Метки: , , , , , , , , , , ,

Повідомлення з тегами ‘Батьківщина’

Влада готова до гіперінфляції!

Пятница, Март 9th, 2012
З метою підготовки до гіперінфляції..
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», що додається.

 

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.2013.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра А. Мярковський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.01.2012  № 52

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2012 р.
за № 200/20513

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

І. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок коригування фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в умовах гіперінфляції і загальні вимоги до розкриття інформації про коригування у примітках до фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — суб’єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики;

коефіцієнт коригування — відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності;

кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний;

профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті — різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за цим Національним положенням (стандартом) залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності суб’єктів державного сектору за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов’язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

ІІ. Коригування показників балансу

1. Монетарні активи та монетарні зобов’язання, які згідно з договором підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій договором. Показники інших монетарних статей не коригуються.

2. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються.

Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

3. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції з дати визнання відповідного активу, зобов’язання і власного капіталу.

4. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів, якщо вона перевищує таку суму.

5. На початок першого звітного року, в якому застосовується це Національне положення (стандарт), суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого профіциту (непокритого дефіциту) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

6. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 1-5цього розділу.

ІІІ. Коригування показників звіту про фінансові результати

1. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, суб’єкт державного сектору може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов’язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

2. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг). При цьому скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

3. Профіцит/дефіцит від впливу інфляції на монетарні статті відображається в окремому рядку скоригованого звіту про фінансові результати.

4. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

IV. Коригування показників звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал

1. Скориговані показники розділу I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» звіту про рух грошових коштів визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629) (далі — Національне положення (стандарт) 101), з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати.

2. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов’язаної з рухом таких грошових коштів.

3. Суми надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

4. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 1-3 цього розділу.

5. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Національним положенням (стандартом) 101 з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 2-5 розділу ІІ цього Національного положення (стандарту).

V. Консолідація скоригованих фінансових звітів

1. Для включення до консолідованої фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору показники фінансової звітності контрольованого суб’єкта державного сектору, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 розділу І цього Національного положення (стандарту), коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

2. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

VI. Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням цього Національного положення (стандарту).

2. У примітках до фінансової звітності також підлягає розкриттю інформація про індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
М.О. Чмерук

Випуск №148 від 7 березня 2012 року

Пятница, Март 9th, 2012

Син польського прем’єра працює простим журналістом і їздить на трамваї 

Син прем’єра Польщі Дональда Туска Михал працює журналістом у Gazeta Wyborcza.

Про це написала у своєму Facebook українська журналістка Крістіна Бердинських.

Вона опублікувала фото сина Туска на його робочому місці. Син Туска їздить на роботу на трамваї.

Як відомо, старший син президента Віктора Януковича Олександр – власник низки компаній, зокрема, у будівельному бізнесі. Його статки у 2011 році журнал «Кореспондент» оцінив у мільярд 40 мільйонів гривень.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/03/7/6960238/

Закарпатский губернатор пришел на заседание Кабмина в часах за 200 тыс. грн 

Председатель Закарпатской областной администрации Александр Ледида во время расширенного заседания Кабинета министров, посвященном новым социальным инициативам власти, которое проходило сегодня в Киеве, «засветил» часы, стоимостью свыше 200 тыс. грн.

Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua.

Більше про це читайте: http://lb.ua/news/2012/03/07/140185_zakarpatskiy_gubernator_prishel.html

Ура, вибори! 

Можна було би ощасливити ще минулого року «тисячею» 300 тисяч вкладників Ощадбанку, якби відмінили ремонт президентських резиденцій. Але минулого року грошей на пільги не було – ні для афганців, ні для матерів-одиначок. Тепер вони знайшлися. Дякувати виборам!

Найцікавіше, що ще тиждень тому прем’єр Микола Азаров бідкався, що напередодні виборів значно зросте кількість політичних провокаторів, які намагатимуться підірвати політичну стабільність у країні.

Підривна діяльність цих провокаторів, за словами Азарова, якраз і полягатиме в тому, що вони будуть висувати відверто популістські рішення.

Логічно запитати, ким же тоді Микола Янукович має назвати свого президента, який акурат за півроку до президентських виборів обіцяє їм «соціальну справедливість».

Популістом чи провокатором?

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/7/6960236/

У травні Нацбанк включить станок — експерт 

Всі соціальні ініціативи влади спрямовані лише на електорат Партії регіонів — пенсіонерів, військовослужбовців, інвалідів війни.

