Метки: , , , , , , , , , , ,

Повідомлення з тегами ‘К. Павлов’

Влада готова до гіперінфляції!

Пятница, Март 9th, 2012
З метою підготовки до гіперінфляції..
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», що додається.

 

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра А. Мярковський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

І. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок коригування фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в умовах гіперінфляції і загальні вимоги до розкриття інформації про коригування у примітках до фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — суб’єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики;

коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності;

кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний;

профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті — різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за цим Національним положенням (стандартом) залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності суб’єктів державного сектору за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов’язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

ІІ. Коригування показників балансу

1. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з договором підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій договором. Показники інших монетарних статей не коригуються.

2. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються.

Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

3. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

4. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів, якщо вона перевищує таку суму.

5. На початок першого звітного року, в якому застосовується це Національне положення (стандарт), суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого профіциту (непокритого дефіциту) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

6. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 1-5цього розділу.

ІІІ. Коригування показників звіту про фінансові результати

1. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, суб’єкт державного сектору може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

2. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг). При цьому скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

3. Профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті відображається в окремому рядку скоригованого звіту про фінансові результати.

4. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

IV. Коригування показників звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал

1. Скориговані показники розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» звіту про рух грошових коштів визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629) (далі — Національне положення (стандарт) 101), з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати.

2. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.

3. Суми надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

4. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

5. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) 101 з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 2-5 розділу ІІ цього Національного положення (стандарту).

V. Консолідація скоригованих фінансових звітів

1. Для включення до консолідованої фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору показники фінансової звітності контрольованого суб’єкта державного сектору, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 розділу І цього Національного положення (стандарту), коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

2. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

VI. Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням цього Національного положення (стандарту).

2. У примітках до фінансової звітності також підлягає розкриттю інформація про індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук

Здоров’я, екологія

Суббота, Февраль 25th, 2012

24 лютого 2012 р.
НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ЕКОЛОГІЯ (Розділи 9-10)
Передмова
до «Народної конституції України» (Розд.9-10)

 

Зараз створена ситуація, за якої кваліфікованим лікарям (першої і вище категорії) як державних, так і приватних лікувальних закладів, немає мотивів міняти систему охорони здоров’я тому, що кожен хворий бажає лікуватись в хорошого спеціаліста, і САМ кладе лікареві до кишені хабара; крім того, деякі лікарі використовують сумнівні способи виманити додаткові гроші у хворого. Наприклад, умисно встановити фальшивий діагноз і зробити операцію здоровому.

« – Тату! Я вилікував жінку, яку ти лікував 15 років та так і не зміг вилікувати! – Синку, вона на те заслужила, адже ти вивчився на її гроші». Головний недолік платної медицини в тому, що здорового та багатого роблять хворим і бідним. Багато людей бажають повернути «безплатну» медицину радянських часів, але її недолік у тому, що оплату лікування здійснює держава незалежно від результатів роботи лікаря, а хворі йдуть до лікаря за всякої дрібниці (адже безплатно!). Лікарі не були зацікавлені в лікуванні навіть хворих, а в людей не було стимулу берегти здоров’я змолоду. Від усіх недоліків обох систем вільна страхова медицина.

В зміні системи зацікавлені в першу чергу прості громадяни і молоді спеціалісти медики.

Простих хворих громадян опікує страхова компанія і її контрольно-діагностична служба, яка унеможливить всі схеми шахрайства лікарів платних лікарень.

Страхова медицина відкриває перспективи для молодих спеціалістів (бо при наявній системі їм дуже важко влаштуватись на роботу і напрацювати кваліфікацію).

Лікарі вищих категорій державних лікарень будуть мати крім державної зарплати, додатковий законний заробіток від страхової компанії за реальне лікування реального хворого. (В приватних клініках – аналогічно). (Детально дивись: «СТРАХОВА МЕДИЦИНА»).

