ДОГОВОР N 1 /03.01.12. (ДСК ІТП)

Голові Ради патріотів ГО КМОПУ

Нєженцеву  С.В.

 

Доповідна записка

Надаю Вам для ознайомлення иа затверження початку підготовчих робіт відносно підписання Угоди про співпробітництво з «ООО «Союз техно-ЭЛ»» в напрямку створення Зон випереджувального розвитку на території Інгулецького району згідно проекту «Криворіжжя — Території Якісного Життя» в частині «Інгулецький район — територія Зеленого світу»

 

Голова ІТП ГО КМОПУ                                                                  Сергієнко А.О.

_____________________________________________________________

 

г. Москва 03.01.12.

 

ДОГОВОР N 1 /03.01.12. (ДСК ІТП)

на разработку эскизного проекта по созданию зоны
опережающего развития «Зеленый Мир» и Бизнес Плана к нему.

/ел. версия, сокращённая/

Общественная организация «Криворожское городское обьединение патриотов Украины» , именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Председателя Рады Патриотов ГО КМОПУ Неженцева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ООО «Союз техно-ЭЛ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Подосинникова Анатолия Анатольевича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

Основные понятия, используемые в договоре:

Зона опережающего развития – территория Заказчика, на которой развернуты проекты программы Зеленый мир», согласно п. 1.1.2.1., где происходит реализация механизмов и алгоритмов развития проектов программы на основе системной концентрации лучших наукоемких технологий двойного назначения для решения мирных проблем удовлетворения насущных продовольственных, жилищных, энергетических, экологических, демографических и нравственно-социальных потребностей населения региона размещения. В Зоне опережающего развития скорость и сила развития, равно как и энерговооруженность и экологическая чистота территории, эффективность процессов и качество продукции на порядок выше, чем по стране.

 

1 .Предмет Договора

 В соответствии с Договором Стороны берут на себя нижеследующие обязательства:

1.1. Разработать для общественной организации «Криворожское городское  обьединение патриотов Украины»  эскизный проект программы по созданию зоны опережающего развития «Зеленый Мир»  в следующей конфигурации:

 

 • проект «Агроиндустрия длительного хранения» (АИДХ) по созданию комплекса систем длительного хранения плодовоовощной продукции общей мощностью 5 тыс. тонн в год с производством живых соков.
 • проект «Экватор» по воссозданию биоресурсов на 5 комплексов по выращиванию осетровых рыб, высокопротеиновой биомассы водного гиацинта «Эйхорния», а также круглогодичного выращивания высших зеленых растений широкого ассортимента.
 • проект «Экопоселение 21 века» по созданию экологически чистого ресурсосберегающего энергоэффективного жилья нового поколения с полной системой жизнеобеспечения на базе развертывания производства системообразующих строительных материалов и технологий в составе заводов по производству:

-вакуумного стекла

-пеносиликальцита

-модифицированной древесины

-торфоблоков «Геокар»

-пенокерамики.

 

 • · проект «Водолечебница» по созданию специализированной здравницы и банного комплекса использующих новые «L-T» метатехнологии лечения и профилактики заболеваний человека, способствующие укрепления здоровья и увеличению долголетия, а также метод нормоборической гипокситерапии.
 • Проект «Экранолеты «Глобус-1» по созданию мелкосерийного производства экранолетов общего назначения грузоподъемностью 2 тонны широкого спектра применения для обеспечения водных коммуникаций.
 • проект «Сверхкритическая экстракция» по созданию системы разделения исходного органического сырья растительного и животного происхождения на составляющие.
 • проект «Земледелие»  по созданию комплекса по круглогодичному (4 вегетации в год) тиражированию генетически чистого обеззараженного от бактерий, вирусов, грибковых (споровых) зерна и семенного материала зерновых — пшеницы, ячменя, овса, гречихи, а также некоторых видов зернобобовых.
 • проект «Семенное картофелеводство» по созданию комплекса технических средств на базе универсальной сельскохозяйственной платформы «Экватор» для экологически чистого круглогодичного производства и тиражирования безвирусных клонов, миниклубней и семян элитных сортов картофеля на основе применения высоких технологий жизнеобеспечения.
 • проект «Зернокомбинат» с полным циклом, хранения и переработки зерновых мощностью 100 тыс. тонн исходного сырья в составе:

