Метки: , , , , , , , , , , ,

Повідомлення з тегами ‘Партія Регіонів’

Влада готова до гіперінфляції!

Пятница, Март 9th, 2012
З метою підготовки до гіперінфляції..
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», що додається.

 

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра А. Мярковський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

І. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок коригування фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в умовах гіперінфляції і загальні вимоги до розкриття інформації про коригування у примітках до фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — суб’єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики;

коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності;

кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний;

профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті — різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за цим Національним положенням (стандартом) залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності суб’єктів державного сектору за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов’язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

ІІ. Коригування показників балансу

1. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з договором підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій договором. Показники інших монетарних статей не коригуються.

2. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються.

Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

3. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

4. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів, якщо вона перевищує таку суму.

5. На початок першого звітного року, в якому застосовується це Національне положення (стандарт), суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого профіциту (непокритого дефіциту) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

6. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 1-5цього розділу.

ІІІ. Коригування показників звіту про фінансові результати

1. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, суб’єкт державного сектору може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

2. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг). При цьому скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

3. Профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті відображається в окремому рядку скоригованого звіту про фінансові результати.

4. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

IV. Коригування показників звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал

1. Скориговані показники розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» звіту про рух грошових коштів визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629) (далі — Національне положення (стандарт) 101), з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати.

2. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.

3. Суми надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

4. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

5. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) 101 з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 2-5 розділу ІІ цього Національного положення (стандарту).

V. Консолідація скоригованих фінансових звітів

1. Для включення до консолідованої фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору показники фінансової звітності контрольованого суб’єкта державного сектору, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 розділу І цього Національного положення (стандарту), коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

2. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

VI. Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням цього Національного положення (стандарту).

2. У примітках до фінансової звітності також підлягає розкриттю інформація про індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук

Улучшение жизни людей в 2012 году — Президент України

Среда, Январь 25th, 2012

Качественное улучшение жизни людей останется приоритетным направлением работы власти в 2012 году. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью для совместного проекта The New York Times News Service & Syndicate и «Сегодня Мультимедиа» — альманаха «Украина и мир 2012. Глобальная повестка».

«Главный приоритет — это улучшение жизни людей. Вот почему мы не пошли по пути экономии государственных средств за счет людей», — сказал В.Янукович.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость повышения пенсий, поскольку сегодня в Украине больше половины пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума. «Это неправильно», — сказал он.

«Пенсионная реформа, которую мы приняли в 2011 году, прежде всего, направлена на улучшение пенсионного обеспечения, снижение дефицита Пенсионного фонда, на сокращение колоссальной разницы, которая была между самой низкой и большой пенсией: даже не в десятки, а в сотни раз», — отметил он.

Президент также отметил: несмотря на сложную экономическую ситуацию, власть выполнила поставленные в 2010 году задачи — были увеличены социальные выплаты, повышены пенсии и зарплаты, сокращен дефицит бюджета.

Виктор Янукович выразил уверенность в том, что нынешний год будет продолжением успешной работы в этом направлении. «Уверен, что 2012 год принесет позитивные изменения в жизнь людей и в строительство нашего государства. Мы очень внимательно подходим ко всем решениям, чтобы они не привели к дестабилизации ситуации в стране, прежде всего — социальной», — резюмировал Глава государства.

Випуск №112 від 5 січня 2012 року

Пятница, Январь 6th, 2012

 

Правительство вбухает еще 125 миллионов в территорию вокруг вертолетного гнезда Януковича

Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Соответствующее постановление № 1369 от 28 декабря 2011 года обнародовано на Правительственном портале.
В частности, предусматривается, что на реконструкцию транспортной развязки на примыкании Днепровского спуска к Набережному шоссе в Печерском районе Киева в 2012 году будет выделено из государственного бюджета 124,98 млн. грн., а также 6,7 млн. грн. — из бюджета Киева.