Особливо небезпечними для нашого здоров’я стали продукти харчування, в яких широко використовуються різні хімічні добавки: фарбники, ароматизатори, смакові добавки, розпушувачі, згущувачі, консерванти, антибіотики та інші. При виробництві м’яса – реалізація м’яса хворих тварин, а також використання біостимуляторів, штучних кормових добавок та ін. В городництві, садівництві, при вирощуванні зерна – теж використовується немало хімії, і все це зараз безконтрольно потрапляє до нашого столу. Тому актуальним є питання широкого санітарно-епідемічного контролю, організація якого під силу лише державі.

З нашим здоров’ям, як фізичним, так і духовним, безпосередньо пов’язана екологія. Діюча нині агротехнічна практика вбиває природну плодючість наших чорноземів; забудова охоронних та заповідних зон полишає їх диких мешканців шансів на життя – людина порушує природну рівновагу існування життєвих форм, а підтримати, або відтворити їх власними зусиллями – не зможе. Жахливі загрози існуванню живої природи несе промислова діяльність людини, її духовне падіння. (Детально дивись: «ЯК ВІДВЕРНУТИ КІНЕЦЬ СВІТУ»)

Пропонований проект конституції являє собою перший рішучий крок до вирішення перелічених проблем.

Володимир Степаненко

 

НАРОДНА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (Продовження)

Розділ 9 Охорона здоров’я

 

Мета — забезпечення здоров’я і довголіття кожному громадянину України.

Константа 9.1. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

9.1.1. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно.

9.1.2. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Константа 9.2. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, для чого державна система охорони здоров’я ділиться на профілактичну і лікувальну.

Константа 9.3. Профілактикою захворювань, атестацією робочих місць на виробництвах, амбулаторним лікуванням, розміщенням своїх клієнтів в лікувальні заклади, здійсненням контролю за правильністю діагностики і лікування в стаціонарних лікарняних закладах та оплатою з своїх коштів лікування і реабілітації хворих – опікується Державна Медична Страхова Компанія (Державна МСК).

9.3.1. У випадку не погодженого з страховою компанією вибору лікувального закладу, чи інших порушень договору страхування, особа проходить лікування власним коштом.

Константа 9.4. Страховий поліс Державної МСК дітям, спадкоємцям українського громадянства, вручається їх батькам разом з свідоцтвом про народження громадянина України.

9.4.1. Джерела надходжень страхових внесків:

– з державного бюджету в розмірі забезпечення обгрунтованого мінімального об’єму медичних послуг кожному громадянину держави (фінансування державних закладів страхової медицини та державних лікувальних закладів здійснюється у відповідності до їх потреб і в страховому полісі не відображається);

– обов’язкові страхові внески підприємств, розмір яких залежить від тяжкості, небезпечності та шкідливості виробництв;

– додаткові страхові внески підприємств на підставі колективних договорів з профспілками;

– особисті внески, згідно з окремим договором додаткового страхування сплачуються в розмірі договірного тарифу на право забезпечення спеціальних видів страхових послуг при настанні страхової події.

9.4.2. Обов’язкові страхові внески підприємств, та особисті внески застрахованих разом з додатковими внесками підприємств накопичуються в страховій компанії на окремих особистих рахунках застрахованих.

9.4.3. П’ята частина невикористаного залишку обов’язкових страхових внесків підприємств повертається застрахованому при виході на пенсію за віком, як премія за здоровий спосіб життя.

9.4.4. Залишок додаткових страхових внесків підприємств використовується у відповідності з умовами колективного договору.

9.4.5. Залишок особистих внесків у повному обсязі повертається застрахованому при розірванні ним договору додаткового страхування, або успадковується спадкоємцями у випадку смерті застрахованого.

Константа 9.5. Державні, колективні, приватні лікувальні заклади складають мережу платних медичних послуг.

Константа 9.6. Невідкладну першу допомогу лікарняний заклад незалежно від форми власності зобов’язаний надати безкоштовно.

Константа 9.7. Держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя. Особливі обов’язки у забезпеченні здоров’я людей покладаються на державну санітарну службу, яка має здійснювати контроль якості питної води та харчових продуктів, якості очистки каналізаційних стоків житлових та адміністративних будівель, санітарно-гігієнічний контроль якості промислових товарів, будівельних матеріалів та здійснювати контроль в інших випадках виникнення загроз здоров’ю людей.