Так в коментарі Gazeta.ua колишній заступник міністра праці й соцполітики Павло Розенко відреагував на заяву президента Віктора Януковича збільшувати пенсії на 100 — 165 гривень.

«Ми таке вже бачили на початку 2000-х років, коли також влада різко зажимала всі соціальні стандарти протягом 3-4 років, а потім перед виборами 2004 року різко підняли питання про збільшення зарплат і пенсій. Те ж саме відбувається і зараз. Фактично два роки чинна влада і уряд робили все, щоб вивести людей за межу бідності, довести населення до зубожіння. А тепер перед виборами просто тривіально намагаються купити голоси виборців через такі от подачки.

Більше про це читайте: http://www.gazeta.ua/articles/politics/_u-travni-nacbank-vklyuchit-stanok-ekspert/426064
Після виборів Янукович з лихвою забере назад те, що дасть перед ними

Збільшувати пенсії та інші соціальні виплати слід не завтра, не перед виборами, як планує Янукович, а це треба було зробити ще вчора, наполягають в партії «Батьківщина».

Опозиція віддавна наголошувала на наявності в бюджеті прихованих резервів і наполягала на збільшенні пенсій та зарплат бюджетникам. Фракція «БЮТ-Батьківщина» вже давно розробила законопроект про спрямування додаткових 7 млрд. грн. на соціальні потреби людей.

Уряд Януковича, однак, замість повсякденної кропіткої роботи із підвищення соціальних стандартів, влаштовує показову передвиборчу акцію. В переддень парламентських виборів вони роздадуть 7 мільярдів, але після виборів заберуть у людей з лихвою, в кілька разів більше, так само як це вони зробили після президентських виборів.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/10211.html

Німецькі лікарі визнали — Ю.Тимошенко хвора і потребує лікарняного стаціонару 

Юлія Тимошенко хвора та потребує лікарняного стаціонару. В цьому запевнили німецькі лікарі, які були у складі комісії для медичного обстеження екс-прем’єра, передає кореспондент АМН.

Зокрема, за словами доктора наук в галузі неврології, професора та голови правління установи «Шаріте – Університетська медицина», Берлін, Карла-Макса Айнгойпля, «Юлія Тимошенко хвора і її необхідно далі лікувати».

Більше про це читайте: http://amn.net.ua/ukr/news/events/4787

В разгар «жёсткой экономии» Литвин прикупил Раде новый «Мерседес» за 200 тыс долл 

Во время действия правительственного постановления об экономии бюджетных средств в парламентской автобазе появился новый автомобиль марки «Мерседес» за 200 тысяч долларов. Об этом стало известно из «Вестника государственных закупок», пишут «Наши деньги».

Більше про це читайте: http://rus.newsru.ua/ukraine/07mar2012/avtolitvin.html

Фінансувати «Межигір’я» Януковича — новий обов’язок громадян України 

Поблизу того місця, де був Межигірський монастир, на 3,5 гектарах зводиться комплекс теплиць для Януковича. Їх розраховано на 20 кліматичних зон аж до субтропіків. Концепція — все, що подається Януковичу до столу, має бути гарантовано екологічно чистим.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/7/6960195/

Міхнік — Януковичу: Не будь ідіотом! 

Засновник «Газети Виборчої», письменник, дисидент Адам Міхнік вважає, що ініціюючи репресії проти своїх опонентів, Віктор Янукович здійснює «політичне самогубство».

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

На запитання, що б він написав у листі до Януковича, Міхнік відповів:

«Якби мені довелося з ним розмовляти, я б зробив так: поставив би півлітра «Української на меду» і сказав би: «Янукович, не будь ідіотом. Те що ти робиш — це постріл собі в п’яти. Це суперечить твоїм інтересам. На очах у всієї Україні ти здійснюєш публічне самогубство. І цього вироку тобі не оминути. Якщо не завтра, то післязавтра. Рано чи пізно. Але я думаю, що швидше раніше, ніж пізніше».

Більше про це читайте:http://www.radioporusski.pl/6/140/Artykul/92526,%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC

Мі�. ��X�P�’Q�ає, що ініціюючи репресії проти своїх опонентів, Віктор Янукович здійснює «політичне самогубство».

 

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

На запитання, що б він написав у листі до Януковича, Міхнік відповів:

«Якби мені довелося з ним розмовляти, я б зробив так: поставив би півлітра «Української на меду» і сказав би: «Янукович, не будь ідіотом. Те що ти робиш — це постріл собі в п’яти. Це суперечить твоїм інтересам. На очах у всієї Україні ти здійснюєш публічне самогубство. І цього вироку тобі не оминути. Якщо не завтра, то післязавтра. Рано чи пізно. Але я думаю, що швидше раніше, ніж пізніше».

