Метки: , , , , , , , , , , ,

Комітет Верховної Ради України

 Копія : Комітет   Верховної  Ради  України /для редакції/
 з  питань  екологічної      політики,
    природокористування    та   
 ліквідації  наслідків заліснення 
спепів отриманих нами в спадок.

Проект
Долинського територіального підрозділу.
Долинський регіон територія Якісної екології,
 для збереження плодючості 
наших степових земель...

Чому ми проти заліснення степу?

12/05/2009 - 1520 перегл.

Ряд общественных, природоохранных организаций Украины развертывают компанию «Сохраним украинскую степь», которая прямо затрагивает лесоводов, в частности ставит под сомнение обоснованность планов залесения, узаконенных государственной программой «Леса Украины». Сегодня мы разместим на сайте информацию о компании и ее первых практических шагах. На данном этапе,  мы уклонимся от каких-либо оценок и комментарий, так как уже изложили свою позицию в статьях «Лесоразведение в Украине: факты и иллюзии», «Степное лесовыращивание в Украине: история проблемы, перспективы», «До проблеми оптимізації лісистості в Україні», которые размещены на нашем сайте, а также в материалах, переданных руководству Госкомлесхоза. М.Попков

1. Переважну частину території України займають Степова зона і Лісостеп. В цей же час, переважна більшість існуючих в Україні національних природних парків і заповідників доволі щільно зосереджується в Карпатах, Криму та Поліссі. Очевидно, що подальше розширення мережі природно-заповідного фонду (ПЗФ) України можливе лише за двох умов: а) створення великої кількості дрібних заповідних територій місцевого значення і б) активному заповіданні у Степу та Лісостепу. А розширювати мережу ПЗФ, сенс є, оскільки зараз частка заповідності України становить трохи менше 5% від загальної площі країни. При цьому, саме ПЗФ місцевого значення (заказники, пам’ятки природи тощо) складають основну його долю. Без них, Україні ніколи не досягти європейських показників заповідності (12-15%).

Ковила в Молочанських балках (Запорізька обл.)

4 листопада 2008 року з’явився Указ Президента України №995/2008 «Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості території України», І ця, здавалось би природоохоронна ініціатива, вступає в грубий конфлікт з намірами розвитку мережі ПЗФ центрального, південного і східного регіонів України, і цей конфлікт в першу чергу загрожує саме залишкам степових біотопів.

Згідно з ч.1 Указу, Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розробку і затвердження нових показників лісистості України (20%) і план заходів по створенню нових лісів на землях запасу, деградованих та малопродуктивних землях. Ч.2. Указу доручає обласним адміністраціям виявити ці самі «деградовані, малопродуктивні і інші» землі, які на їхню власну думку доцільно заліснити і забезпечити їх надання під подальше заліснення. Крім того, місцева влада отримує завдання розробити масові заходи щодо заліснення. Оперуючи суто лісівничими поняттями, Указ не передбачає розділення територій, непридатних для сільськогосподарського використання на степи і дійсно деградовані агроугіддя, що потребують виключення з сільськогосподарського виробництва. Таке ділення не передбачається і законодавством у сфері агрополітики. І це зрозуміло – ні лісникам, ні аграріям степові схили і балки ні до чого. А заступитись за них, поки вони не заповідані, нікому.

Розорана цілина

Виконуючи згаданий вище Указ Президента, Держкомлісгосп України своїм наказом №371 від 29.12.2008 затвердив показники оптимальної лісиситості, в яких вказана площа для кожної з областей України, яка має бути насильно заліснена. І коли для північних (поліських) областей і Карпатського регіону ці показники практично не змінюються, то в південних областях його планують збільшити практично вдвічі. Варто відзначити також, що й ті ліси, які зараз існують на території українського півдня, це штучні насадження, що не мають жодного відношення до поняття «ліс». Деякі області вже зараз почали завзято виконувати такі необдумані установки «зверху». Тільки в Луганській області планується заліснити до 100 000 гектарів земель, переважно зайнятих степами.
Степовий регіон, будучи найбільш розораною частиною України (деякі області – до 90-95%), має дуже невелику частку земель, які досі зберегли природні екосистеми. Саме ці фрагменти на даний момент є останніми резерватами збереження всього степового біорізноманіття країни. Наразі, такими перлинами лишаються степові балки, яри і схили по берегах степових річок, які ще подекуди зберігаються поміж орних сільгоспугідь. Саме ці об’єкти (і, зрозуміло – інших просто не існує), повинні стати мережею перспективних природно-заповідних територій місцевого значення і каркасом екологічної мережі всього степового регіону.