-     механизированный зернокомплекс нового поколения сезонной мощностью 100 тыс. тонн (зерновых, зернобобовых и масленичных культур) в год, оснащенный системами регулирования газовых сред, погрузки и разгрузки с автомашин, вагонов, автопоездов.

-     комбикормовый цех нового поколения мощностью 20 тонн комбикорма широкого ассортимента в час;

-     комплекс «Каскад» по производству зеленого витаминного корма мощностью 380 тонн в сутки;

-     мельница по помолу пшеничного зерна мощностью 10 тонн муки в сутки, с системой пакетирования муки в 2-х килограммовые пакеты;

-     мельница по помолу ржаного зерна мощностью 10 тонн муки в сутки, с системой пакетирования муки в 2-х килограммовые пакеты;

-     крупозавод по производству 10 тонн гречихи ядрицы в сутки, с системой фасовки в 1 килограммовые пакеты;

-     маслозавод по производству подсолнечного масла нерафинированного мощностью 10 тонн в сутки.

-     автопарк из 20 автомобилей-зерновозов и 20 автомобилей комбикормовозов.

 • проект «Хлебопечение» по созданию модульной хлебопекарни нового поколения мощностью 10 тонн в сутки на базе использования «L-Т» метатехнологий приготовления воды, обеззараживания и детоксикации входных компонентов, а также применения «L-Т» в процессе производства дрожжевого хлеба на стадии созревания опары.
 • проект «Буренка» по созданию многофункциональной молочно-товарной фермы с молокозаводом и автопарком на базе универсальной сельскохозяйственной платформы и высоких технологий жизнеобеспечения беспривязного содержания дойного стада коров численность 1200 голов на глубокой подстилке на основе универсальной сельхозплатформы из вакуумного стекла и новых технологий утилизации отходов, «L-T» метатехнологий водоподготовки и обеззараживания кормов и больших объемов, а также производства экологически чистого биогумуса и биогаза.
 • проект «Свиноводство» по созданию комплекса с мясокомбинатом и автопарком по производству свинины и продуктов глубокой переработки мощностью 25 000 голов в год на основе универсальной сельхозплатформы из вакуумного стекла и новых «L-T» метатехнологий водоподготовки и обеззараживания кормов и больших объемов, а также производства экологически чистого биогумуса и биогаза.
 • проект «Коневодство» по созданию высокорентабельных сельскохозяйственного животноводческого предприятия с ипподромом по выращиванию высокопородных племенных лошадей и круглогодичной спортивной подготовке на базе универсальной сельскохозяйственной платформы из вакуумного стекла и новых «L-T» метатехнологий водоподготовки и обеззараживания кормов и больших объемов, а также производства экологически чистого биогумуса и биогаза.
 • проект «Овцеводство» по созданию модульных комплексов нового поколения  выращиванию овец Романовской породы на базе технологий жизнеобеспечения и новых системообразующих строительных материалов и архитектурных технологий.
 • проект «Микраксель» по созданию комплекса из 4000 миниферм нового поколения и инфраструктуры производства, переработки и утилизации отходов кроликов — акселератов, а также производства экологически чистого биогумуса и биогаза.
 • проект «Птицеводство» по созданию комплекса технических средств на базе универсальной сельскохозяйственной платформы «Экватор» и высоких технологий жизнеобеспечения для экологически чистого производства цыплят — бройлеров, а также производства экологически чистого биогумуса и биогаза.
 • проект «Эффективный способ производства» по генерации механизмов мотивации созидательной деятельности в минисоциуме зоны опережающего развития.
 • проекты «Децентрализованные тригенерационные АТЭС»«Турбоветер»,«Гелиоконцентраторы»«Базис», по созданию резервной энергетической системы в составе вышеперечисленных проектов.
 • проект «Зубр» по созданию мелкосерийного производства шести модификаций универсальных транспортных систем широкого спектра применения на базе вездеходов с низкопотенциальными шинами для обслуживания вышеперечисленных проектов и населения территории.
 • проект «Чирок»  по созданию мелкосерийного производства самолетов – амфибий широкого спектра применения безаэродромного базирования для обслуживания вышеперечисленных проектов и населения территории.