Більше про це читайте:http://www.radioporusski.pl/6/140/Artykul/92526,%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC


Випуск №136 від 16.02.2012

Пятница, Февраль 17th, 2012

 

За месяц безработных стало на 130 тысяч больше

 

По состоянию на 1 февраля 2012 года на учете в центрах занятости находилось 543,8 тыс. незанятых граждан. Среди них: 290,0 тыс. человек составляли женщины; 253,8 тыс. человек — мужчины; 225,0 тыс. человек — молодежь; 34,0 тыс. человек — уволенные работники; 100,0 тыс. — лица, не способные на равных конкурировать на рынке труда. Из общей численности незанятых граждан, состоящих на учете по состоянию на начало февраля 2012 года: 269,8 тыс. составляли лица, которые занимали рабочие места, 176,6 тыс. занимали должности служащих, 97,4 тыс. — лица без профессии.

Більше про це читайте: http://www.izvestia.com.ua/ru/news/25209

 

Раїса Богатирьова у Китаї — туризм за державні кошти

 

У грудні минулого року Раїса Богатирьова відвідала Китай.
Ця подія не вийшла на перші шпальти газет, тому що в ході цієї поїздки не було ухвалено якихось важливих рішень. А нещодавно в розпорядження «Української правди» потрапила доповідна за підсумками того візиту Богатирьової в Китай, яка говорить про те, що поїздка в далеку країну швидше нагадувала туризм.
Візит Богатирьової тривав весь робочий тиждень, з 4 по 9 грудня. Згідно зі звітом, особливого сенсу у відрядженні Богатирьової не було, тому що в Китаї просто немає аналога такої посади.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/02/16/6958837/

 

В Никополе власти продали трехэтажную больницу за 42 тысячи гривен. Частная охрана не пускает пациентов и врачей. + ВИДЕО.

 

В городе Никополь Днепропетровской области врачи и пациенты пытаются прорваться в диагностический центр, но их не пускает частная охранная фирма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные власти заявили, что содержать помещения вместе с врачами невыгодно, и передали здание ЖЭКу.
Чиновники объясняют, что создали для поликлиники лучшие условия, но медики саботируют такое улучшение. Когда медперсонал разошелся по домам, в больнице застали несколько десятков неизвестных парней.

Більше про це читайте: http://censor.net.ua/video_news/197472/v_nikopole_vlasti_prodali_trehetajnuyu_bolnitsu_za_42_tysyachi_griven_chastnaya_ohrana_ne_puskaet_patsientov

 

Фірма міністра регіонала заробить 6 мільйонів на одній лікарні

 

ТОВ «Інфокс» отримає 6 мільйонів за постачання та відвід води «Одеській обласній клінічній лікарні»
Про це повідомляє Вісник державних закупівель. Закупівля проведена в одного учасника.
3 мільйони компанія отримає за послуги з розподілу води і ще 3 – за послуги з видалення рідких відходів.
Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/02/16/6958879/

 

Европа предупреждает Украину о политической и экономической изоляции


Бывший комиссар ЕС по вопросам расширения, экс-вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген предостерег изоляции

 

Так, по его мнению, отношения между Украиной и ЕС оказались в замороженном состоянии, а євроинтеграция переживает застой.
«Ведь следующий шаг для углубления отношений между Украиной и Европейским Союзом отложен», – сказал он.
Отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли приостановления финансовой помощи Украине со стороны ЕС и фактическое избежание встреч с президентом Виктором Януковичем руководителями европейских государств о возможности политической изоляции Украины, Ферхойген сказал:
«Считаю, что эти наблюдения на данное время подтверждаются. Риск изоляции Украины имеет место».

Більше про це читайте: http://news.eizvestia.com/news_politics/full/evropa-preduprezhdaet-ukrainu-ob-politicheskoj-i-ekonomicheskoj-izolyacii

 

Влада вимагає від малозабезпечених повернути виплачену їм соціальну допомогу


Пенсійний фонд вимагає від «дітей війни» повернути раніше виплачені їм грошові кошти.