Розділ 10. Екологічна політика

Константа 10.1. Екологічна політика держави виходить з того, що Природа для Людини не являється об’єктом експлуатації, а також з того, що Людина є представником живого світу Природи, яка єдина наділена розумом саме для того, щоб гармонізувати відносини між усім живим і неживим світом на Землі і у Всесвіті.

Константа 10.2. Одною із важливих функцій держави є природоохоронна діяльність:

– розширити охоронну зону біля річок в місцях поверхневих стоків дощових і талих вод не менше 200 метрів, засаджувати береги річок шелягами, деревами та засівати травами;

– державними центрами зайнятості залучати безробітних до громадських робіт для очистки територій від стихійних звалищ сміття і посадок дерев на пустирях, а також до проведення інших природоохоронних робіт;

– розширити площі старих і заснувати нові заповідні та заказні зони, з’єднати їх екологічними коридорами в єдину мережу, чим забезпечити право на життя диким тваринам, птахам, мешканцям водойм і рослинам;

– державним засобам масової інформації виділяти частину інформаційного ресурсу для екологічної просвіти, для висвітлення проблем захисту живої і неживої природи від винищення.

Константа 10.3. Держава створює спеціальну санітарно-екологічну службу. 10.3.1. Державна санітарно-екологічна служба здійснює контроль:

– чистоти довкілля, очистки промислових вод, очистки промислових викидів у повітря;

– за дотриманням технологічних процесів переробки, чи утилізації шкідливих промислових відходів;

– проведення і якості рекультивації порушених земель та відновлення деградованих земельних угідь;

– в інших випадках, які потребують втручання санітарно-екологічної служби.

10.3.2. Державна санітарно-екологічна служба здійснює екологічну експертизу та супроводжує проектування нових промислових виробництв та інших промислових об’єктів від концептуальної стадії до робочого проекту (включно з вибором місця будівництва), а також приймає участь в організації громадського обговорення проекту.

Константа 10.4. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.

Константа 10.5. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Константа 10.6. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Константа 10.7. З метою подолання наслідків безглуздої, нищівної для природи людської діяльності в планетарному масштабі – держава ініціює власні проекти та приймає участь у міжнародних проектах з охорони природи та запобігання вселенській екологічній катастрофі.

Розділ 11. Економічна політика

(далі буде)
Опубліковано Leleka News о 19:12

СГС ГО КМОПУ Є.В. Малий

Пятница, Февраль 3rd, 2012

Громадська організація

«Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р.  м. Кривий Ріг.

50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8 А, тел. (056) 401-71-15

e-mail: zovtneva@i.ua, www: kmop.org.ua.

№1-ДСК-СГС від  18.04.2010 року

                                                 Міжвідомчій координаційній раді                                                  з питань розвитку сільських територій 

01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

 
                                    Копія : Комітет   Верховної  Ради  України  з  питань  екологічної                                                   політики,    природокористування    та    ліквідації      
                                                  наслідків Чорнобильської катастрофи 
 
                                    Копія : Комітет  Верховної Ради України з питань аграрної         
                                                  політики та земельних відносин 
 
                                    Копія : Комітет  Верховної  Ради  України  з питань промислової      
                                                  і  регуляторної політики та підприємництва 
 
                                   Копія :  Комітет   Верховної  Ради  України  з  питань  соціальної                                                   політики та праці: 
 
                                   Копія :  Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань транспорту і                                                  зв'язку: 
 
                                    Копія : Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань  фінансів,                                                   банківської діяльності, податкової та митної політики: 

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

про потребу в прийнятті нових або у внесенні змін

до діючих законодавчих актів України

 

Україна є аграрною державою. Аграрний сектор економіки України (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність країни, формує 17 % ВВП та близько 60 % фонду споживання населення. Проте за останні десятиріччя в Україні спостерігається катастрофічне руйнування сільгоспугідь та зниження родючості ґрунтів – основного джерела забезпечення продовольчої безпеки країни та добробуту сільського населення.

Положеннями ст. 25 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» передбачено, що «Положення Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» є обов’язковими при розробці та прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.». 

Депресивні території — це такі просторово локальні утворення, в яких через економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші причини перестають діяти стимули саморозвитку, отже, немає підстав розраховувати на самостійний вихід з кризової ситуації.