Степ, розораний під заліснення у Токмацькому районі

В той самий час, саме ці території, будучи в прямому сенсі «незручними» для орного землеробства, повинні стати полігоном для заліснення. І знову ж таки – інших земель для цих цілей просто немає. Причина цьому – не якась примарна особлива придатність степових схилів для ведення лісового господарства, а відсутність на їх території активних землекористувачів. Кожній з областей простіше розширити лісові площі за рахунок степових «клаптиків», уникаючи погодження землевідведень з користувачами.

Але, як вже було сказано, саме ці території – останнє місце, де збереглись всі види занесених до Червоної книги України рослин і тварин, які характерні для степових біотопів. Ніде, крім цих останніх залишків степу, вони існувати не можуть. Такий стан справ грубо порушує Закон України «Про Червону книгу України» і низку міжнародних природоохоронних конвенцій, зокрема Конвенцію «Про охорону диких видів флори та фауни та середовища існування у Європі» (Бернська конвенція), яка прямо забороняє нищення місць існування видів, охоронюваних нею. Степові балки зберігають десятки таких видів.

Теоретично, при виборі ділянок для заліснення, можна було б проводити їх оцінку по типу «степ – не степ»; а оскільки діагноз «степ» практично гарантував би присутність на ділянці «червонокнижних» і «бернських» видів, то ці території можна було б одразу включати до переліків перспективних для заповідання. Це було б дійсно дуже зручно і корисно для всіх — перевірили ділянки: «степ» — в ПЗФ, «не степ» — під заліснення. Але, на жаль, так не виходить. І хоча державні плани заліснення грубо протирічать державним планам заповідання, конфлікт поки ніхто вирішувати не збирається.

Степовий ″ліс″

Так, вже зараз відомо, що Кіровоградською ОДА підписано розпорядження про створення лісових насаджень на території області, і значна їх частина планується створити на території трьох південних районів області — Компаніївський, Долинський, Новоукраїнський, де землі запасу представлені переважно степовими балками. В Луганській області до заліснення намічається до 100 000 га степових урочищ! Багато цінних природних ділянок заліснено вже цього року.

Вважаємо, що необхідно:
- внести зміни до Указу Президента України від 29.12.08 № 371 „Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості території України» в частині попередження заліснення степових територій, що знаходяться в природному стані;
- інціювати доручення Президента України Раді Міністрів АР Крим, місцевим адміністраціям заборонити надавати під заліснення землі запасу, зайняті степовою рослинністю, натомість розглядати такі ділянки як перспективну мережу об’єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення;

2. Окрім сказано вище, відомі спроби заліснення вже існуючих природно-заповідних територій. Особливо резонансною стала справа щодо заліснення території степового заказника «Заплава річки Чингул» та інших цілинних степових ділянок у Токмацькому районі Запорізької області, що вже четвертий рік поспіль безрезультатно розглядається контролюючими органами. Такі дії є прямим порушенням норм Кримінального кодексу України. Але за такі порушення досі не відомі прецеденти порушення карних справ.

Більшість степових рослин не здатні вижити після оранки

На жаль, більшість природно-заповідних об*єктів України наразі не винесені в натуру. Про це наголошувалось громадськими і науковими організаціями та навіть у рішенні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та №14/2 «Про рекомендації комітетських слухань «Природно-заповіlний фонд України: стан та перспективи розвитку» від 21.05.2008 р. Проте більшість заповідних територій Україні досі не винесені в натуру. А це значить, що існує велика імовірність випадкового надання під заліснення їхніх територій, оскільки землі невинесених в натуру ПЗФ не включені до Державного земельного кадастру.