Про це повідомив народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко, посилаючись на звернення, яке надійшло до нього від мешканців Херсонської області.
Так, за словами депутата, Херсонський окружний адміністративний суд вже прийняв до розгляду численні заяви управлінь Пенсійного фонду Херсонської області про перегляд постанов про стягнення надбавок «дітям війни», винесених ним же протягом 2008-2011рр.
Частина цих виплат уже були зроблені, частина все ще чекає завершення примусового виконання. Заяви написані на бланку, де замість прізвища людини пропущені місця.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9959.html

 

«Батьківщина»: Литвин «кришував» підкуп депутатів, хай відповідає

 

У партії «Батьківщина» вважають, що спікер Володимир Литвин має нести таку ж відповідальність, як і депутат Ігор Рибаков, якого звинувачують у підкупі депутатів.
«Ідея вигнати Рибакова з Ради – добра, але компанію йому має скласти не Забзалюк, а сам Литвин», — заявляє прес-служба партії, реагуючи на заяву Литвина.
За словами БЮТівців, на Литвина як на голову Верховної Ради «лягає повна політична та кримінальна відповідальність за розквіт корупції у стінах парламенту».

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2012/02/16/6958878/

 

Власенко: Тимошенко не бачила свого діагноза — конверт у неї з криком забрали

 

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє про те, що в ході обстеження його підзахисної комісією за участю іноземних фахівців на неї чинився шалений тиск.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні після відвідування Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській колонії.
За його словами, керівництво комісії МОЗ перед обстеженням намагалося добитися від Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона дала згоду на ознайомлення з результатами обстеження, шантажуючи її тим, що обстеження взагалі може бути припинене.
«Протягом двох днів за стінами Качанівської колонії на Юлію ТИМОШЕНКО, яка перебуває в дуже тяжкому стані, чинився шалений тиск», — заявив С.ВЛАСЕНКО.

Більше про це читайте: http://www.unian.net/ukr/news/news-486332.html

Останнє слово Луценка: «Влада Януковича занурить нас у лайно… по саму маківку»

За два роки після президентських виборів виявилося, що легше стати Президентом, ніж ним бути. Замість капітана державного корабля ми отримали самозакоханого Плюшкіна, який збирає в своєму «межигірському Версалі» мільярди грошей, тисячі гектарів мисливських угідь і колекцію посаджених опонентів.
Влада Януковича вже давно не донецька. Вона межигірська, з усіма ознаками мафіозного сімейного клану, ціллю якого є повна і необмежена влада, конвертована в гроші, і гроші, конвертовані у владу. Цей спазм історії вітчизняного тоталітаризму показує нам результат байдужості на виборах і ціну зґвалтованої Конституції.
На щастя, цей реванш схеми тоталітарного концтабору на чолі із мудрим» вождем – тимчасовий. Диктатура в Україні без дешевої нафти для підкупу населення в обмін на вкрадену свободу, як це заведено в усіх диктаторів, — неможлива.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/02/16/6958870/

Випуск №135 від 15.02. 2012

Четверг, Февраль 16th, 2012

 

Юрист Тимошенко у США: є докази відмивання грошей українськими чиновниками

 

Нью-йоркський юрист Юлії Тимошенко та Юрія Луценка Кеннет МакКеліон заявляє про докази відмивання грошей українськими чиновниками у США.

Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», відповідаючи на питання про позов Тимошенко до Дмитра Фірташа та про, чи не існує проблема з юрисдикцією, оскільки особи, до яких позиваються, мусять бути на території США, або мати майно чи рахунки у США.

«Ми переконані, що ми підпадаємо під юрисдикцію у США, оскільки велика кількість грошей Дмитра Фірташа та інших була направлена до США. Ми маємо детальну інформацію про те, що відбувалось відмивання грошей», — заявив він.

Більше про це читайте: http:// www. pravda. com. ua / news /2012/02/15/6958767/

 

Скандал в Киеве: «афганцы» повернулись к Януковичу задом. ФОТО

 

Утром в среду скандалом обернулась церемония возложения венков президентом Виктором Януковичем к памятнику воинам-интернационалистам, которая проходила в Киеве по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Ветераны той войны, представляющие организацию «Никто кроме нас», демонстративно развернулись при появлении президента к нему спиной, передает корреспондент «Нового Региона» с места события, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НР.

Більше про це читайте: http://censor.net.ua/photo_news/197338/skandal_v_kieve_afgantsy_povernulis_k_yanukovichu_zadom_german_prishlos_izvinitsya_fotovideo

 

«Батьківщина» контролюватиме виконання обіцянок афганцям

 

Вчинок афганців, які повернулися спиною до президента під час урочистого покладання квітів, є адекватною відповіддю чинній владі на ігнорування проблем ветеранів.