Більше про це читайте: http://obkom.net.ua/news/2012-01-05/1010.shtml

 

 

БЮТ обіцяє заважати здачі труби

Фракція БЮТ-»Батьківщина» наступного тижня буде протидіяти прийняттю проекту закону, яким буде дозволена здача в оренду газотранспортної системи України.
Про це сказав «бютівець» Олександр Гудима, слова якого наводить Gazeta.ua.
«Влада готує подальші дії для здачі по суті газотранспортної системи. Бо цей законопроект тільки розчищає їм дорогу. Він ділить НАК «Нафтогаз» на три частини і дозволяє Кабінету міністрів потім передавати їх будь-куди», — сказав він.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/01/5/6890151/

 

 

Справа Ігоря Індила: Обвинувачений міліціонер не проведе за гратами жодного дня

Сьогодні було зачитано вирок у справі про смерть студента Ігора Індила у міліційному відділку Шевченківського РУВД Києва у травні 2010 року.
Про це повідомив у Твіттері правозахисник Михайло Каменєв, присутній на засіданні.
Міліціонер Приходько, єдиний обвинувачуваний по справі, отримав 5 років позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки.
Вирок означає, що міліціонер не проведе за гратами жодного дня.

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/np/_sprava-igorya-indila-obvinuvachenij-milicioner-ne-provede-za-gratami-zhodnogo-dn/417021

 

 

Тимошенко відмовилася від «політичних» медичних комісій: її оглядатимуть лікарі з Канади

Екс-прем’єр Юлія Тимошенко вимагає проведення її обстеження незалежними лікарями, яких готові надати міжнародні організації та уряди демократичних країн.
Про це заявила прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока на прохання самої екс-прем’єрки, передає прес-служба «Батьківщини».
«На прохання Юлії Володимирівни Тимошенко заявляю, що вона відмовляється від політичних медичних комісій, сформованих в Адміністрації президента і наполягає на обстеженні її незалежними лікарями, яких готові надати міжнародні організації та уряди демократичних країн», — заявила Сорока.

Більше про це читайте: http://newsru.ua/ukraine/05jan2012/canadamed.html

 

 

Сергій Власенко: влада не озирається на закон у справі Юлії Тимошенко

Захисник екс-прем’єр-міністра Сергій Власенко заявляє, що після переведення Юлії Тимошенко до Качанівської жіночої колонії у Харкові слідчий не проводив жодних слідчих дій у справі про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України».
«Наскільки я знаю, після переведення ніяких слідчих дій не проводилося, і слідчий не зустрічався з Юлією Тимошенко в колонії», — сказав Сергій Власенко.
За його словами, відповідно до норм законодавства та рішення Шевченківського районного суду Києва Юлія Тимошенко повинна перебувати в Київському СІЗО. «Як будуть проводитися слідчі дії, я не знаю, тому що закону у справі Юлії Тимошенко немає. За законом її зобов’язані перевезти назад до Київського слідчого ізолятора», — підкреслив захисник екс-прем’єра.

Більше про це читайте: http://www.tymoshenko.ua/uk/article/z2w34scw

 

 

Рік «темного» тендера

«Нам прислали рахунок: треба було купити 70 портретів Януковича на 12 тис гривень та майже сорок сувенірних гербів на 40 тисяч. А скажіть мені, куди я повішу 70 портретів президента, якщо у мене всього 20 кімнат на все лісництво? В туалет хіба що…»
Перед зимовими святами прийнято підбивати підсумки року, що минув. «Економічна правда» вирішила зробити огляд витрачання коштів платників податків. Адже на другий рік владарювання в Україні Віктора Януковича та Партії регіонів держзакупівлі перетворилися у грандіозний інструмент викачування бюджетних коштів на «свої» фірми.

Більше про це читайте: http://www.epravda.com.ua/publications/2012/01/4/311835/

Співучасники Януковича (доповнене 17.02.12)

Воскресенье, Декабрь 18th, 2011

18.12.11, 07:07 Твоя Україна /фотоархів/

Джерело: Форум на i.ua

 

Судді, прокурори, слідчі, міліціянти, які беруть активну участь у політичних акціях (доповнене 16.02.12) 

1 Пшонка Віктор Павлович

Генеральний прокурор організує незаконне кримінальне переслідування, арешти, засудження та утримування за ґратами політичних та громадських діячів.

 

 

2 Могильов Анатолій Володимирович

Екс міністр внутрішніх справ використовує підрозділи міліції для запровадження фізичного насилля у вигляді вбивств та тілесних ушкоджень, як методів політичного терору.

 

 

3 Хорошковський Валерій Іванович

Голова СБУ забезпечив фальсифікацію місцевих виборів у жовтні 2010 року, незаконне відсторонення владою від виборчого процесу політичних опонентів; організує незаконне кримінальне переслідування осіб, які приймають участь в опозиційній політичній, громадській та журналістській діяльності.

 

 

4 Кузьмін Ренат Равілійович

Перший заступник генерального прокурора затвердив обвинувальний висновок у сфальшованій кримінальній справі відносно Тимошенко Ю.В.