Суть звернення полягає в необхідності проведення системного аналізу норм діючого законодавства та необхідності вжиття регулятивних заходів, здатних одночасно впливати на ситуації в сфері економіки, соціальних відносин, природокористування та ін. стосовно Українського села.

 

1.      Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» №1158 від 19.09.2007 року визначено ряд заходів на стабілізацію ситуації та розвиток села, а саме:

1.1. Державна підтримка розвитку депресивних сільських територій

          Декларативне положення цільової програми: Запровадити надання гарантій і пільг особам (сім’ям), що проживають на депресивних сільських територіях, а також тим, що будуть в установленому порядку переселятися на такі території, з метою відродження сільськогосподарського виробництва та інших видів діяльності.

          
Реалії сьогодення:
Пункт 165.1.24 ст. 165 та пункт 167.1. ст. 167 Розділ IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України – 15 % бази оподаткування доходів «одноосібників».
- Пункт 166.3 ст. 166 «Податкова знижка» - не визнання витрат здійснених на самостійний обробіток земельних ділянок (паїв), дозволених для включення до податкової знижки, 
- Підпункт 170.1.1 пункту 170.1. ст. 170 Податкового кодексу України – 15 % від 3% нормативної грошової оцінки землі.
- Ненадання державних соціальних допомог, субсидій – особам, яким була відведена земельна ділянка (пай).
- Незрозуміла ситуація - після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» залишилася норма Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» щодо збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за кожну найману особу.

- Створення перешкод для своєчасного обробітку землі – для руху сільськогосподарської техніки в населених пунктах необхідно:

-         отримати дозвіл ДАЇ;

-         погодити маршрут;

-         оплатити послуги;

-         забезпечити відповідне маркування;

-         забезпечити прикриття (супровід); (Постанови Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху» №1306 від 10.10.2001 року, «ПРАВИЛА проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» №30 від 18.01.2001 року


1.2. Декларативне положення цільової програми –  запровадження спрощеної системи оподаткування  обліку  та звітності суб’єктів малого підприємництва з метою стимулювання  їх розвитку у сільській місцевості та створення нових робочих місць;

 

Реалії сьогодення - Після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» залишилася норма Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва» щодо збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за кожну найману особу.
Адже, збільшення ставки єдиного податку на 50% за кожну найману особу було підставою для звільнення суб’єкта від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах.

1.3. Розвиток рослинництва 

Декларативне положення цільової програми — стимулювання ведення органічного сільського господарства;

Охорона і підвищення родючості ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва
Декларативне положення цільової програми — оптимізація структури посівних площ і сівозміни з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, запобігання ерозійним процесам та відтворення родючості ґрунтового покриву;

         

Формування агроекологічного іміджу України

Декларативне положення цільової програми — впровадити механізми стимулювання екологічного розвитку сільського господарства,  створення умов для відновлення родючості ґрунтів, водних та інших природних ресурсів;

 

Реалії сьогодення: Діючі законодавчі акти України передбачають «докорінне поліпшення земель» тільки в назвах цих актів, а по суті кошти передбачається виділяти тільки на вапнування та гіпсування «засолених» земель (а де ж розслідування фактів нераціонального використання земель, розорювання балок, підтоплення земель тощо) Оплата цих робіт здійснюється шляхом компенсації і тільки тим виконавцям цих робіт, які стануть переможцями конкурсу (ще один «розсадник» для корупції).

Вказані акти не містять жодного положення про відновлення вмісту гумусу.

 

1.4. Землеустрій та державний земельний кадастр

Реалії сьогодення: В наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками» № 376 від 18.05.2010 року вже двічі вносилися зміни, які призводять до невизначеності контурів (меж) земельних ділянок на місцевості та конфліктів між суміжними землекористувачами. А постачальником межових знаків передбачається визначити державне підприємство що належить до сфери Держкомзему на конкурсних засадах (знову породження «розсадника» для корупції.).              Пропозиції щодо внесення змін до діючого законодавства України

 

              1. З метою збільшення дохідної частини мешканців села

 

1.В пункті 165.1.24 ст. 165 «Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу» слова «якщо їх розмір не було збільшено» замінити на слова «в тому числі, якщо їх розмір було збільшено, включно до 1 січня 2016 року,».