Про це йдеться у зверненні партії «Батьківщина» з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

«У цей день ми схиляємо голови перед тими нашими співвітчизниками, які поклали своє життя і здоров’я, беручи участь у військових операціях та миротворчих місіях за межами нашої країни», — йдеться у зверненні.

У партії Юлії Тимошенко запевнили, що відстоювання прав афганців є одним з пріоритетних завдань.

«Ми активно підтримували позицію афганців під час акцій протесту, які були зумовлені безпідставним та зухвалим рішенням уряду зменшити соціальні гарантії», — нагадали в партії.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9940.html

 

У Кернеса злили 12 мільйонів за комп’ютерну програму використання паперових квитків в метро

 

КП «Харківський метрополітен» 6 лютого уклало угоду з ТОВ «Пентафлоп» на оплату виключного права на використання комп’ютерної програми, задіяної в новій системі оплати в метро. Вартість угоди, розрахованої на 2012 рік, склала 12,00 млн грн. Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Комп’ютерна програма «Автоматизована система оплати проїзду та обліку пасажирів в міському наземному і підземному громадському транспорті» була інтегрована в діюче програмне забезпечення апаратно-програмного комплексу оплати проїзду в метрополітені і дасть можливість послідовно перевести метрополітен на застосування паперових квитків.

Більше про це читайте: http://nashigroshi.org/2012/02/15/u-kernesa-zlyly-12-miljoniv-za-kompyuternu-prohramu-vykorystannya-paperovyh-kvytkiv-v-metro/

 

Донецький аеропорт подорожчав ще на 300 мільйонів

 

Кабінет міністрів збільшив фінансування забезпечення розвитку Донецького аеропорту на 300 млн грн — до 6,279 млрд грн.

Відповідні поправки уряд вніс в Державну цільову програму підготовки до Євро-2012 постановою №90 від 30 січня 2012 року.

Кошти на виконання робіт із забезпечення розвитку аеропорту будуть державними.

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/business/_doneckij-aeroport-podorozhchav-sche-na-300-miljoniv/422812

 

Влада намагалася отримати конфіденційні висновки медкомісії, яка оглядала Юлію Тимошенко, — захисник

 

Результати незалежного медичного обстеження Юлії Тимошенко будуть оприлюднені найближчим часом.

Про це повідомив її захисник Сергій Власенко.

«Нарешті відбулося незалежне медичне обстеження стану здоров’я Юлії Тимошенко», — сказав він.

Власенко розповів, що німецькі лікарі вчора завершили обстеження і він сподівається, що результати знаходяться вже у Тимошенко.

При цьому він уточнив, що конверт з результати обстеження спочатку був переданий до рук медичного працівника Качанівської колонії, за умови, що сьогодні зранку він буде переданий екс-прем’єру.

При цьому Сергій Власенко зазначив, влада продовжує розповсюджувати неправдиву інформацію про обстеження з метою приховування реального стану здоров’я Юлії Тимошенко.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9941.html

 

Луценко нарахував у «макулатурі» обвинувального висновку 61 випадок брехні

 

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко нарахував 61 випадок брехні в обвинувальному висновку прокуратури по своїй справі.

Про це він заявив під час оголошення заключного слова в залі суду.

«Я змушений був читати всю цю макулатуру, — сказав Луценко, демонструючи талмуд з обвинувальними формулюваннями. — Зараз я взяв тільки заключну частину обвинувального висновку прокуратури і виявив там 61 брехню ГПУ».

На думку Луценка, цей факт свідчить про «професійні втрати нашої деградованої прокуратури».

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/politics/_lucenko-narahuvav-u-makulaturi-obvinuvalnogo-visnovku-61-vipadok-brehni/422863

Випуск №106 від 27 грудня 2011 року

Среда, Декабрь 28th, 2011

 

«Блакитні» держчиновники катаються за кордон удвічі частіше за «помаранчевих»

За останні два роки кількість візитів вищого керівництва України за кордон зросла вдвічі у порівнянні з 2006-2007 роками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН на брифінгу.

За його словами, за останні два роки відбулося 179 візитів за кордон на рівні Президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ України. Також відбулося 116 візитів найвищого рівня в нашу державу.

Більше про це читайте: http://www.unian.net/ukr/news/news-476831.html

 

 

Через лист до Табачника в Донецьку проводять допити

У вівторок донецька міліція допитала голову профспілкового комітету Донецького університету Володимира Подмаркова.

Про це ZN.UA повідомив сам Подмарков.