 

 

5 Каліфіцький Олександр Анатолійович

Колишній начальник головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури керував фальшуванням справ проти Тимошенко Ю.В., Луценко Ю.В. та інших лідерів опозиції.

 

 

6 Нечвоглод Олександр Анатолійович

Старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури безпідставно порушив і сфальсифікував кримінальну справу відносно Тимошенко Ю.В.

 

 

7 ДСК


Начальник слідчого відділу головного слідчого управління Генпрокуратури забезпечує сфальшоване обвинувачення проти Луценко Ю.В. та інших, чинячи тиск на свідків.

 

 

8 Войченко Сергій Володимирович

Слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури. Незаконне кримінальне переслідування осіб, які приймають участь в опозиційній політичній, громадській та журналістській діяльності, а саме Луценка Ю.В.

 

 

9 Деркач Сергій Олександрович

Слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури в кримінальній справі проти Ю.В.Луценка фальшував покази свідків.

 

 

10 Фролова Лілія Олександрівна

Прокурор Генпрокуратури підтримувала у суді політично вмотивоване та сфабриковане обвинувачення проти Юлії Тимошенко. Подала незаконне клопотання про арешт Тимошенко Ю.В.

 

 

11 Зінченко Євген Петрович

 

Заступник начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими Генпрокуратури підтримує в суді сфальшоване звинувачення проти Луценка Ю.В.

 

 

12 Клименко Віктор

прокурор Генпрокуратури підтримує в суді сфальшоване звинувачення проти Луценка Ю.В.

 

 

13 Лобань Дмитро

прокурор Генпрокуратури підтримує в суді сфальшоване звинувачення проти Луценка Ю.В.

 

 

14 Отрош Інна Олексіївна

Голова Печерського суду м.Києва несе відповідальність за судове переслідування осіб, які задіяні в опозиційній політичній, громадській та журналістській діяльності, членів їхніх сімей. Незаконно призначає суддів для розгляду кримінальних справ.

 

 

15 Кірєєв Родіон Володимирович

суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно заарештував, а потім і засудив до 7 років ув’язнення Лідера «ВО«Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В.

 

 

16 Вовк Сергій Володимирович

суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно тримає під арештом і постійно порушує громадянські права екс-міністра внутрішніх справ Луценка Ю.В.

 

 

17 Супрун Галина Борисівна

суддя Печерського районного суду м.Києва не скасувала завідомо незаконну Постанову про порушення кримінальної справи проти Тимошенко Ю.В.

 

 

18 Пилаєва Марія-Маргарита Костянтинівна

суддя Печерського районного суду м.Києва прийняла незаконне рішення про арешт Луценко Ю.В.

 

 

19 Горкава Вікторія Юріївна

суддя Печерського районного суду м.Києва прийняла незаконне рішення про подовження арешту Луценко Ю.В.

 

 

20 Степанова Оксана Сергіївна

суддя Печерського районного суду м.Києва прийняла незаконне рішення про арешт Луценко Ю.В.

 

 

21 Єфімова Ольга Іванівна

суддя Апеляційного суду м.Києва незаконно тримає під арештом Луценка Ю.В. та відмовилась розглядати апеляційну скаргу на незаконний арешт

Тимошенко Ю.В.

 

 

22 Бець Олександр Вадимович

голова колегії суддів апеляційного суду м.Києва відхилив апеляційну скаргу на незаконний арешт Луценка Ю.В.

 

 

23 Кузьмін Анатолій Степанович

суддя Апеляційного суду м.Києва відхилив апеляційну скаргу на незаконний арешт Луценка Ю.В.

 

 

24 Лашевич Валерій Миколайович

суддя Апеляційного суду м.Києва відхилив апеляційну скаргу на незаконний арешт Луценка Ю.В.

25 Медушевська Анна Олексіївна суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно тримає під арештом і постійно порушує громадянські права екс-міністра внутрішніх справ Луценка Ю.В.

 

 

26 Царевич Оксана Ігорівна

суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно тримає під арештом і постійно порушує громадянські права екс-міністра внутрішніх справ Луценка Ю.В

 

 

27 Микитенко Олександр

прокурор Генпрокуратури підтримував у суді політично вмотивоване та сфабриковане обвинувачення проти Юлії Тимошенко. Вимагав доставити до апеляційного суду хвору нерухому Ю.Тимошенко.