Позитивний ефект – збільшення дохідної частини мешканця села, відпаде необхідність в послугах «чорних» трейдерів, сільськогосподарська продукція без приховування може зберігатися на спеціалізованих складах (елеваторах), уряд отримає достеменну інформацію про кількість сільськогосподарської продукції для формування державного резерву та зменшить соціальну напруженість на селі, підвищить рейтинг довіри до влади серед мешканців сільських поселень.

 

2. Підпункт 170.1.1 пункту 170.1. ст. 170 «Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів  Оподаткування доходу від надання нерухомості в  оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)» викласти в новій редакції:
 «170.1.1. Дохід від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського   призначення, земельної частки  (паю), майнового паю – не оподатковується на строк до 1 січня 2016 року. 
 
Позитивний ефект - збільшення дохідної частини мешканця села; «фактичні» орендарі, з метою участі в Державних дотаційних програмах розвитку сільськогосподарського виробництва, будуть зацікавлені в укладені та реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв); Держкомзем отримає додаткові надходження за послуги реєстрації договорів; уряд отримає змогу залучати всіх орендарів до Державних програм охорони земель та підвищення родючості ґрунтів.  

 

3. В підпункті 170.1.4. слова «підпунктах 170.1.1.» замінити на слова «підпунктах 170.1.2» , а слова «за їх рахунок» замінити словами «за рахунок орендодавців».

 

Позитивний ефект – відпаде необхідність в додатковому тлумаченні поняття (за їх рахунок)

 

4. Підпідпункт 281.2.1 пункту 281.2 ст. 281 «Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб» доповнити слідуючими словами:
«в тому числі збільшену за рахунок отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) виключно до 1 січня 2016 року». 

Позитивний ефект – збільшення дохідної частини мешканця села, зменшить соціальну напруженість на селі, підвищить рейтинг довіри до влади серед мешканців сільських поселень.


                           2. З метою започаткування органічного землеробства

 

1. Підпункт 153.14.1 153.14. «Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ» доповнити новим під підпунктом 153.14.7.
«153.14.7. Виплата (нарахування) частини прибутку від реалізації ставкового мулу отриманого учасниками спільної діяльності - землевласниками та землекористувачами пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, які уклали договір про спільну діяльність на проведення робіт по відновленню водного об’єкту (очищення від ставкового мулу, очерету) – не оподатковується.
 
Позитивний ефект – зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в регламентованій роботі по очищенню пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, збільшення об’ємі наземних запасів води для подальшого розвитку системи меліорації, започаткування рибогосподарських підприємств, збільшення проценту зайнятості сільського населення, можливість покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів за рахунок внесення ставкового мулу, збільшення рекреаційних територій та як наслідок зменшення соціальної напруженість на селі, початок відродження мальовничості краю та створення сільських поселень –« оазисів».

 

2. Підпункт 4 пункту 180.1 ст.180 РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ доповнити словами «крім осіб, які уклали договір про спільну діяльність на проведення робіт по відновленню водного об’єкту (очищення від ставкового мулу, очерету).».
 
Позитивний ефект – зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в роботі по очищенню пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, уникнення від додаткового тлумачення положень платників податку на додану вартість.
 
3. Підпункт 263.2.3 підпункту 263.2. статті 263 Плата за користування надрами для видобування корисних копалин доповнити новим під підпунктом Є) слідуючого змісту:
«є) видобутий ставковий мул землевласниками та землекористувачами для покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів, якщо їх використання передбачає отримання економічної вигоди, загальною глибиною розробки до двох метрів.». 

Позитивний ефект – зацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності в роботі по очищенню пересохлих та частково пересохлих більш ніж на 50% водних об’єктів місцевого значення, компенсація витрат таких суб’єктів на проведення робіт по очищенню.

4. Пункт 281.1 ст. 281 РОЗДІЛ XIII. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ «Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб» доповнити новим підпунктом 281.1.6 слідуючого змісту:
«281.1.6. фізичні особи, які придбали видобутий ставковий мул для покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів з розрахунку не менше 40 тон на 1 гектар на строк не більше 3 років з моменту внесення.».