Вважаємо, що необхідно:
- зупиненити роботи по визначенню ділянок, що будуть надані під заліснення до моменту засвершення робіт по винеченню в натуру меж земель природно-заповдіного фонду місцевого та загальнодержавного значення.

3.Додатковою проблемою є те, що заліснення степових балок згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (пп.26, 29) може класифікуватись як природоохоронний захід. Таким чином, заліснення залишків степу не лише є законним заходом а і може бути назване заходом природоохоронним (тобто фінансуватись з державного фонду охорони навколишнього природного середовища!).

Вважаємо, що необхідно:
- виключити пункти 26 і 29 з переліку приордоохоронних заходів, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»;

4. При передачі ділянок під заліснення розглядається лише придатність чи непридатність їх як сільськогосподарських земель, проте зовсім не розглядається з точки зору їх природної цінності та потреб збереження рідкісних видів. До розгляду доцільності та припустимості заліснення не залучаються фахівці зоологи та ботаніки, що можуть засвідчити наявність або відсутність на ділянці видів тварин та рослин, що знаходяться під охороною. Ніхто також не звертається до бази даних Державних кадастрів тваринного та рослинного світу. Такі відведення ділянок погоджуються у тому числі і територіальними органами Мінприроди України у областях. Проте погодження відведення ділянок екомережі, місць зростання зникаючих рослин, які у відповідності до законодавства є перспективними для оголошення їх природно-заповідними об’єктами, є протиправною дією для територіального органу Мінприроди. Адже погодження відведення таких ділянок грубо суперечить вимогам «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок», що діє в рамках структури Мінприроди. Проте відсутність прямої заборони погоджувати заліснення степів дозволяє Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у областях погоджувати такі землевідведення.

Вважаємо, що необхідно
- внести зміни до «Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок» в частині запровадження обов*язкового дослідження наявності степових природних комплексів і охоронюваних видів на ділянках, що розглядаються як перспективні для заліснення та унеможливлення погодження органами Мінприроди тих ділянок, що мають природну цінність;

5. Варто додати і те, що заліснення нових територій і особливо – деградованих, забруднених та інших, малопродуктивних земель степового регіону, є складною, напрочуд працемісткою та фінансово неефективною справою. Саме на цих територіях заліснення вимагатиме найбільших фінансових та людських ресурсів, при цьому даючи найменший вихід ділової деревної сировини.

У випадку із степовими балками, лісники вбивають відразу «двох зайців» — забирають собі не потрібні «низькопродуктивні» і дешеві землі і збільшують площу «лісу». Є і третій «заєць», скоріше навіть не «заєць» а ціла «золота качка». Як правило, «степові» ліси у нас саджають шляхом розорювання степу і «втикання» у ріллю жалюгідних саджанців, або й взагалі – шляхом посипання тієї ріллі жолудями. Жоден ліс в таких умовах рости не стане. Тож гроші на його перепосадку можна буде просити з держбюджету щорічно! Швидше за все, це і є основна задача, яку переслідують лісники при виборі пріоритетними для заліснення саме степових областей.

В час економічної та фінансової кризи в Україні, така діяльність є неприпустимим та економічно необгрунтованим кроком.

Автор:
Источник: Степи України, 19.04. 2009								

Теги: , , , , , , , , , , ,

118 відповідей до “Комітет Верховної Ради України”

 1. Cincinnati Window Design Каже:

  Thanks a lot…

  Hello, I really like this article, it seems that you know what are you doing. I’ll be looking forward for next article of yours.Replacement windows cincinnati….

 2. Simple Latest Car Facts Каже:

  Thanks a lot…

  Hi there, I really appreciate your post, it seems that you know what are you doing. I’ll be looking forward for next article of yours….

 3. Seru Mohinder Каже:

  Websites worth visiting…

  [...] Blogpost: write for .. noticed this post with regards to [...]…

 4. GKR Cooling and Heating Каже:

  Thanks a lot…

  Hey, Thanks for your post, it was really informative. I’ll be looking forward to coming again….