2.2. Передать Заказчику в оговоренный Договором срок отпечатанный эскизный проект по созданию зоны опережающего развития «Зеленый Мир» в двух экземплярах, а также копии всех документов, выполненной на электронном носителе.

 

2. Заказчик обязуется:

2.1. После подписания Договора Заказчик в течении пяти банковских дней перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату 50% (Пятьдесят процентов) от суммы Договора в соответствии с «Протоколом согласования договорной цены» (Приложение №2 к настоящему Договору), на основании выставляемого в адрес Заказчика счёта;

2.2. Заказчик представляет Исполнителю все необходимые сведения и «Техническое Задание на проектирование» (Приложение № 1 к настоящему Договору) для разработки эскизного проекта по созданию региональной зоны опережающего развития «Зеленый Мир».

2.3. Заказчик производит прием выполненных Исполнителем работ по договору, о чем Сторонами подписывается «Акта Сдачи-Приёмки» (Приложение № 3 к настоящему Договору) выполненных по настоящему Договору работ, и производит окончательный расчет за выполненные работы.

3. Цена и условия оплаты

3.1. Общая цена, выполняемых Исполнителем работ, составляет 1 400 000 рублей РФ (один миллион четыреста тысяч рублей) с учётом НДС 18%.

3.2. Для обеспечения начала работ и выполнения обязательств Исполнителем Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 700 000  (семьсот тысяч) рублей с учетом НДС 18%.

3.3. После подписания Сторонами «Акта Сдачи-Приёмки» (Приложение № 3 к настоящему Договору) выполненных по настоящему Договору работ в течение пяти банковских дней Заказчик перечисляет Исполнителю  700 000  (тысяч)  рублей с учетом НДС 18%.

4. Срок исполнения обязательств.

4.1. Срок исполнения Исполнителем обязательств определен сторонами в 60 календарных дней с момента поступления 50% (Пятидесяти процентов) суммы предоплаты в соответствии с Протоколом согласования договорной цены.

 

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков оплаты согласно пункту 2.3.настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 5% (пяти процентов) от неоплаченной во время суммы и ему начисляются пени из расчёта 0,5% (пять десятых процента) от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.3. За нарушение сроков выполнения работ согласно пункту 3.1.настоящего Договора Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) и ему начисляются пени из расчёта 0,5% (пять десятых процента) от суммы произведённой предоплаты за каждый календарный день просрочки сдачи работ

5.4. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить любые возникающие разногласия исключительно путем переговоров.

5.5. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны вправе обращаться в арбитражный суд по месту нахождения Истца

 

6. Прочие условия

6.1. Стороны согласны обмениваться документами по существу настоящего Договора путём пересылки последних по электронной почте. Пересылаемые документы должны быть оформлены должным образом и подписаны руководителями сторон, заверенные печатью организации.

6.2. После подписания «Акта Сдачи-Приёмки» (Приложение № 3 к настоящему Договору) выполненных по настоящему Договору работ эскизный проект по созданию региональной зоны опережающего развития «Зеленый Мир» становится исключительной собственностью Заказчика на территории Тверской области и не может использоваться Заказчиком для размещения в других регионах без согласия Исполнителя.