Позитивний ефект – збільшення кількості бажаючих покращити екологічний стан земель та підвищити родючість ґрунтів за рахунок внесення ставкового мулу, запровадження зони біологічного землеробства, збільшення врожаїв овочів, збільшення дохідної частини сільського населення, приріст поголів’я.

5. Пункт 282.1 ст. 282 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб» доповнити новим підпунктом 282.1.12. в слідуючій редакції:
 «282.1.12. орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які придбали видобутий ставковий мул для покращення екологічного стану земель та підвищення родючості ґрунтів з розрахунку не менше 40 тон на 1 гектар на строк не більше 3 років з моменту внесення.».

Позитивний ефект – збільшення кількості бажаючих покращити екологічний стан земель та підвищити родючість ґрунтів за рахунок внесення ставкового мулу, запровадження зони біологічного землеробства, збільшення врожаїв сільськогосподарської продукції.

6. З метою підготовки «фундаменту» для запровадження законодавства «Про органічне виробництво»

 

6.1. В постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів» №180 від 02.03.2011 року,  наказі Міністерства аграрної політики «Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу на надання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» №216 від 31.07.2002 року та спільному наказі Міністерства аграрної політики та міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України на оплату робіт з докорінного поліпшення земель» № 58/136 від 27.02.2002 року передбачити не компенсацію, а порядок надання податкових пільг виконавцям робіт з вапнування та гіпсування, які здійснили такі роботи — виключно на підставі актів виконаних робіт, без проведення будь-яких конкурсів.

 

6.2  Із застосуванням аналогій вказаних вище нормативно-правових актів розробити Порядок підтвердження факту внесення на земельні ділянки ставкового мулу для подальшого надання пільг землевласникам та землекористувачам, які здійснили роботи по відтворенню родючості ґрунтового покриву.

Для вказаних землевласників та землекористувачів необхідно передбачити надання Довідок, підтверджуючих статус учасників « проекту «Органічне виробництво».

 

6.3. В ст 23 Кодексу про надра України після слів «застосуванням спеціальних технічних засобів» вставити слова «(крім екскаваторів з глибиною розробки до 2 метрів)».


6.4. Передбачити надання відповідних пільг торгівельним мережам та переробникам сільськогосподарської продукції, яка вирощена на земельних ділянках в межах «проекту «Органічне виробництво».
 
3. Необхідність внесення змін до діючого законодавства стосовно спрощення процедур для ведення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями сільської місцевості, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування:
 
1. Укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю за процедурою «Єдиного вікна»

1.1. Пункті 11 Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики №260 від 08.06.2001 року після слів « інформує Пенсійний фонд» доповнити словами «та орган державної податкової служби».

1.2. В абзаці 1 пункту 4 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку,                                      Затверджено наказ Державної податкової адміністрації України №599 від 29 жовтня 1999 року (далі – Порядок) слова «платнику  єдиного  податку  видається  довідка» замінити на слова «платнику єдиного податку направляється поштою з повідомленням про вручення довідка».
 
1.3. В абзаці 2 пункту 4 Порядку слова «і отримати Довідки для цих працівників» - виключити.

2. Вирішення незрозумілої ситуації яка виникла після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» залишилася норма Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва» щодо збільшення ставки єдиного податку на 50 відсотків за кожну найману особу.
Адже, збільшення ставки єдиного податку на 50% за кожну найману особу було підставою для звільнення суб’єкта від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах.
Сільський підприємець, який займається обробітком землі та вирощуванням сільськогосподарських культур повинен дбати про врожаї і сплачувати тільки єдиний податок, а розподіл сум між є єдиним податком та єдиним соціальним внеском повинно проводити Держказначейство - самостійно.

Пропозиція - для спрощення процедур ведення підприємницької діяльності фізичними особами – підприємцями сільської місцевості, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування логічно було б залишити в дії норми Указу Президента при цьому встановити збільшення ставки єдиного податку для кожного найманого працівника у відсотковому значені до мінімальної заробітної плати.
 Тому відповідні положення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» для фізичних осіб – підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю в сільській місцевості слід скасувати, а в Указі Президента  «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» передбачити дійсно єдиний податок з урахуванням відсотків на виплату єдиного соціального внеску за підприємця та найманих працівників, розподіл єдиного податку повинно здійснювати Держказначейство – самостійно.
 