 5. rap beats Каже:

  Looking around……

  [...] Pretty much every now and again we tend to go with blogs that we look over. Down the page are the latest sites that we choose [...]…

 6. Verbraucherschutz Каже:

  Thanks a lot…

  Hey there, I really appreciate your post, it seems that you know what are you doing. I’ll be looking forward to coming again….

 7. acheter Каже:

  Coolest blog entry……

  [...] despite the fact that websites we backlink down the page are noticeably not relevant to ours, we think they’re really worth a go over, hence have a peek [...]…

 8. Bed Bath and Beyond Printable Coupons - Things know about Look Out For Каже:

  Bed Bath and Beyond Coupons…

  [...]the particular subsequent are a couple of web links to internet sites which we link to because we think there’re worthy of checking out[...]…

 9. carl ken Каже:

  Cool website…

  [...] Actually ever think about which place to go to for any weekend and finally end up heading nowhere but hoping you’d [...]…

 10. Bed Bath and Beyond Printable Coupons - What things to Look Out For Каже:

  Bed Bath and Beyond Coupons…

  [...]listed here are some urls to online sites which we link to for the fact we think they will be seriously worth visiting[...]…

 11. iasbet Каже:

  Sites we Like……

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]……

 12. yoga clothing Каже:

  Great website…

  [...] I love to check around the internet, routinely I’ll just go to Digg and browse and look at stuff out there [...]…

 13. Scholarships For Minorities New Jersey Каже:

  Scholarships For Minorities…

  [...]these are a few urls to web sites I always link to for the fact we believe they are truly worth browsing[...]…

 14. Scholarships For Minorities Fort Monmouth Каже:

  Bill Gates Scholarship…

  [...]right here are a couple of hyper-links to online sites we link to seeing as we believe there’re definitely worth browsing[...]…

 15. Plndr Promo Codes Каже:

  Websites worth visiting…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]……

 16. personal injury solicitor Каже:

  Blogs ou should be reading…

  [...]Here is a Great Blog You Might Find Interesting that we Encourage You[...]……

 17. byzantine coins for sale Каже:

  Much Thanks!…

  Thanks for taking the time to provide us all with the info!…

 18. great camcorder Каже:

  Recommeneded websites…

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]……

 19. Dentist Brighton Каже:

  Superb website…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]……

 20. lingerie Каже:

  Visitor recommendations…

  [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]……

 21. Homes by Vanderbuilt Reviews Каже:

  Visitor recommendations…

  [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]……

 22. air purification home Каже:

  Superb website…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]……

 23. credit consumer counseling Каже:

  Awesome website…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]……

 24. wedding photography sydney Каже:

  Read was interesting, stay in touch……

  [...]please visit the sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web[...]……

 25. Great Clips Printable Coupons Каже:

  Great Clips Coupons…

  [...]following are several web page links to places we link to for the fact we feel these are seriously worth browsing[...]…

 26. Spanish Fly Каже:

  Blogs ou should be reading…

  [...]Here is a Great Blog You Might Find Interesting that we Encourage You[...]……

 27. mpc 25 Каже:

  Sites we Like……

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]……

 28. Shawna Kayes Каже:

  Related……

  [...]just beneath, are numerous totally not related sites to ours, however, they are surely worth going over[...]……

 29. office cleaners Каже:

  Visitor recommendations…

  [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]……

 30. bingo online Каже:

  Sources…

  [...]check below, are some totally unrelated websites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[...]……

 31. singer songwriter Каже:

  Check this……

  [...] normally posts certain quite interesting stuff of this nature. For anyone who is unfamiliar with this site [...]…

 32. personal financial planning software Каже:

  Check this……

  [...] please visit the sites we follow, including this one, as it signifies our picks from the internet [...]…

 33. FTSE Predictions Каже:

  Visitor recommendations…

  [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]……

 34. personal trainer singapore Каже:

  Links…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]……

 35. free traffic Каже:

  Great website…

  [...]we like to honor many other internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]……

 36. pre-paid cellphones Каже:

  Sources…

  [...]check below, are some totally unrelated websites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[...]……

 37. h11 hid kit Каже:

  HID headlights…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…

 38. single serve coffee makers Каже:

  Links…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]……

 39. dental marketing Каже:

  Awesome website…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]……

 40. Stockings Каже:

  Great website…

  [...]we like to honor many other internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]……

 41. Property Management Roseville Каже:

  sacramento property management…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…

 42. Pantyhose in public Каже:

  Recent Blogroll Additions……

  [...]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]……

 43. ross jeffries Каже:

  Recommeneded websites…

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]……

 44. debt settlement pros and cons Каже:

  Gems form the internet…

  [...]very few websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]……

 45. property insurance Каже:

  Websites worth visiting…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]……

 46. practice permit test Каже:

  Check this out…

  [...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]……

 47. increase your vertical leap Каже:

  basketball drills…

  [...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]…

 48. sexo esporadico Каже:

  Trackbacks…

  [...] I watched somebody speaking about this on Tumblr and it also linked to [...]…

 49. cost of rhinoplasty Каже:

  Super Cheap Yankee Candles…

  [...]we like to honor other sites on the web, even if they aren’t related to us, by linking to them. Below are some sites worth checking out[...]…

 50. contact paper Каже:

  Websites we think you should visit…

  [...]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are actually worth a go through, so have a look[...]……

 51. emax dallas Каже:

  Cool sites…

  [...]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[...]……

 52. Loestrin 24 Fe Coupon Каже:

  Loestrin 24 Side Effects…

  [...]these are a couple of url links to online websites I always link to since we think there’re truly worth visiting[...]…

 53. site selection tools Каже:

  Great website…

  [...]we like to honor many other internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]……

 54. Gas price watch Каже:

  Thanks a lot…

  Hi there, I really appreciate your post, it was really informative. I’ll be looking forward to coming again….

 55. China Adventure Каже:

  Awesome website…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]……

 56. dentysta w wielkiej brytanii Каже:

  Websites you should visit…

  [...]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[...]……

 57. Advantages Of Discount Great Clips Coupons Каже:

  Great Clips Coupons…

  [...]here are a couple of listings to sites I always connect to seeing that we feel they will be definitely worth browsing[...]…

 58. cheap hotels Каже:

  Thanks a lot…

  Hi there, I really like this article, pretty good reading. I’ll be looking forward to coming again….

 59. meet farang Каже:

  Gems form the internet…

  [...]very few websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]……

 60. panic away Каже:

  Awesome website…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]……

 61. asics gel nimbus 11 Каже:

  Awesome website…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]……

 62. how to get rid of acne Каже:

  Online Article……

  [...]The information mentioned in the article are some of the best available [...]……

 63. design your own t-shirt Каже:

  Links…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]……

 64. Free Directory Каже:

  Recommeneded websites…

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]……

 65. quinoa recipes easy Каже:

  Superb website…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]……

 66. dating site Каже:

  News info…

  I was reading the news and I saw this really cool info…

 67. herbal viagra Каже:

  Related……

  [...]just beneath, are numerous totally not related sites to ours, however, they are surely worth going over[...]……

 68. Cheap scooter delivery Каже:

  Tumblr article…

  I saw someone talking about this on Tumblr and it linked to…

 69. tigi bed head Каже:

  Read was interesting, stay in touch……

  [...]please visit the sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web[...]……

 70. tree removal alexandria va Каже:

  Links…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]……

 71. Remington MB320c Каже:

  Recommeneded websites…

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]……

 72. Merchant Account Services Каже:

  Gems form the internet…

  [...]very few websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]……

 73. birkenhead Каже:

  Websites you should visit…

  [...]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[...]……

 74. Zalman Silber Каже:

  Recent Blogroll Additions……

  [...]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]……

 75. Elmo Party Invitations Каже:

  Links…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]……

 76. Tacoma homes for sale Каже:

  Recommeneded websites…

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]……

 77. Tacoma property Каже:

  Recommeneded websites…

  [...]Here are some of the sites we recommend for our visitors[...]……

 78. georgia unemployment Каже:

  Superb website…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]……

 79. orlando hotels Каже:

  Websites worth visiting…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]……

 80. plytki Каже:

  Recommeneded websites…

  Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over…

 81. music licensing services Каже:

  Favorite sites…

  [...] we came upon a cool site that you may possibly love. Have a look if you expect [...]…

 82. domek ogrodowy Каже:

  You should check this out…

  I saw this really great post today….

