Метки: , , , , , , , , , , ,

Архів розділу сайту ‘3. Статут ГО КМОПУ 1 частина. (інформаційна)’

Статут

Пятница, Ноябрь 11th, 2011

Статут

Громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»

1.1. Громадську організацію «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»» (надалі — «Об’єднання Патріотів», або ГО КМОПУ) створено відповідно до Конституції України та Закону України «Про об’єднання громадян» 7 квітня 2010 року. Легалізовано шляхом повідомлення та занесено до Книги обліку об’єднань громадян за № 149, 22 квітня 2010 року.
1.2. Об’єднання патріотів створюється на термін до 2045 року, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території м. Кривий Ріг.
1.3. Об’єднання патріотів не є юридичною особою та легалізується шляхом письмового повідомлення про його заснування до органу легалізації.
1.4. Об’єднання патріотів має власний бланк для листування.

 

1.5. Повна назва Об’єднання патріотів українською мовою — громадська організація «»Криворізьке міське об’єднання патріотів України»»
1.6. Скорочена назва: — «ГО КМОПУ».

 

1.7. Місцезнаходження : 50053. м. Кривий Ріг, вул..Зореносна буд.8А.

2. Мета та завдання об’єднання патріотів.

2.1. Основною метою діяльності громадської організації організацію «Криворізьке міське об’єднання патріотів України»» є задоволення та захист законних прав та інтересів мешканців територіальної громади у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою є задоволення та захист прав мешканці міста Кривий Ріг на екологічно чисте довкілля в місті постійного перебування та соціальний захист уражених верств населення.

2.2. Основним завданням Об’єднання патріотів є:

- сприяти доведенню рівня екологічного стану в регіоні до рівня міжнародних стандартів; — кардинально підвищити рівень інформування населення відносно екологічного та епідеміологічного стану довкілля;
- створити умови для розробки та забезпечення роботи дієвого механізму з відшкодування збитків населенню отриманню через порушення екологічних норм суб’єктами підприємницької діяльності;
- запровадити громадський контроль за дотриманням екологічних нормативів в регіоні. (Ставки, річка, парки, сквери, питна вода тощо);
- забезпечити консультативну участь громадськості району в розробці та реалізації ефективних заходів щодо розвитку системи екологічної та епідеміологічної безпеки житєдіяльності громадян в регіоні;
- гармонізувати регіональні екологічні стандарти з міжнародними, європейськими аналогами;
- розробити та забезпечити на регіональному рівні програми «Якісна питна вода» та «Чисте повітря», які повинна передбачати, зокрема, як встановлення підвищених стандартів якості питної води в дошкільних та навчальних закладах регіону так і підвищених стандартів якості повітря в місцях регулярного місцезнаходження дітей;
- ініціювати та приймати активну участь в програмах відносно міжнародної співпраці з покращення соціального захисту та підвищення соціального статусу в людей, що захворіли на такі хвороби нашого суспільства як; туберкульоз, ВІЛ-СНІД, гепатит – С, наркоманія;
- ініціювати та приймати активну участь в програмах відносно міжнародної співпраці в розробці та реалізації спільних розробок по ліквідації причин, що породжують вищеназвані та інші хвороби;
- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів відносно екологічного, епідеміологічного та соціального захисту мешканців району;
- посилити контроль за якістю продуктів харчування та промислових товарів, їх відповідністю санітарно-гігієнічним нормам;
- організація досудового, зворотного зв’язку між мешканцями громади та контролюючими органами району для оцінки ступеня ефективності їх регуляторної діяльності;
- сприяння підвищенню рівня професійної та правової обізнаності членів Об’єднання патріотів для повноцінної участі в реалізації програм та перспективних проектів, що плануються в регіоні згідно заяв лідерів країни.
- координація діяльності членів організації для досягнення мети та завдань самої організації;
- відновлення прав членів Об’єднання патріотів в разі їх порушення;

2.3. Об’єднання Патріотів є правозахисною організацією. Діяльність об’єднання може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, об’єднання:
- подає до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки нових проектів, перспективних планів та заходів, а також ініціює перегляд вже прийнятих на практиці для виконання програм перспективного розвитку регіону;
- у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;
- подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань об’єднання.

 
2.4. За рішенням відповідних статутних органів об’єднання може входити до складу інших об’єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також об’єднання може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами або організаціями громадян .

 

3. Умови і порядок прийому в члени Об’єднання патріотів, вибуття з нього

 

3.1. Членство в об’єднанні є добровільним. Воно є колективним, та може бути індивідуальним. Членом громадської організації «Регіональне об’єднання патріотів України»» може бути особа, яка підтримує цю концепцію та висловила бажання бути членом об’єднання в установленому цим Статутом порядку та прийнята на облік організації.
3.2. Колективними членами можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб та колективи членів будь-яких об’єднань громадян. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, які визначаються згідно з вимогами чинного законодавства та статутних документів відповідної юридичної особи (громадської організації).
Індивідуальним членом громадської організації «Регіональне об’єднання патріотів України»; може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 14 років.