Позитивний ефект – збільшення кількості бажаючих підприємців регламентувати роботу з найманими працівниками, збільшення проценту зайнятості сільського населення, ліквідація фактів отримання заробітної плати в «конвертах», участь найманих працівників в системі соціальної забезпеченості, можливість найманих працівників брати участь в побутових кредитах.

 

4. З метою удосконалення землеустрію та державного земельного кадастру

Пропозиція – Внести зміни в наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками» № 376 від 18.05.2010 року щодо надання права землевласникам самостійно виготовляти межові знаки з дотриманням параметрів встановлених інструкцією, написи на межових знаках здійснити — шляхом гравіювання, штрих код – присвоюється виконавцем робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі, нанесення  штрих коду – шляхом гравіювання, відповідальність за порушення параметрів межового знака – відмова у видачі   актів прийомки-передачі межових знаків на зберігання.

 

5. З метою усунення перешкод у русі сільськогосподарської техніки вулицями несених пунктів та автошляхами

 

Пункт 4 «Умови і режим проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів» постанови Кабінету Міністрів України «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами» №30 від 18.01.2001 року доповнити слідуючою частиною:

 

«Рух великогабаритної сільськогосподарської техніки автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами може здійснюватися без виданого перевізникові Державтоінспекцією дозволу за умови обов’язкового дотримання перевізником положень Вимог до водіїв, обладнання великогабаритних та великовагових транспортних засобів і розміщення вантажів та Вимог до організації проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів передбачених даними Правилами.».

 

В порядку ст.ст. 13, 16, 17, 22 та 24  Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прошу, розглянути це звернення, вивчати громадську думку,  здійснити аналіз  практики застосування норм діючого законодавства, ініціювати прийняття нових законодавчих  актів або внести зміни до діючих.

 Координатора сільсько – господарського
сектору ГО КМОПУ                                                                                            Є.В. Малий

(056) 409-44-94, 401-71-15,

(095)743-18-36

 

Криворіжжя – Території Якісного Життя (стислий виклад)

Вторник, Ноябрь 15th, 2011

      Громадська організація

      «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

             Легалізовано за № 149 від 22 квітня 2010р. м. Кривий Ріг.
50053, м. Кривий Ріг, вул. Зореносна 8А, тел. (О56) 401-71-15                           e-mail: zovtneva@meta.ua, www: kmop.org.ua.

Вих.№3(Патріот)07.12.11.

для ознайомлення

Криворізькому міському голові

Вілкулу Юрію Григоровичу

 

 Проект генерального плану розвитку м. Кривого Рогу до 2035 р.

Концептуальний проект ГО КМОПУ (стислий виклад)

Вих.№2(Ж)05 .02.11.

 

 

Вступ.

 

У справі зміцнення та розвитку місцевого самоврядування в Україні вирішального значення набуває проблема відсутності цільової мети направленої на консолідацію, об’єднання територіальної громади навколо спільної ідеї. Особливого значення така ідея набуває в переломних фазах розвитку суспільства, коли консолідована думка мешканців територіальної громади стає гарантією процесів по відновленню високого рівня життя в країні.

 

Тому на перший план висуваються питання професійного підходу виконавчої та законодавчої гілок місцевої влади до виконання своїх посадових обов’язків, а саме до розгляду питань, прийняття та виконання рішень які забезпечить найбільш можливо високий рівень життя мешканцям територіальної громади. Світовий досвід реформ останніх десятиліть показує, що найбільший успіх і показники росту отримали ті держави, які не сконцентровані на вижиманні максимального ефекту з наявних людських та природних ресурсів, а нарощували інвестиції у людський і соціальний капітал, що дозволило їм перейти на рівень постіндустріального суспільства, демонструючи значний економічний ріст і підвищення добробуту громадян.