 83. copyright music and lyrics Каже:

  Awesome webpage…

  [...] undoubtedly one of our site visitors recently recommended the following websites [...]…

 84. should i invest in gold Каже:

  Gems form the internet…

  [...]very few websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[...]……

 85. Epson Nx420 Ink Cartridges Каже:

  Superb website…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]……

 86. Painter Каже:

  Sites we Like……

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]……

 87. fossil sonnenbrillen Каже:

  Sites we Like……

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]……

 88. Weight Watchers Points Каже:

  Great website…

  [...]we like to honor many other internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[...]……

 89. rifle ammo for sale Каже:

  Online Article……

  [...]The information mentioned in the article are some of the best available [...]……

 90. dennis ewert Каже:

  Websites to check…

  [...] requires pretty long time for achieving great results. One must have real persistence [...]…

 91. Polski lekarz ginekolog w Anglii Каже:

  Website worth visiting…

  below you’ll find the link to some sites that we think you should visit…

 92. Rejestracja Firmy w Anglii Каже:

  Recommeneded website…

  below you’ll find the link to some sites that we think you should visit…

 93. Biuro rachunkowe w Londynie Каже:

  You should check this out…

  I saw this really great post today….

 94. naturists Каже:

  Websites you should visit…

  [...]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[...]……

 95. wedding invitation printing Каже:

  Check this out…

  [...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]……

 96. lathe machine suppliers Каже:

  Links…

  [...]Sites of interest we have a link to[...]……

 97. zoloft lawyers Каже:

  Cool sites…

  [...]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[...]……

 98. florida beach resorts Каже:

  Sites we Like……

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]……

 99. reviews domain web hosting services Каже:

  Websites you should visit…

  [...]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[...]……

 100. epr rave Каже:

  Websites we think you should visit…

  [...]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are actually worth a go through, so have a look[...]……

 101. drum scales Каже:

  Blogs ou should be reading…

  [...]Here is a Great Blog You Might Find Interesting that we Encourage You[...]……

 102. Online Great Clips Coupons Serving As Discount Weapons Каже:

  Supercuts Coupons…

  [...]listed here are a handful of url links to places which I connect to seeing as we believe they are seriously worth visiting[...]…

 103. itil certification Каже:

  Blogs ou should be reading…

  [...]Here is a Great Blog You Might Find Interesting that we Encourage You[...]……

 104. mezzanine debt Каже:

  Cool sites…

  [...]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[...]……

 105. how to become a computer programmer Каже:

  Cool sites…

  [...]we came across a cool site that you might enjoy. Take a look if you want[...]……

 106. ob gyn specialists Каже:

  Check this out…

  [...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]……

 107. make online coupons Каже:

  You should check this out…

  [...] Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well [...]……

 108. online appointment scheduler Каже:

  Websites we think you should visit…

  [...]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are actually worth a go through, so have a look[...]……

 109. Web Design Каже:

  Check this out…

  [...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]……

 110. Printable Coupons Каже:

  Latest Printable Swiffer coupons…

  [...]the following are several web page links to web-sites we connect to seeing that we feel they really are truly worth checking out[...]…

 111. create online coupons Каже:

  Blogs ou should be reading…

  [...]Here is a Great Blog You Might Find Interesting that we Encourage You[...]……

 112. types of engineers Каже:

  Check this out…

  [...] that is the end of this article. Here you’ll find some sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[...]……

 113. online appointment scheduler Каже:

  Websites worth visiting…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]……

 114. Luxury Homes Каже:

  Sites we Like……

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]……

 115. modern warfare 3 cheats Каже:

  You should check this out…

  [...] Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well [...]……

 116. payday advance Каже:

  Websites you should visit…

  [...]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[...]……

 117. supplements Каже:

  Superb website…

  [...]always a big fan of linking to bloggers that I love but don’t get a lot of link love from[...]……

 118. Xenon Kits Каже:

  Websites worth visiting…

  [...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]……