 

3.4. Об’єднання патріотів має фіксоване членство.

 

3.5. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог цього Статуту.
Прийом нових членів до об’єднання проводиться на підставі особистої заяви на адресу Ради Патріотів.

 

3.6. Член Об’єднання патріотів може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

 

3.7. Член Об’єднання Патріотів може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.
3.8. Питання щодо прийняття та вибуття членів Об’єднання патріотів вирішує Рада Патріотів . Рада Патріотів може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів організації.
4. Права і обов’язки членів Об’єднання патріотів

 

4.1. Члени громадської організації «Регіональне об’єднання патріотів України»» мають право:
- брати участь в усіх заходах організації згідно регламенту затвердженого Радою Патріотів;
- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності організації згідно регламенту затвердженого Радою Патріотів;
- приймати практичну участь у роботі органів організації в порядку, визначеному цим Статутом;
- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності організації, отримувати аргументовані відповіді;
- звертатись до органів організації за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
- припиняти членство в організації.

 
4.2. Члени Об’єднання патріотів зобов’язані:

- сприяти досягненню мети та завдань самої організації;
- виконувати вимоги Статуту організації;
- надавати реально можливу допомогу в його діяльності;
- узгоджувати власну координаційну діяльність з діяльністю організації;
- утримуватися від підтримки проектів регуляторних актів і т.д., ухвалення яких вступає в конфлікт з можливістю виконувати організації своїх Статутних завдань.

 

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Центру, місцевих осередків та їхні повноваження

 

Загальні збори

 

5.1. Вищим керівним органом громадської організації «Криворізьке міське об’єднання патріотів України» є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності , а саме:
- визначення організаційної структури Об’єднання патріотів ;
- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
- обрання та відкликання Голови Ради патріотів, членів Ради Патріотів;
- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності об’єднання;
- загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності громадської організації. «Регіональне об’єднання патріотів України»»
.
5.2. Кожний член має один голос на Загальних зборах.
5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як 50 % членів об’єднання; Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників зборів.
5.4. Загальні збори очолює голова Зборів, який обирається учасниками Зборів.

 

5.5. Скликання зборів може ініціювати Рада патріотів, або більшість членів Об’єднання патріотів. Про проведення Загальних зборів Голова Ради Патріотів, через офіс – координатора, заздалегідь повідомляє всіх членів Об’єднання. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів.

 

5.6. Загальні збори, за рішенням Ради Патріотів, можуть бути трансформовані в конференцію при умові кількості членів об’єднання більше 700 (сімсот) чоловік.

 

Рада Патріотів

 

5.6. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Патріотів. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Рада вирішує питання членства в самій Раді.

 

5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.

 

5.8. Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні більше третини членів Ради. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються. Протокол засідання Ради підписує Голова Ради. Всі члени Ради Патріотів мають вільний доступ до архіву протоколів. Протоколи засідань зберігаються протягом 35 (Тридцяти п’яти) років.

 

5.9. Раду очолює Голова Ради Патріотів. Голова Ради здійснює керівництво поточною діяльністю .

 

5.10. У разі необхідності до проведення Зборів членів Рада може призначити тимчасового виконувача обов’язків Голови Ради або члена Ради Патріотів.

 

5.11. Голова ради Патріотів підписує від імені об’єднання будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані як членам Ради Патріотів так і згідно з внутрішніми нормативними актами.

 

5.12. Голова Ради відповідає за збереження документації громадської організації «Патріоти України.

 

5.13. Підпис представника колективного члена на документах в разі необхідності може бути засвідчений печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом громадської організації «Патріоти України.

 

6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

 

6.1. Громадська організація «Патріоти України здійснює свою статутну діяльність на громадських засадах.

 

6.2. Громадська організація «Патріоти України» не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.
6.3. Контроль за діяльністю громадської організації «Патріоти України здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.

 

6.4. Канцелярія (офіс – координатор) оприлюднює інформацію про діяльність організації, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

 

7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

 

7.1. Єдиним статутним документом громадської організації «Патріоти України» є його Статут.

 

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори.

 

7.3. При затвердженні Статут підписують Засновники громадської організації «Патріоти України. . Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Ради Патріотів або за рішенням повноважних Зборів — будь-яка інша особа (Голова Зборів, члени Ради тощо). Підпис представника колективного члена Об’єднання патріотів на Статуті може засвідчуватися печаткою відповідної юридичної особи, колектив якої є членом Об’єднання патріотів.
8. Порядок припинення діяльності Об’єднання патріотів Вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.
8.1. Припинення діяльності Об’єднання патріотів здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

 

8.2. Реорганізація або ліквідація Об’єднання патріотів здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
8.3. При реорганізації Об’єднання патріотів сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.
8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.

 

 

Відповідальний за дотриманням умов Статуту

Представник Ради патріотів ГО КМОПУ В.А. Жданюк