 

 

28 Трубніков Андрій Володимирович

заступник голови Шевченківського суду. провів незаконне виїздне засідання прямо в тюремній камері, де утримується Ю.Тимошенко. Прийняв ухвалу про подвійний арешт Ю.Тимошенко

 

 

29 Сітайло Олена Миколаївна

суддя Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно відмовила у відновленні слідчих дій по справі Ю.Тимошенко

 

 

30 Фрич Тетяна Вікторівна, Юрдига Ольга Степанівна

судді Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно відмовила у відновленні слідчих дій по справі Ю.Тимошенко.

31…

 

 

Всього:                                                                                                      30  :)

Фотоархів: Администрація Януковича photo.i.ua/user/1778189/289446/

 ____________________________________________________________


_____________________________________________________________

Дніпропетровщина.

1.

2.

3.

_____________________________________________________________

Криворіжжя:

1.

2.

3…

Канцелярія ГО КМОПУ

додаток № 1

Судді, прокурори, слідчі, міліціянти, які беруть активну участь у політичних репресіях

фото,  без коментарів.

 

Альбом / Фотоархів чинного режиму

Нечвоглод Олександр Анатолійович</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури сфальсифікував  …

Нечвоглод Олександр Анатолійович

старший слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури сфальсифікував …

Микитенко Олександр<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
прокурор Генпрокуратури. Вимагав доставити до апеляційного суду хвору нерухому Ю.Тимошенко.

Микитенко Олександр
прокурор Генпрокуратури. Вимагав доставити до апеляційного суду хвору нерухому Ю.Тимошенко.

Микитенко Олександр<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
прокурор Генпрокуратури.  Вимагав доставити до апеляційного суду хвору нерухому Ю.Тимошенко.

Микитенко Олександр
прокурор Генпрокуратури. Вимагав доставити до апеляційного суду хвору нерухому Ю.Тимошенко.

Фролова Лілія Олександрівна<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
прокурор Генпрокуратури. Подала незаконне клопотання про арешт Тимошенко Ю.В

Фролова Лілія Олександрівна
прокурор Генпрокуратури. Подала незаконне клопотання про арешт Тимошенко Ю.В.

Кірєєв Родіон Володимирович<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
суддя Печерського районного суду. незаконно заарештував, а потім і засудив до 7 років  …

Кірєєв Родіон Володимирович
суддя Печерського районного суду. незаконно заарештував, а потім і засудив до 7 років …

прокурор по газовій справі Ю.Тимошенко

прокурор по газовій справі Ю.Тимошенко

Сітайло Олена Миколаївна<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
суддя Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно  …

Сітайло Олена Миколаївна
суддя Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно …

Фрич Тетяна Вікторівна<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
суддя Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно  …

Фрич Тетяна Вікторівна
суддя Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно …

Юрдига Ольга Степанівна<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
суддя Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно  …

Юрдига Ольга Степанівна
суддя Апеляційного Суду. Проігнорувала спростування факту збитків Нафтогазу, безпідставно …

Царевич Оксана Ігорівна<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно тримає під арештом і постійно порушує  …

Царевич Оксана Ігорівна
суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно тримає під арештом і постійно порушує …

Вовк Сергій Володимирович<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно тримає під арештом і постійно  …

Вовк Сергій Володимирович
суддя Печерського районного суду м.Києва незаконно тримає під арештом і постійно …

Зінченко Євген Петрович<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
заступник начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими  …
Первый заместитель Министра здравоохранения Раиса Моисеенко во время пресс-конференции, в Харькове, в четверг, 16 февраля 2012 г. Немецкие врачи, которые обследовали экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, не диагностировали у нее грыжу позвоночника. Об этом на пресс-конференции в Харькове заявил член медицинской комиссии по обследованию Юлии Тимошенко, руководитель отделения Института нейрохирургии имени Ромоданова Национальной академии медицинских наук Евгений Педаченко, комментируя по просьбе журналистов информацию, которая вчера появилась в СМИ, о том, что немецкие врачи диагностировать у Тимошенко грыжу позвоночника. «Подобной информацией я не владею. Подобная терминология не использовалась при обсуждении этого вопроса», - сказал Педаченко. В свою очередь, председатель комиссии, первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко отметила, что информация о состоянии здоровья Тимошенко является конфиденциальной, и отметила, что в англоязычной версии выводов немецких врачей диагноз «грыжа» не упоминается. «То, что касается предыдущего ответа: действительно, никакого замечания по поводу того диагноза, о котором было сказано в Интернете (грыжа позвоночника), в документах англоязычных, которые писали лично врачи из Германии, не написали они такого ничего», - сказала Моисеенко. Фото Владимира Андреева / УНИАН

Сторінки: 1 2 3 4 …30