Голову профкому підозрюють у фальсифікації протоколу, в якому профспілка вимагає від Дмитра Табачника відставки в.о. ректора ВНЗ Петра Єгорова.

За його словами, останнім часом працівники УБЕЗ за заявою ректора проводять аналогічні зустрічі з усіма членами профкому ДонНУ.

«Приходив представник МВС в особі Фурмана Сергія В’ячеславовича, який, (на секундочку!) як виявляється, є братом начальника юридичного відділу університету Фурман Альбіни В’ячеславівни. Він постійно тут знаходиться і проводить заходи. Люди потрапили в якусь м’ясорубку», — зазначив Подмарков.

Раніше профспілковий комітет Донецького університету, розглянувши трудову суперечку в.о. ректора Петра Єгорова зі звільненими ним викладачами міжнародного факультету, визнав дії адміністрації ВНЗ незаконними.

Більше про це читайте: http://news.dt.ua/SOCIETY/militsiya_shukae_u_donnu_falsifikatoriv_vimog_pro_vidstavku_vo_rektora-94657.html

 

 

Конституційний суд перетворився на юридичний відділ уряду та президента, — Андрій Павловський

Судова система України повністю зруйнована та підконтрольна владі.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр соціальної політики Опозиційного уряду Андрій Павловський за підсумками участі у засіданні Конституційного суду України, який розглянув подання народних депутатів від опозиції щодо неконституційності частини 4 прикінцевих положень Державного бюджету на 2011 рік. Павловський нагадав, що подання було спрямоване до КСУ ще на початку цього року у зв’язку з тим, що прикінцевими положеннями держбюджету уряд фактично зупинив дію соціальних законів та закріпив за собою право визначати розміри соціальної допомоги у залежності від наявності коштів у бюджеті та Пенсійному фонді.

Більше про це читайте: http://byut.com.ua/news/9391.html

 

 

Підтримка Тимошенко перевищила рейтинг Януковича

Рейтинг Юлії Тимошенко та партії «Батьківщина» перевищив рейтинг Віктора Януковича та Партії регіонів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 9 по 16 грудня.

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку на них отримали би Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 15,8% усіх опитаних (у жовтні — 13,8%).

За Партію регіонів готові віддати голос 13,9% виборців проти 16,6% у жовтні.

Більше про це читайте: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/27/6870018/view_print/

 

 

Суд над Тимошенко хоронить режим разом з Україною — Луценко

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що кримінальні справи щодо екс-прем’єра Юлії Тимошенко є спецоперацією влади для зриву євроінтеграції країни.

«Я вважав і вважаю, що справи проти Тимошенко — чітко опрацьовані спецоперації, які використовують спрагу помсти Януковича над лідером опозиції для зриву євроінтеграції України. Це розуміє вже увесь світ, тому чергове судилище — це акт самозахоронення режиму, на жаль, разом з Україною», — повідомив Луценко агентству «Інтерфакс-Україна» за допомогою своїх адвокатів.

Більше про це читайте: http://gazeta.ua/articles/politics/_sud-nad-timoshenko-horonit-rezhim-razom-z-ukrajinoyu-lucenko/416183

 

 

МЗС Франції: Рішення суду по справі Тимошенко прийнято поспішно і без дотримання прав на захист

Вирок у справі екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко був підтверджений Апеляційним судом Києва в поспіху і без дотримання елементарних прав на захист. Про це йдеться в заяві французького МЗС, передає «5 канал».

На думку Міністерства, справа Тимошенко, як і інші процеси над українськими опозиціонерами, викликають крайнє занепокоєння. Зовнішньополітичне відомство закликає Україну негайно припинити «судові процеси, далекі від європейських норм».

Більше про це читайте: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/mid-frantsii-reshenie-suda-po-delu-timoshenko-prinyato-pospeshno-26122011210200

 

 

Найбільшим розчаруванням року українці назвали Януковича

16,1% опитаних Центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова вважають політиком 2011 року колишнього прем’єр-міністра, Юлію Тимошенко. Про це свідчать результати опитування.

При цьому 9,2% опитаних вважають політиком року президента Віктора Януковича, а 8,8% — депутата Верховної Ради, члена фракції Блоку «Наша Україна — Народна Самооборона», лідера партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка.

Також респондентам поставили запитання, якого політичного діяча вони вважають розчаруванням року.

32,3% опитаних вважають розчаруванням року Януковича, 11,7% — віце-прем’єр-міністра, міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, а 8,3% — прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Більше про це читайте: http://www.tyzhden.ua/News/38627