 

Фундаментальну основу нової концепції розвитку складає комплексний, концептуальний міський проект ГО КМОПУ «Криворіжжя – Території Якісного Життя»

 

Ця концепція має сім («Альтернативні проекти міста») окремих міських територіальних проектів (прикладається)що містять як стратегічні шляхи так і механізми реалізації соціально-економічних та культурних змін в Криворізькому регіоні, так і можливість тактично адаптувати їх виконання на рівні мешканців територіальної громади.

_______________________________________________________________

 

Вих.№3(Патріот)Ж)07.12.11.


«Альтернативні проекти міста»

(Стислий виклад)

3

КРИВОРІЖЖЯ – ТЕРИТОРІЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ

Проект генерального плану розвитку м. Кривий Ріг до 2035 року

 

 

 

Додаток №1

/Вих..№ 3(Патріот) 07.12.11/

 

для ознайомлення

 

 

Криворізькому міському голові

Вілкулу Юрію Григоровичу

 

 

Назва та скорочений виклад районних проектів ГО КМОПУ

 

1. Перспективний план розвитку Жовтневого району до 2035р «Жовтневий район – Територія Якісного Житла» Вих.№ 3 (Патріот) 07.12.11.п1.

*(Комплексне будівництво висотних будинків, переселення, рекультивація звільнених територій) Повна версія прикладається за адресою: http://kmop.org.ua/p1486

 

 

2.Перспективний план розвитку Центрально – Міського району до 2021р «Центрально – Міський район – Територія мистецького – освітнього життя» Вих.№ 3 (Патріот) 07.12.11.п2.

*(Якісно організоване культурно — мистецьке обслуговування населення міста шляхом концентрації та розвитку мистецьких закладів на базі вже існуючих потужностей в Центрально – Міському районі) Повна версія прикладається: http://kmop.org.ua/p1537

 

3Перспективний план розвитку Тернівського району до 2035р «Тернівський район – Територія козацької слави» Вих.№ 3 (Патріот) 07.12.11.п3.

*(Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення Тернівського району та міста Кривий Ріг, подальший розвиток національного аматорського мистетства)

 

4. Перспективний план розвитку Саксаганського району до 2020 року «Саксаганський район – Територія трьохсот озер»  Вих.№3(Патріот) 07.12.11.п4 

*( Замовлення та виготовлення стандартних, стилізованих під озеро дитячих, прибудинкових басейнів, підведення води для басейнів з Дніпровського каналу, відведення в р. Саксагань)

 

5. Перспективний план розвитку Дзержинського району до 2035р «Дзержинський район – зона відселення) Вих. № 3(Птріот) 07.12.11.п5

*(Добровільне переселення всіх мешканців району в нові будинки Жовтневого району)

 

6. Перспективний план розвитку Інгулецького району до 2017р «Інгулецький район – Територія «Зеленого світу»» Вих.№ 3(Патріот) 07.12.11.п6.

*( Впровадження новітніх, економічно обґрунтованих технологій «Зелений світ») Повна версія прикладається: http://kmop.org.ua/p1542

 

7. Перспективний план розвитку Довгинцевського району 2015р «Лос-Вегас Довгинцевського району» Вих. №.3(Патріот) 07.12.11.п7.

*(Створення нового територіального розважального центру, де будуть сконцентровані якісно нові гральні автомати, а отриманий прибуток в значній мірі, направити на фінансування благодійних організацій з місцевого бюджету) Повна версія за адресою : http://kmop.org.ua/p751

 

 

Канцелярія ГО КМОПУ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Міністерство промислової політики України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО РОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

 

 

50000, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 40, ЄДРПОУ 04689369

19.12.11 № 020-4273

 

Щодо надання відповіді

До пропозиції по

Генеральному плану міста

Раді патріотів

ГО КМОПУ

 

Громадській організації

«Криворізьке міське

Об’єднання патріотів

України»

 

На лист вих. № 3 від 07.12.2011р щодо пропозицій до Генерального плану міста надаємо відповідь.

Ваші пропозиції враховані в Генеральному плані 2011 року, для більш детального вирішення питань можете звернутись до спеціалістів інституту ДП ДПІ «Кривбаспроект»

Розглянувши наданий Вами альтернативний проект Генерального плану міста в розрізі окремих адміністративних районів, що зводиться до створення на їх базі центрів будь – то культурної, ділової або освітньої спрямованості… :)