 

7. Паспорт инвестиционной программы

 

Паспорт инвестиционной программы – документ, в котором кратко отражены все необходимые сведения о программе «Зеленый мир» подготовленные для федеральных и финансово-банковских структур, лиц принимающих решения и состоит из следующих разделов:

 • титульный  с утверждающими печатями и подписями должностных лиц
 • наименование инвестиционной программы
 • законодательное основание программы
 • цель программы
 • методы достижения цели
 • суть инвестиционной программы
 • инициатор инвестиционной программы (контактные лица и их координаты и реквизиты)
 • место реализации программы, недвижимость
 • отрасль, к которой относится программа
 • головные организации исполнители проектов программы
 • краткое описание проектов программы  и их технологические и экономические характеристики
 • основные финансовые и инвестиционные характеристики программы, кредитные линии, увеличение и возврат задолженности
 • стратегия реализации программы, инвестиционный план программы
 • стратегия маркетинга и рынки сбыта
 • торговая марка и брэнд программы
 •  оптимальная финансовая модель развития, финансовые и инвестиционные активы и инструменты, залоговые стоимости
 • возможные варианты инвестиционного взаимодействия с заинтересованными субъектами и Федеральными органами власти.

 

Обзорный том – документ, включающий в себя:

информацию об авторах программы «Зеленый мир»

сведения о заказчике программы

описание места размещения программы

сведения об информационно управляющей системе реализации программы

сведения о базовых технологиях и решениях программы

сведения о структуре и проектах программы

сведения об основах стратегии реализации и развития программы

сведения о стратегии производства, маркетинга, вхождения в рынки сбыта

основные показатели проектов программы

основные интегральные показатели программы в целом.

Каждая из глав программы состоит из описательной  и расчетной части.

Описательная часть состоит из следующих разделов:

 • название проекта
 • ведение
 • хозяйственно-экономическая актуальность
 • цель проекта
 • описание проекта
 • технологическая база проекта
 • архитектурно-технологические решения проекта
 • основные фонды проекта
 • кадровое обеспечение и персонал проекта
 • продукция проекта
 • рынки сбыта и стратегия маркетинга
 • инвестиционный и организационный планы проекта
 • основные показатели проекта

Расчетная часть  состоит из расчетных таблиц и диаграмм основных показателей проекта, выполненных на профессиональной системе коммерческой оценки состоятель-ности инвестиционных проектов  «Альт-Инвест.3.0», включая:

 

Расчетные таблицы:

 •  макроэкономическое окружение
 • объем реализации
 • отпускные цены
 • выручка от реализации
 • расходы сырья и материалов
 • цены на сырье и материалы
 • затраты на сырье и материалы
 • численность и заработная плата
 • себестоимость
 • кредиты в местной валюте с расчетами помесячных платежей увеличения и уменьшения задолженности, а также выплаты процентов
 • налоги и платежи во внебюджетные фонды
 • отчет о движении денежных средств
 • показатели финансовой состоятельности проекта
 • эффективность полных инвестиционных затрат
 • бюджетная эффективность
 • основные показатели проекта

Диаграммы:

 • выручка/себестоимость
 • чистый оборотный капитал
 • обслуживание задолженности
 • прибыль
 • движение денежных средств
 • показатели ликвидности
 • чистые доходы для полных инвестиционных затрат
 • чистые доходы для собственного капитала
 • бюджетная эффективность
 • однопараметрический анализ чувствительности
 • двухпараметрический анализ чувствительности

Проект «Эффективный способ производства» является проектом управления программой «Зеленый мир», а также системой повышения мотивации созидательной деятельности и позволяет:

 • сгенерировать устойчивые самосовершенствующиеся общественно экономические отношения внутри юридически самостоятельного предприятия;
 • максимально стимулировать научно-технический прогресс как на предприятии в целом, так и на каждом технологическом участке в отдельности;
 • снизить издержки и резко повысить качество управления процессами, развития, планирования и принятия решений.
 • создать условия естественно-экономической мотивации у всех субъектов производственно-экономических отношений к целесообразному труду, включая стимулы к оптимальному использованию средств производства и ресурсов для достижения наивысшей нормы прибыли и создания конкурентоспособной продукции и услуг, а также стимулы к личному самосовершенствованию, в т. ч. профессиональному;
 • создать условия для достижения социально-экономической гармонии между субъектами производственных отношений, в том числе в связке «работодатель — работник»;
 • создать условия для личной и коллективной заинтересованности субъектов производственно-экономических отношений в вопросах инвестиций в развитие НТП и предприятия в целом;
 • преодолеть отчуждение субъектов производственно экономических отношений от средств производства, а работника — от результатов своего труда таким образом, чтобы при общественном характере производства обеспечивалось индивидуальное присвоение результатов труда независимо от формы собственности на средства производства;
 • создать единую нормативную базу для измерения затрат труда, калькулирования и учета товарного продукта и услуг, включая определение издержек производства и себестоимости товарных продуктов и услуг;
 • оптимизировать учет и отчетность, включая определение сумм отчисляемых налогов;
 • создать единую систему присвоения квалификационных рейтингов, определяющих профессиональную пригодность носителя «живой рабочей силы» на предмет его соответствия занятию того или иного рабочего места.

9. Юридические адреса и подписи сторон: (ДСК)

Теги: ,,

Ця стаття була опублікована Понедельник, Январь 2nd, 2012 at 5:43 пп і зберігається відповідно до розділу№ 5/2 Друковані статті. Ви можете слідкувати за коментарями до цієї статті через RSS 2.0 потік. Ви можетезалишити запис, або посилатися на вашому сайті. Edit this entry.

 

 

«Заповіти Т.Г.Шевченка»

Пятница, Март 18th, 2011

11 березня у діалог-центрі Кривого Рогу відбулося засідання круглого столу на тему «Заповіти Т.Г.Шевченка». У заході взяли участь лідери та активісти осередків політичних партій. Зокрема представники Криворізьких міських організацій Партії регіонів, Фронту Змін, Народного Руху України, об’єднання патріотів України. Також були присутні представники громадських організацій та національних меншин міста. Це і Криворізька міська організація ветеранів, і «Інгульська паланка війська Запорізького низового» й «Спілка поляків» Ойчизна». Крім того серед присутніх була доцент кафедри української та світової літератури Олена Гончаренко. На засіданні були і представники молодіжного виконкому та місцевих засобів масової інформації.

Засідання відкрив вступним словом про питання сучасності слова Тараса Шевченка начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю – помічник міського голови Андрій Полтавець. Він відзначив, що в українській історії немає фігури більш відомої, аніж постать Тараса Григоровича Шевченка. Тому традиційно 9 березня вся країна дружно відзначила чергові шевченківські дні. У Кривому Розі було проведено декілька сот заходів – це і офіційні, і просвітницькі й громадсько-політичні заходи.

Основною ідеєю проведення круглого столу було віднайти відповіді на нагальні питання сьогодення, зокрема чи зможемо ми всі об’єднатися навколо слова Тараса Григоровича, чи є сам Т.Шевченко, його приклад єднальним ідеалом для нашого народу і врешті-решт, як представники різних об’єднань чують і трактують заповіти поета.

У рамках зазначеної тематики було запропоновано для обговорення такі питання: які заповіти Т.Шевченка є найактуальнішими, які слова Кобзаря ніколи не втратять своєї сили, чи є у Т.Шевченка поетичне формулювання національної ідеї, які заповіти Кобзаря вже втілені, чому Шевченкове слово близьке й зрозуміле всім українцям (і за національністю, і за громадянством).

Цікава та актуальна тема викликала жваву дискусію серед учасників та гостей круглого столу. Проте, у своєму полемічному руслі, усі присутні підкреслювали значення творчості видатного українського поета, художника і мислителя у формуванні української національної свідомості та єдності.

Розгляд актуальних та цікавих питань спричинив виникнення неабиякого інтересу у аудиторії.

(0564)92 13 03, v.public.rel@kryvyirih.dp.ua
________________________________________
Від 12.03.2011